4.1 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan koordinointi

Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKI-toiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii tietoihin pohjautuvaa yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Tehtävät

 • kehittämisen koordinaatio ja hallinta
  • TKI-tiedon hallinta
  • tutkimusyhteistyö
 • eri toimijoiden ja sektorien välinen yhteistyö
  • yhteistoiminta-alueasiat
  • kehittämisen yhteistyömallit, verkostovaikutukset ja ekosysteemit
  • oman toiminnan ja ulkoisen kehittämisen integrointi

Maakunnat ovat avainasemassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. Järjestäjän rooli TKI-toiminnassa on strateginen, koordinoiva ja uutta mahdollistava. Maakunta niin kehittää toimintaansa sisäisten käytäntöjen osalta, kuin toimii alueellisessa ja kansallisessa innovaatioekosysteemissä ulkoista kasvua ja innovaatiotoimintaa tukevien palvelujen järjestäjänä. On tärkeää, että järjestäjä tunnistaa ja yhteen sovittaa toimintaan liittyvän kehittämisen ja kolmansien osapuolten kehittämistä tukevat palvelut maakunnan strategiaan. Sote-uudistuksen ja toiminnan tehostamisen myötä maakunnissa korostuu innovatiivisten hankintojen lisäksi eteenpäin katsova kehittäminen ja tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen. Järjestäjän TKI-tehtävissä korostuu tietopohjainen yhteistyö tuottajaverkoston, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, kuntien, liikelaitosten, yritysten, järjestöjen sekä tietyiltä osin valtion kanssa ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

TKI-tiedon hallinta ja yhteistyö

TKI-tiedon hallinta ja tuottaminen

 • yhteentoimivat tietojärjestelmät ja tietojohtaminen kaikkien maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden osalta
 • tiedon analysointi ja analytiikan kehittäminen osana tiedolla johtamista
 • yhteys palveluiden suunnitteluun ja seurantaan sekä niiden ohjaukseen ja valvontaan
 • yhteistyö tuottajien kanssa, jotta tiedon (toiminta ja kehittäminen) välittyminen varmistuu (innovaatiot syntyvät usein asiakasrajapinnassa)
 • tiedon käyttö strategiseen kehittämiseen, kehittämisyhteistyön edistämiseen, kehittämisen vaikuttavuuden arviointiin ja uusien innovaatioiden levittämiseen

TKI-yhteistyö, yhteistyöverkostot

 • alueellisen yhteistyön organisointi (yliopistot, korkeakoulut, innovaatiokeskittymät, sosiaalialan osaamiskeskukset, perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt, yliopistosairaalat, yksityiset toimijat, tutkimuslaitokset)
 • tutkimustiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtamisen toteuttaminen yhteistyössä tutkimuksen kanssa
 • innovaatioiden tunnistaminen, hyvien toimintamallien kartoittaminen, levittäminen ja benchmarking

TKI-yhteistyö, yhteistyöalueet

 • yhteistyöalueen maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan yhteistyön koordinointi, tutkimusyhteistyö
 • mahdollinen muu yhteistyöalueellinen kehittäminen, esim. kasvupalveluiden osalta

Maakunnan sisäisen kehittämisen käytännöt

 • Perinteisten kehittämismallien hyödyntäminen; esimerkiksi perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt, yo-sairaaloiden tutkimus- ja innovaatiopalvelut sekä innovaatio- ja kehittämisohjelmat ja projektit. Erilaisiin kehityshankkeisiin liittyvät kartoitus- ja toteuttamistehtävät.
 • Uusia vahvistuvia kehittämisen yhteistyömalleja: Avoimet rajapinnat, yhteiskehittäminen, avoimen innovaation ja ekosysteemipolitiikan periaatteiden määritys. Lisäksi sopimuksellisuuteen perustuvat kehittämisen mallit, kuten innovatiiviset hankinnat (vaikuttavat ja tulokselliset hankinnat) ja allianssimallit.

Maakunnan ulkoisen kehittämisen käytännöt

 • alueellisessa ja valtakunnallisessa innovaatioekosysteemissä kasvun ja innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden järjestäminen
 • valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatioverkostoissa vaikuttaminen ja niiden hyödyntäminen
 • erilaisten innovaatioalustojen ja -ympäristöjen kehitys ja rahoitus (fyysiset ja digitaaliset), avoimen datan mahdollistaminen
 • tehtävät ekosysteemivalinnat globaalien toimijoiden teknologia-alustojen kanssa

TKI-toimintojen tueksi ja tehostamiseksi maakunnat voivat myös perustaa kuntien, muiden maakuntien tai muiden julkisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa yhteisiä TKI-palvelukeskuksia. Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita (tukipalvelut, tutkimusinfrastruktuurit) itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla julkisista hankinnoista olevan lainsäädännön puitteissa.

Lainsäädäntö

 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (36 §)
 • säädöksissä ei anneta maakunnille tutkimukseen tai muita innovaatiotoimintaan liittyviä tehtäviä maakuntien erilaisuuden ja erilaisten edellytysten vuoksi

Kansallinen tuki ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Maakuntien TKI-toimintojen tueksi on olemassa kansallisen tason toimia ja työkaluja:

 • kansalliset koulutukset, osaamiskeskittymät, digitaaliset innovaatioalustat ja verkostot
 • avoimen TKI-toiminnan koulutukset (innovaatiojohtaminen, innovaatioprosessit, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, kokeilut, arviointi jne.)
 • innovatiivisten julkisten hankintojen kansallinen osaamisverkosto/keskus/keskittymä (TEM)
 • avoimet, yhteiskehittelyn sekä tulosten dokumentoinnin ja jakamisen mahdollistavat digitaaliset innovaatioalustat (Innokylä, Kokeilun paikka jne.)
 • avoimet kansallisesti koordinoidut, vertaisoppimisen mahdollistavat TKI-toiminnan verkostot.