FI SV EN

Ideella organisationers roll i vård- och landskapsmodellen

I samband med landskaps- och vårdreformen vill man trygga verksamhetsförutsättningarna för ideella organisationer. Aktörerna inom tredje sektorn har en viktig ställning i produktionen av social- och hälsovårdstjänster samt främjandet av välfärd och hälsa i de nya landskapen.

Enligt den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit kan organisationerna i de nya landskapen vara allmännyttiga aktörer, tjänsteproducenter eller både och. Organisationerna har goda förutsättningar att producera social- och hälsovårdstjänster som betalas med kundsedel eller enligt en personlig budget.

Organisationer och sammanslutningar har mångsidiga möjligheter att bedriva verksamhet i enlighet med sina egna målsättningar så länge som tjänsteproduktion och allmännyttig verksamhet är åtskilda. Organisationerna har alltså inte någon bolagiseringsskyldighet, men tjänsteproduktionen och den allmännyttiga verksamheten måste tydligt skiljas åt genom separata föreningar, stiftelser eller bolag. Offentligt understöd kan fås endast för den allmännyttiga verksamheten.

Den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen begränsar eller förhindrar inte organisationernas verksamhet inom något verksamhetsområde.

Landskapet är skyldigt att samarbeta

Landskapet ska i sin planering sätta upp mål för främjande av välfärd och hälsa inom social- och hälsovården. Landskapet ser till att representanter för organisationer kan delta i planeringen. Landskapet ska också samarbeta med kommunerna i området och stödja dem med sin expertis i arbetet för att främja välfärd och hälsa.

Organisationerna har en viktig roll i arbetet för att främja välfärd och hälsa i de nya landskapen och kommunerna. Organisationernas allmännyttiga verksamhet och det kamratstöd som de erbjuder är bra att inkludera även i landskapets lagstadgade strategier och offentliga servicelöfte.

Kommunerna kan även i fortsättningen ha hand om understöd till organisationer inom olika verksamhetsområden. Landskapen och kommunerna kan genom avtal säkerställa att organisationerna kan använda sig av tjänsteproducenters lokaler för allmännyttig verksamhet.

Ytterligare information

Sarita Friman-Korpela, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349
Laura Niinimaa, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 007