Elintarviketurvallisuus ja eläinten hyvinvointi

Elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ohjaustehtävät keskitetään Ruokavirastoon, joka perustetaan 1.1.2019. Näihin tehtäviin liittyvät tarkastus- ja toimeenpanotehtävät siirretään maakuntiin lukuun ottamatta eläinlääkäreiden toiminnan valvontaa sekä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvoinnin valvontaa, jotka keskitetään Ruokavirastoon. Tarkoituksena on vähentää elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan hallinnon portaita sekä poistaa elintarvikevalvonnan ohjauksen päällekkäisyyksiä.

Valmisteilla olevan Ruokaviraston toimialan asiakasryhmät ovat osana Asiakkuuden projektiryhmän raporttia (s. 6). Raportin asiakasryhmittelyt ja –kuvaukset ovat vielä toistaiseksi esimerkinomaisia eivätkä kata kaikkia viraston asiakasryhmiä. Asiakkuuksien valmistelu jatkuu Ruokaviraston suunnittelussa. 

Asiakkuuden projektiryhmän raportti

Elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tehtävien siirtyminen kunnasta maakuntaan mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön muiden maakuntaan siirtyvien toimintojen kanssa. Näitä toimintoja on muun muassa alkoholilupahallinnossa, terveydenhuollossa, maataloustuki- ja maaseutuhallinnossa, maakunnallisessa maankäytön suunnittelussa, pelastustoimessa, vesihallinnossa sekä aluehallinnosta siirtyvissä ympäristöterveydenhuollon tehtävissä.

Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvien tehtävien valvonta maakunnissa

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuoltolain nimi muutetaan laiksi eläinlääkäripalveluista, sillä nykyisen eläinlääkintähuoltolain valvontaa koskevat säännökset siirretään sektorilakeihin. Julkisia palveluja mitoitettaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien alueella tarjoamat palvelut. Peruseläinlääkäripalvelua ei tarvitse järjestää muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten, jos palvelua on alueella muutoinkin saatavilla.

Nykyinen eläinlääkintähuoltojärjestelmä rakentuu pääosin virkasuhteisten eläinlääkäreiden varaan. Järjestelmän jatkuvuuden turvaamiseksi maakunta voisi halutessaan tuottaa peruseläinlääkäripalvelun aina omana toimintanaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Maakunta voisi halutessaan tuottaa peruseläinlääkäripalveluja myös lemmikkieläimille omana toimintanaan maakuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Tämä ei muuttaisi nykytilaa, kun otetaan huomioon lain sisältö ja alkuperäinen tarkoitus sekä yhtiöittämispoikkeuksia koskevat kuntalain ja maakuntalain säännökset.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirto kunnalle

Maakunta voisi tietyin kriteerein (30 htv:n raja) siirtää eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kunnalle tai kuntayhtymälle. Siirto voisi koskea terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaista valvontaa (sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa) sekä elintarvikevalvontaa. Sopimuksella voitaisiin siirtää myös eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuu sekä irrallaan tavattujen lemmikkieläinten talteenotto. Järjestämisvastuun saisi siirtää maakunnasta kuntaan vain niin suurille valvontayksiköille, että niillä olisi itsellään riittävät resurssit valvonnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoja: 

Apulaisosastopäällikkö  Taina Aaltonen, MMM, Ruokaosasto, puh. 0295162439, [email protected] 
Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, MMM, puh. 0295162305, [email protected] 
Erityisasiantuntija  Terhi Virtanen, MMM, puh. 0295162063, [email protected]