Lapsi- ja perhepalvelut uudistuvat

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2021 siirtyvät maakuntien järjestettäviksi, kuntiin jää edelleen vastuu monista lasten ja nuorten kannalta tärkeistä palveluista. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi varhaiskasvatus ja perusopetus, vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Kaikissa maakunnissa tehdään parhaillaan lapsi- ja perhepalvelujen muutos- ja kehittämistyötä, jossa luodaan alueellisesti toimivia malleja palvelujen järjestämiseen. Alueilla tehdyn kehittämistyön parhaat tulokset ja käytännöt on tarkoitus ottaa valtakunnalliseen käyttöön.

Jokaisessa maakunnassa sekä pääkaupunkiseudulla työskentelee muutosagentti, jonka tehtävänä on huolehtia, että uudistuksen tavoitteet toteutuvat alueella.

Palvelut verkostoidaan perhekeskuksiin

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä tehtävällä lapsi- ja perhepalvelujen uudistuksella (LAPE-muutosohjelma) varmistetaan, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut riippumatta siitä, kuka niiden järjestämisestä vastaa.

LAPE-ohjelmassa luodaan maakunta- ja sote-uudistukseen lapsi- ja perhelähtöistä sisältöjä ja palvelurakenteita: viranomaisten täytyy tehdä keskenään yhteistyötä niin, että lapsen ja hänen perheensä ei enää tarvitse asioida monen viranomaisen luona erikseen. Lisäksi palvelut saa helposti ja läheltä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut verkostoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin sanottuihin perhekeskuksiin. Näin apu ja tuki tuodaan lasten ja perheiden lähelle kaikkien toimijoiden yhteistyöllä. Perhekeskuksiin kootaan myös järjestöjen ja seurakuntien tarjoamia palveluja.

Perhekeskuksissa painottuu varhainen tuki ja hoito. Näin voidaan vähentää korjaavien palveluiden tarvetta.

Erityistason palveluja - esimerkiksi erikoissairaanhoitoa - tarvitseville apu tuodaan lähemmäs perheen arkea, ja palvelut verkostoidaan keskenään yli sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen rajojen. Lastensuojelussa otetaan käyttöön toimintamalli, jossa perheen kanssa työskentelee monitoimijainen tiimi.

Valinnanvapaus lapsi- ja perhepalveluissa

Lapsiperhe voi itse valita, missä sote-keskuksessa tai hammashoitolassa asioi. Neuvolapalveluista vastaa maakunnan liikelaitos. Lastensuojelussa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa valinnanvapautta ei ole.

Jos perheessä tarvitaan apua, voi yhteyttä ottaa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajaan (tai johonkin muuhun perhekeskuksen ammattilaiseen). Perhe voi yhdessä terveydenhoitajan kanssa käydä tilannetta läpi ja pohtia, millaista tukea tarvitsee.

Lapsiperheiden palveluissa voidaan myöntää tarpeen mukaan asiakasseteleitä, joilla perhe voi valita itselleen sopivia palveluja, esimerkiksi kotipalvelua.

Jos perheessä on monenlaista avun tarvetta, perhekeskuksen ammattilaiset tekevät yhdessä palvelutarpeen arvion ja laativat sen pohjalta palvelusuunnitelma.

Sähköisiä palveluita lisätään osana perhekeskusten kehittämistyötä. Tieto sähköisistä palveluista kootaan yhteen helpottamaan palveluiden löytymistä.

Lue lisää stm.fi:stä:

Lisätietoja

Hanne Kalmari, hankepäällikkö, LAPE-muutosohjelma, STM, p. 0295 163 046, [email protected]