Fiskerihushållning, vattentjänster och övriga naturresurstjänster

Fiskeri- och vattentjänstuppgifterna är sakkunniguppgifter som kräver specialkompetens inom flera delområden. Varje landskap kommer att ha ansvaret för största delen av dessa naturresurstjänster. Utmaningen är att se till att den kompetens som behövs för jämlika tjänster finns tillgänglig i alla landskap. Därför ska landskapen komma överens om att uppgifterna sköts i samarbete. Samarbetet säkrar också att uppgifterna blir skötta i vattenområden som överskrider landskapens gränser. Vid organiseringen av samarbetet ska man beakta inbördes kopplingar mellan och effekterna av olika uppgifter liksom även förpliktelserna i sådana uppgifter som grundar sig på EU-lagstiftning.

Uppgifter inom fiskerihushållningen

Till de uppgifter inom fiskerihushållningen som överförs till landskapen hör att förvalta fiskresurser, bevaka det allmänna fiskeriintresset, främja näringarna inom fiskerihushållningen samt att administrera Europeiska havs- och fiskerifondens stöd, bevaka EU:s gemensamma fiskeripolitik och övervaka fisket.

Dessa fiskerihushållningsuppgifter övergår till landskapen:

 • främja och finansiera näringarna inom fiskerihushållningen
 • utveckla fritidsfisket och fisketurismen
 • sköta fiskresurser och restaurera fiskevatten
 • styra och övervaka fiskeriområdenas verksamhet
 • ta beslut om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • bevaka det allmänna fiskeriintresset och uppfylla fiskevårdsskyldigheterna.

I syfte att bevara effekterna till följd av Europeiska havs- och fiskerifonden ska det stöd som beviljas ur fonden programmeras på riksnivå.

Vattentjänstuppgifter

Vattentjänstuppgifterna övergår vid landskapsreformen till landskapen med undantag för vissa uppgifter enligt vattenlagen.  Av NTM-centralernas nuvarande myndighetsuppgifter enligt vattenlagen övergår övervakningen av att vattenlagen följs till statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Utvecklings- och sakkunniguppgifterna, att bevaka det allmänna intresset medräknat, överförs till landskapen.

Även förvaltningen av vattenrättsliga tillstånd och avtal som gäller vattenprojekt övergår till landskapen. De vattenkonstruktioner som hör till projekten och upphandling av underhåll för konstruktionerna hör till landskapens lokalcentraler.

Landskapen sköter vattentjänstuppgifterna i samarbete, men varje landskap svarar för beslutsfattandet i sitt område.

Vattentjänstuppgifterna som övergår till landskapen:

 • hantera översvämningsrisker, reglera vattendrag och producera regional vattenlägesinformation
 • övervaka dammsäkerheten (övervaknings- och sakkunniguppgifterna centraliseras till landskapet Kajanaland)
 • sköta och restaurera utbyggda vatten
 • sköta dränerings- och dikningsärenden
 • sköta vattenvårdsuppgifter.

Att hantera översvämningsrisker, övervaka dammsäkerheten och trygga vattentjänsterna är uppgifter som ingår i säkerhetsstrategin för samhället.

Övriga naturresursuppgifter

Till landskapen övergår också tillsynsuppgifter som handlar om att hantera risker med invasiva främmande arter samt att genomföra och samordna den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2020.

Läs mer:

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom vatten- och fiskerihushållning