Sote-it ja valinnanvapaus

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden toimeenpano edellyttää toimivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. Kansalaiset tarvitsevat tietoa palveluntuottajista ja palveluista valintojen tueksi. Maakuntien ja palveluntuottajien sopimusten ja kansalaisten tekemien valintojen hallinnointiin tarvitaan myös yhtenäiset valtakunnalliset ratkaisut, samoin mm. maksatukseen ja palvelutuotannon seurantaan.

Tietojärjestelmien toteutusvastuu jakautuu eri toimijoille. Kehittämistyötä tehdään jo monella taholla, jotta tarvittavat toteutukset ehtivät valmistua valinnanvapauspilotteja varten. Toteutuksissa hyödynnetään olemassa olevia valtakunnallisia Kanta-palveluita ja Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan uusia tietojärjestelmäpalveluita.

Tietojärjestelmiä kehitetään sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tueksi

Sote-migraatio ja uudet tehtävät –kokonaisuutta työstetään seuraavien hankkeiden kautta: 

  • Soutu-hanke eli muutokset Kanta-palveluihin (THL/Kela)
  • Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (Kela)
  • Suomi.fi valinnanvapauden tueksi (VRK)
  • Keskeisten palveluluokitusten harmonisoiminen (THL)
  • Virtuaalisote – digipalveluiden kokonaiskonsepti (STM)
  • Soteri-rekisteri eli uusi sote-palveluntuottajarekisteri (Valvira)

Soutu-hankkeessa toteutetaan maakunta-, järjestämis- ja valinnanvapauslain edellyttämät muutokset Kanta-palveluihin. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Kela.

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut -hankkeessa toteutetaan valinnanvapauslain edellyttämät kansalliset tiedonhallinnan tietojärjestelmät. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kela. 

Suomi.fi valinnanvapauden tueksi  -hankkeessa toteutetaan Suomi.fi-palveluun kansalaisliittymän toiminnallisuudet, joiden avulla kansalainen voi selata ja vertailla sote-palvelutuottajia. Varsinainen valinta tapahtuu OmaKanta-sivustolla. Hankeen toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus (VRK).

Keskeisten palveluluokitusten harmonisointi –projektissa määritellään olemassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokituksiin pohjautuva luokitteluratkaisu. Ratkaisu on edellytys yhteentoimivalle ja vertailukelpoiselle tiedolle sote-palveluista ja niiden tuotannosta. Hankkeen koordinaatiosta vastaa THL.

Virtuaalisote – digipalveluiden kokonaiskonsepti -hankkeessa määritellään kansalaisille tarjottavien sähköisten sote-palveluiden asiakaslähtöinen kokonaisuus. Tavoitteena on nykyisten ja kehitteillä olevien palveluiden muotoilu asiakkaalle yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hankkeen koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Soteri-rekisteri -hankkeessa uudistetaan sosiaali-ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisteri uudistuvan palveluntuottajalain mukaiseksi ja valinnanvapautta koskevan lainsäädännön tavoitteita tukevaksi. Hankkeen toteutuksesta vastaa Valvira.

Maatalouslomituksen ICT-järjestelmä -hankkeessa selvitetään maatalouslomituksen ICT-järjestelmän ja sen kehittämisen/ylläpidon vastuut Luovamaakuntaympäristössä. Nykyistä tietojärjestelmää ylläpitää maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Hankkeiden toimeenpanoa koordinoi sosiaali- ja ministeriön digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikkö. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Lisätietoja 

  • erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, STM, etunimi.sukunimi(at)stm.fi (valinnanvapauden kokonaisuus ja arkkitehtuuri)
  • erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, STM, etunimi.sukunimi(at)stm.fi (Soteri-rekisteri ja palveluluokitus)
  • erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM,etunimi.sukunimi(at)stm.fi (Soutu-hanke)

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö (DITI) - henkilöstö (STM)