Mentalvårds- och missbrukartjänster

Mentalvårds- och missbrukartjänsterna berör en stor del av befolkningen, antingen direkt eller via närstående. Behandling av psykisk ohälsa och missbruksproblematik är en viktig del av de kommande social- och hälsocentralernas tjänster och landskapens övriga tjänster. 

I landskapen behövs fungerande vård- och rehabiliteringsstigar för många slags situationer som uppstår i människornas vardag. I samband med social- och hälsovårdsreformen har landskapen möjlighet att bygga upp fungerande tjänstehelheter för de kundgrupper som landskapets beslutsfattare prioriterar i sin servicestrategi.

I regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården anges alternativa sätt att ordna social- och hälsocentralernas tjänster och jämsides med dem i bred utsträckning erbjuda andra sådana tjänster som landskapet ska ordna. Dessa metoder kan tillämpas på olika tjänster, såsom mentalvårds- och missbrukartjänster.

  • Landskapet kan i anslutning till social- och hälsocentralerna erbjuda de specialiserade sjukvårdstjänster som landskapet producerar. En psykiatrisk sjukskötare och konsulterande psykiater som är anställda hos landskapet sköter då kunden i samarbete med en läkare vid social- och hälsocentralen.
  • Ett annat alternativ är att landskapet beslutar att psykiatriska tjänster ska höra till social- och hälsocentralernas eget tjänsteutbud. Då kan social- och hälsocentralen ha en egen psykiater eller psykiatrisk sjukskötare som tillhandahåller vården under ledning av landskapets psykiater. 
  • Landskapet kan också besluta att använda kundsedlar inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna. Kundsedlarna kan användas för t.ex. korttidsterapi eller tjänster som ges av en psykiatrisk hembesöksgrupp.  Landskapets specialiserade sjukvård kan å sin sida erbjuda t.ex. elektroniska egenvårdsprogram och psykoterapi på nätet samt tillhandahålla tjänster i anslutning till social- och hälsocentralerna.

Det viktigaste är att vården ordnas på ett sådant sätt att kunden i rätt tid får de tjänster han eller hon behöver och att onödiga besök undviks. Detta mål stöds också av den totalreform av lagstiftningen om mentalvårds- och missbrukartjänsterna som sänds på remiss i vår.

Ytterligare information

Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388