FI SV EN

Integration av social- och hälsotjänster

En integration av social- och hälsovården innebär att alla tjänster samlas under en ledning, dvs. landskapet.

Landskapet har ansvaret för att samordna tjänster till fungerande tjänste- och vårdkedjor.  Detta gäller alla offentliga social- och hälsotjänster på såväl basnivå som specialnivå. All finansiering går också via landskapet till serviceproducenterna. Landskapet har också i uppgift att säkerställa att de tjänster inom offentlig, privat och tredje sektor som omfattas av klientens valfrihet fungerar ihop, informationen förmedlas smidigt och tjänsterna uppfyller kvalitetskriterierna.

Varför är integrationen av social- och hälsotjänster så viktig?

En integration av social- och hälsotjänsterna som baserar sig på klientens behov förbättrar jämlik tillgång till tjänster och ordnar dem kostnadseffektivt och verkningsfullt.  Utgångspunkten är att en klients behov bedöms som en helhet och informationen förmedlas mellan aktörer. Människor behöver inte längre springa mellan experter  så att ingen har en helhetsbild, och tid och pengar spenderas på köer och överlappande åtgärder. Målet är att kombinera olika social- och hälsovårdsexperters kunnande, tjänster och åtgärder smidigt så att klienten får så verkningsfulla och rättidiga tjänster som möjligt. Tjänsterna ska också vara ordnade på ett effektivt och ekonomiskt sätt.   

Landskapet ansvarar för kundens tjänster som helhet

Enligt proprosition till valfrihetslag ska landskapet se till att kunderna får tjänster i enlighet med valfrihetslagen, handledning och rådgivning om valfriheten och stöd för utnyttjande av valfriheten. Även social- och hälsocentralerna och tandklinikerna ska tillhandahålla sina kunder handledning, rådgivning och stöd. I samband med handledningen, rådgivningen och stödet ska det fästas avseende särskilt vid kunder som i stor utsträckning behöver samordnade tjänster eller en stor mängd tjänster eller som är i behov av särskilt stöd.

Landskapet ska trygga integrationen av social- och hälsovården och en tillräcklig sakkunskap inom socialvården. För att säkerställa det har landskapets affärsverk en grupp som inom landskapet arbetar i anslutning till social- och hälsocentralerna. Denna grupp består av en eller flera socialarbetare, andra yrkesutbildade personer inom socialvården och vid behov även yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därigenom kan landskapets personal erbjuda socialservice och göra bedömningar av servicebehovet vid social- och hälsocentralerna. Kunden behöver således inte alltid besöka en tjänsteenhet som hör till landskapets affärsverk för att få socialservice eller en bedömning av servicebehovet.

Landskapet kan dessutom besluta att tillhandahålla även andra tjänster i anslutning till social- och hälsocentralerna. Dessa tjänster kan tillhandahållas av affärsverkets personal som arbetar i samband med social- och hälsocentralen eller ambulerar inom landskapet. Tjänsterna kan också tillhandahållas som elektroniska tjänster eller på andra lämpliga sätt.

Landskapet fastställer de villkor som gäller tjänsteproducenterna och ingår avtal med tjänsteproducenterna. I dessa kan man närmare fastställa samarbetet mellan olika producenter på ett sådant sätt att den behövliga integrationen av tjänsterna stärks.

Kundplanen innehåller samtliga av kundens tjänster

Enligt utkastet till valfrihetslag är kundplanen ett centralt verktyg vid samordningen av den enskilda kundens tjänster. Kundplanen innefattar alla kundens social- och hälsovårdstjänster oavsett producent. En aktör (landskapets affärsverk eller en social- och hälsocentral) svarar för att i samarbete med andra producenter utarbeta planen utifrån kundens behov. Alla tjänsteproducenter ska följa kundplanen.

Tjänstehelheter för olika kundgrupper

Landskapet kan utforma tjänstehelheter för olika kundgrupper. I dessa tjänstehelheter samordnas tjänster för befolkningsgrupper som behöver en viss typ av tjänster.

Exempelvis ett familjecenter som arbetar som ett nätverk samordnar tjänsterna för barnfamiljer till en fungerande helhet.  De specialiserade och mest krävande tjänsterna för barn, unga och familjer ska också samordnas bättre sinsemellan och knytas närmare tjänsterna på basnivå. Även äldre ska på ett smidigare sätt än i nuläget hänvisas till tjänster som är avsedda för dem. Regionala center för närstående- och familjevård ska planera tjänsterna för äldre som en del av de övriga tjänsterna i regionen. Även mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna ska utformas till helheter.

 


 

Serviceintegrationen förutsätter följande omständigheter, och det är målet med lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen och verkställandet av reformen att möjliggöra dessa:

  • integration av ordnandet: en stark anordnare som ansvarar för produktionsstrukturen och dess styrning, myndighetsuppgifterna, bedömningen av social- och hälsovårdstjänsternas regionala effektivitet, kostnadseffektivitet och kvalitet, samt stöder användarnas valfrihet
  • integration av finansieringen: all finansiering går genom anordnaren, och anordnaren har en helhetsbild av finansieringen (en budget och finansieringsledning).
  • integration av information: inom klient-/vårdrelationen och analyser som berör den överförs informationen mellan olika producenter genom nationella register och helt kompatibla informationssystem
  • integration av servicekedjorna: vård- och servicehelheterna ordnas så att det finns en fungerande förbindelse mellan olika tjänster och serviceproducenter. Detta kräver styrda avtal om vidare remisser och att enskilda tjänster anknyts till helheter
  • integration av produktionen, där servicen erbjuds som kostnadseffektiva och tydliga servicehelheter. Integrationen av produktionen genomförs inom en nätverksaktig struktur med flera serviceproducenter. Dessutom genomförs integrationen av produktionen inom enskilda serviceenheter.
     

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
medicinrådet Taina Mäntyranta, social- och hälsovårdsministeriet, direktör, tfn 0295 163 692