Barns och ungas mun- och tandhälsa

 

Enligt det nya utkast till valfrihetslag  ska skolhälsovården och studerandehälsovården för studerande på andra stadiet och den mun- och tandvård som ingår i den skötas av landskapen.

Enligt regeringens förslag ska mun- och tandvårdstjänsterna för vuxna omfattas av valfriheten. I fråga om dem kan var och en således själv välja vårdenhet. Skolhälsovården och studerandehälsovården för studerande på andra stadiet samt den mun- och tandvård som ingår i den ska däremot skötas av landskapen. I denna vård ingår utöver regelbundna kontroller även behandlingsåtgärder och tandreglering.

För eleverna innebär detta att landskapet antingen själv producerar dessa tjänster eller att landskapet upphandlar tjänsterna genom avtal från en mun- och tandvårdsenhet, dvs. tandklinik. Landskapet kan också bevilja en kundsedel för t.ex. tandreglering hos en specialisttandläkare.

Inom skolhälsovården är det viktigt med ett tätt samarbete mellan tandvården och skolornas personal. Att detta samarbete fortgår även hädanefter är nödvändigt för att främja alla barns mun- och tandhälsa. Landskapet svarar för att tjänsterna är samordnade och fungerande.

Tandklinikerna svarar för produktionen av tjänsterna på det sätt som landskapet har bestämt och sköter också den förebyggande mun- och tandvården.

Landskapen måste även i fortsättningen satsa på att utveckla rådgivningsbyråverksamheten ur mun- och tandvårdens perspektiv. Att ge föräldrarna råd om kost och goda rutiner för skötseln av barnets mun och tänder hemma är en av rådgivningsbyråernas viktigaste uppgifter och det bästa sättet att hålla barnets mun frisk.

 

Ytterligare information:

Anne Nordblad, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 387