Vesi- ja kalatalouden palvelut

Kalatalous- ja vesitaloustehtävät ovat asiantuntijatehtäviä, jotka edellyttävät monen eri osa-alueen erityisosaamista. Pääosa näistä luonnonvaratehtävistä tulee jokaisen maakunnan vastuulle. Haasteena on varmistaa, että tasapuoliseen palveluun tarvittava osaaminen on saatavana kaikissa maakunnissa. Siksi maakunnat sopivat tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnalla varmistetaan myös, että tehtävät tulevat hoidetuiksi maakuntien rajat ylittävillä vesistöalueilla. Yhteistoimintaa järjestettäessä on otettava huomioon eri tehtävien keskinäiset kytkennät, vaikuttavuus ja velvoitteet EU:n lainsäädäntöön perustuvissa tehtävissä.

Kalataloustehtävät

Maakuntien vastuulle siirtyviä kalataloustehtäviä ovat kalavarojen hoito, yleisen kalatalousedun valvonta, kalastuksen edistäminen sekä kalatalouden elinkeinojen edistäminen ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukien hallinnointi sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja kalastuksen valvonta.

Seuraavat kalataloustehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle:

 • elinkeinokalatalouden edistäminen ja rahoitus
 • vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen
 • kalavarojen hoito ja vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen
 • kalatalousalueiden toiminnan ohjaus ja valvonta
 • kalastuslain mukaisista luvista ja kielloista päättäminen
 • yleinen kalatalousedun valvonta ja kalatalousvelvoitteiden hoito.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vaikuttavuuden säilyttämiseksi siitä myönnettävä tuki ohjelmoidaan valtakunnallisesti.

Vesitaloustehtävät

Vesitaloustehtävät siirtyvät maakuntauudistuksessa maakunnille lukuun ottamatta eräitä vesilain mukaisia tehtäviä. Nykyiset ELY-keskusten vesilain mukaiset viranomaistehtävät jakautuvat siten, että vesilain noudattamisen valvonta siirtyy Valtion lupa- ja valvontavirastoon, ja kehittämis- ja asiantuntijatehtävät vesitalousasioissa mukaan lukien yleisen edun valvonta siirtyvät maakuntiin.

Vesitaloustehtävien mukana maakunnille siirtyy tehtävien hoitoon liittyvien vesistöhankkeiden vesioikeudellisten lupien ja sopimusten hallinta. Näihin hankkeisiin liittyvät vesistörakenteet ja niiden ylläpidon hankinta sijoitetaan maakuntien tilakeskukseen.

Maakunnat hoitavat vesitaloustehtävänsä yhteistoiminnassa, mutta jokainen maakunta vastaa niihin liittyvästä päätöksenteosta alueellaan.

Seuraavat vesitaloustehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle:

 • tulvariskien hallinta, vesistöjen säännöstely ja alueellisen vesitilannetiedon tuottaminen
 • patoturvallisuusvalvonta (patoturvallisuuden valvonta- ja asiantuntijatehtävät keskitetään Kainuun maakuntaan)
 • rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus
 • peruskuivatus- ja ojitusasiat
 • vesihuoltotehtävät.

Tulvariskien hallinnan, patoturvallisuuden ja vesihuollon turvaamisen tehtävät ovat yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisia tehtäviä.

Muut luonnonvaratehtävät

Maakunnille siirtyy myös vieraslajiriskien hallinnan valvontatehtäviä sekä Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon ja koordinaation hoito alueellaan.

Palvelukokonaisuuden kuvaus: Vesi- ja kalatalouden palvelut

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, MMM, puh. 0295162164, [email protected]