Finansieringen uppmuntrar landskap och kommuner till att främja välfärd och hälsa

Den grundläggande tanken i fråga om att effektivisera främjandet av hälsa och välfärd är att uppmuntra kommuner, landskap, producenter av social- och hälsovårdstjänster och befolkningen att som en del av den nationella styrningen fatta beslut och göra val som främjar välfärd och hälsa.

En metod är landskapens och kommunernas ekonomiska incitament för välfärd och hälsa som baserar sig på koefficienter för främjande av hälsa och välfärd, dvs. så kallade hälso- och välfärdskoefficienter. De statsandelar som bestäms enligt koefficienterna utgör finansiering med allmän täckning.

Kommunernas incitament för främjande av välfärd och hälsa

I fortsättningen får kommunerna en tilläggsdel till kommunernas statsandel för främjande av välfärd och hälsa. Kommunen får den enligt hur väl den sköter sin uppgift för att främja invånarnas välfärd och hälsa. Detta arbete bedriver kommunen i all sin verksamhet, bland annat när den leder kommunen samt som en del av småbarnspedagogiken, grundutbildningen, kultur- och idrottsväsendet, det tekniska väsendet och som en del av flera av kommunens övriga uppgifter.

Koefficienten baserar sig på de indikatorer som beskriver kommunens verksamhet och resultaten av verksamheten, vilka kommunen kan påverka genom sina egna beslut.

  • Kommunens verksamhet beskrivs inom områdena grundutbildning, idrott och motion och kommunens ledarskap inom främjandet av välfärd och hälsa (29 indikatorer). ”Antalet indikatorer som beskriver verksamheten är stort för att verksamheten ska kunna utvärderas i så stor omfattning som möjligt.
  • Resultatet och genomförda förändringar visas av resultatindikatorerna (8 st.). De beskriver förändringar i befolkningens hälsa, välfärd och levnadsvanor.

Tilläggsdelen uppgår till ca 57 miljoner euro. Enligt provberäkningar kan det till exempel innebära 6–12 euro/invånare. 

Landskapens incitament för främjande av hälsa och välfärd

Landskapens statsandelar påverkas i fortsättningen även av hur landskapens åtgärder främjar invånarnas välfärd och hälsa. Landskapens koefficient för främjande av hälsa och välfärd beskriver landskapens verksamhet och resultat av verksamheten inom följande områden:

  • förebyggande av folksjukdomar (5 indikatorer)
  • främjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och minskning av olycksfall (2 indikatorer)  
  • förebyggande av social utslagning, främjande av social välfärd och sysselsättning (5 indikatorer).  

Koefficientens storlek uppgår totalt till ca 1 % (170 milj. €) av landskapens finansiering. Den tillämpas för första gången år 2023 som grund för landskapens finansiering.

Enligt en provberäkning är den statsandel som ska delas i genomsnitt 31,80 euro per invånare på basis av koefficienten för främjande av välfärd och hälsa. Den är som mest 50,10 euro och som lägst 19,50 euro per invånare.

Utveckling av incitamenten

Utgångspunkten för incitamenten har varit att kommunen och landskapet genom sin egen verksamhet kan inverka på mätarna för hälso- och välfärdskoefficienten, dvs. indikatorerna. Dessutom ska de uppgifter som används vara tillförlitliga, finnas tillgängliga enligt kommun och uppdateras årligen.

Det är nödvändigt att i framtiden utveckla och bearbeta incitamenten i och med att kunskapsunderlaget stärks. För närvarande finns det inte jämförbar information om alla kommuner som gäller all verksamhet som främjar befolkningens välfärd och hälsa. Därför har det till exempel i det här skedet inte varit möjligt att inkludera indikatorer som hänför sig till småbarnspedagogik eller kulturell välfärd i koefficienterna.

Läs mer

Ytterligare information

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326
Sarita Friman, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349