Maakunnan järjestämisen käsikirja

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirjan sisältöjä täydennetään jatkuvasti.

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimen-piteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvon-nasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Tavoitteena on selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät toiminnot ja tehtävät ja tarjota tukea erityisesti maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun sekä tehtävien toteuttamiseen tarvittavien työvälineiden tunnistamiseen. Käsikirjan kirjoittamiseen on osallistunut maakuntien ja eri ministeriöiden asiantuntijoita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira, Kuntaliitto ja Sitra. Käsikirjan päivityksen ajankohtana kesällä 2018 maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä lakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyllä 2018. Tällöin lait tulevat voimaan marras-joulukuussa 2018. 

Järjestämisen käsikirja PDF-muodossa

Maakunnan järjestämisen toimintojen ja tehtävien kokonaisuuden valmistelun, toimeenpanon ja seurannan tueksi on laadittu kooste Maakunnan järjestämisen muistilista.

Käsikirjan sisällys

Voit navigoida käsikirjan sivuilla verkkosivuston rakenteen kautta. Käsikirjan tämänhetkiset sisällöt on listattu alla.

1 Suunnittelu ja seuranta

2 Ohjaus ja valvonta

3 Palvelujen hankinta ja hallinta

4 Kehittäminen

5 Yhteistyö

6 Järjestäjän organisoituminen

Käsikirjan ruotsinkielinen versio julkaistaan niin pian kuin mahdollista.

Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta

Löydät palautelomakkeen linkin myös käsikirjan sisältösivuilta. Voit antaa yleistä palautetta käsikirjasta tai kertoa kehittämisehdotuksesi tiettyyn osioon.

Lisätietoja:

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 0295 163 723, [email protected]
johtava asiantuntija Päivi Nygren STM, p. 0295 163 542, [email protected]
erityisasiantuntija Sonja Manssila VM, p. 0295 530 534, [email protected]