FI SV

1.7 Asukkaiden osallisuus

Maakunnan tulee edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus tulee olla osa maakunnan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua. Lisäksi maakunnan tulee edistää asukkaiden osallisuutta palveluissa siten kuin erityislainsäädännössä siitä säädetään. 

Tehtävät

 • tiedotus palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista
 • asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun pohjaksi
  • asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen
  • asiakaspalautteen keruu
  • asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun tukeminen
  • digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi
 • palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta

Osallisuus ja avoin hallinto lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vahvistavat demokraattista palvelukulttuuria. Maakunnallisen järjestäjän tehtävänä on vastata aiempaa paremmin ja monipuolisemmin kansalaisten tarpeisiin, siten että saatavilla on oikea-aikaista ja laadukasta hoitoa asuinpaikasta, iästä, sukupuolesta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa parantaa niiden laatua ja vaikuttavuutta. Palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten jatkuvan vuoropuhelun sekä yhteisen kehittämisen avulla saadaan selville asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Asiakasnäkökulmaa lisäävien toimintatapojen avulla muodostetaan monipuolinen ja eri asiakassegmentit kattava syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. Nämä tiedot auttavat järjestäjää palveluiden suunnittelussa. Järjestäjä voi hyödyntää erilaisia osallistamisen tapoja, kuten palvelumuotoilua, asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien määrittelyssä ja varmistaa, että palvelukokonaisuus tuottaa asiakkaalle haluttua tulosta.

Järjestäjän tehtävä on viestiä maakunnan järjestämistä palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista asukkaille. Lisäksi se viestii taloudesta ja erilaisista valmistelussa olevista asioista, asioiden käsittelystä, päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Viestinnän kohderyhmiä ovat kaikki maakunnan asukkaiden lisäksi palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt. Maakunnan tulee pitää huolta, että myös niistä maakunnan järjestämistä palveluista, joita se ei itse tuota, on saatavilla riittävästi tietoa. Tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan merkittävästi parantaa hyödyntämällä digitaalisia palveluita.

Aktiivinen, monikanavainen, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä myös osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Maakunnan on tärkeää ylläpitää säännöllistä viestintää ja vuoropuhelua asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. Järjestäjä ylläpitää erilaisia osallisuuden areenoja, joissa asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat tuoda esille omia näkemyksiään ja vaikuttaa. Näitä ovat erilaiset asukas- ja asiakasraadit sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuudet. Lisäksi asiakaspalautteen keruu ja käyttö osana palveluiden suunnittelua on tärkeää.

Eri tahojen, kuten asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua tulee tukea. Asukkaita voidaan osallistaa myös mm. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun. Järjestäjän tehtävänä on lisäksi kehittää uusia digitaalisia menetelmiä asiakkaiden osallistamiseksi ja innovatiivisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi eri toimijoille. Järjestäjän tulisi ylläpitää myös palautejärjestelmää, joka raportoi siitä, miten ihmisten kokemuksista syntyneet kehittämisehdotukset ovat välittyneet poliittiseen päätöksentekoon.

Järjestäjän pitää hyödyntää asiakasosallisuuden tarjoamia mahdollisuuksia sekä palveluorganisaation johtamisessa että palveluntuottajille laadittavissa kannusteissa. Maakunnan tulee sisällyttää asukkaiden osallistumisoikeuksia turvaavat velvoitteet myös palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Järjestäjän tehtäviin kuuluu palvelujentuottajien laatutietojen keruu ja analysointi sekä palveluketjuissa toteutuvien palvelujen asiakaslähtöisyyden toteutumista.

Lainsäädäntö

 • maakuntalaki (23 §)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (35 §)

Edellä mainittujen lisäksi asukkaiden ja asiakkaiden oikeudesta osallistumiseen on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Osallistuminen on kirjattu myös lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).

Kansallinen tuki ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Innokylä-verkkopalveluun on koottu asiakkaiden osallisuutta edistäviä toimintamalleja. Ne ovat erilaisten verkostojen kehittämiä toimintatapoja, joiden avulla eri asiakasryhmiä voidaan osallistaa oman palvelunsa suunnitteluun. Esillä on myös malleja palvelujärjestelmän ja palvelustrategioiden kehittämisestä.

Lisäksi Innokylään on kerätty julkaisuja, raportteja ja selvityksiä asiakasosallisuuteen liittyen.

Innokylässä on myös digitaalisia työkaluja ja sovelluksia asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi.

Muita osallisuustyökaluja 

Kuulethan sie minnuu  kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten ytimessä -oppaassa on esitelty Pohjois-Karjalan Siun soten valmisteluvaihetta erityisesti asukkaiden osallisuuden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Siun soten kokemuksia voidaan hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksessa eri alueilla. Opas tarjoaa hyviä esimerkkejä yhteistyön rakentamisesta ja menetelmiä, joilla asukkaita voidaan innostaa uusien palvelujen ja rakenteiden kehittämiseen.

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa -oppaassa esitellään erilaisia tapoja soveltaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään.