Planering och uppföljning

I landskapets uppgift som tjänsteanordnare ingår planering av hur tjänsterna ska ordnas i landskapet. Till planeringsarbetet hör att besluta var tjänsterna ska produceras, det vill säga skapa ett servicenät i landskapet. I en servicestrategi fastställs innehållsmässiga mål för tillhandahållandet av tjänsterna. Dessutom ska landskapet i egenskap av anordnare mer ingående planera hur tjänsterna ska produceras och finansieras. Till anordnarens uppgifter hör också att följa upp genomförandet av tjänsterna och bedöma om de ekonomiska resurserna är tillräckliga.

Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)