ICT-rahoitus

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8.3.2019 jättämän eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemiesneuvosto totesi, että eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja sote-uudistusta, vaan uudistus kokonaisuudessaan raukeaa. Tästä johtuen uudistusta koskeva työ kohdistetaan maakuntien esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin, käytettyjen avustusten raportointiin sekä muuhun uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittuun alasajoon.

Valtiovarainministeriö on valtioavustuslain (688/2001) 37 § mukaisesti antanut maakuntien esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytöstä 20.3.2019 ohjeen. Valtiovarainministeriön maakuntien esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myöntämää avustusta voidaan käyttää avustuspäätöksen käyttötarkoituksen mukaisten toimien asianmukaisen päättämisen ajan, kuitenkin enintään 31.12.2019 asti.

Maakuntauudistuksen ICT-valmisteluavustuksen käytön raportointi 8.3.2019 jälkeen - ohje

Rapportering om användningen av statsunderstöden för IKT-beredningen för landskapsreformen efter 8.3.2019 - anvisning

Maakunta- ja sote-uudistuksen ICT III, IV, V-rahoituksen hallinnollisen loppuraportin malli


Digimuutosohjelman hanketoimisto valmistelee sekä kansallisesti toteutettavien hankesalkkukokonaisuuksien rahoitusta että maakuntien ICT-toteutuksiin tarkoitettujen valtionavustusten myöntämistä koskevat esitykset. Kansallisella toteutusvastuulla olevia hankkeiden rahoitus on keskitetty valtiovarainministeriön pääluokan momentille, ja sen käytöstä on linjattu ministeriöiden yhteisellä käyttösuunnitelmalla.

Maakuntien vastuulla olevia valmistelu- ja toteutustehtäviä on avustettu valtion talousarvioon varatusta määrärahasta. Vuonna 2017 maakuntien ICT:hen liittyviä valtionavustuksiin budjetoitiin 15 milj. euroa ja vuonna 2018 100 milj. euroa. Vuoden 2018 budjetista maakunnille on maksettu 83 milj. euroa. Myönnetyn tuen avulla maakunnat ovat kuvanneet nykytilaa, tehneet uudistuksen vaatimaa muutossuunnittelua ja valmistelleet toimeenpanoa.

Vuonna 2018 ministeriöiden ja virastojen kansallisten tietojärjestelmien kehittämisen hankkeille osoitettiin määrärahaa yhteensä 16,5 milj. euroa. Määrärahan avulla on toteutettu Kanta-palveluiden muutoksia sekä valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden ja palvelutietovarannon kehitystyötä, muutoksia rekistereihin ja palveluluokituksiin sekä kuvattu arkkitehtuuria.

Vimana Oy:ssä tehtävään maakuntien yhteisten palveluiden ja tietojärjestelmäratkaisujen kehitystyötä on rahoitettu pääomittamalla yhtiötä 10,65 milj. eurolla vuonna 2018. Vuonna 2019 valtio pääomittaa Vimana Oy:tä enintään 30 milj. eurolla. SoteDigi Oy:ssä tehtävän kehitystyön rahoitus toteutettiin pääomittamalla yhtiötä 90 milj. eurolla vuonna 2017. Toimeenpanoa eri valmisteluun osallistuvissa organisaatioissa on tehty rajoitetusti lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi.

Digimuutosohjelmaan on budjetoitu 98 milj. euroa vuodelle 2019. Rahoitusta on tarkoitus kohdentaa edellisten vuosien tapaan yhteisiin tukitoimiin, eri hallinnonalojen kansallisiin hankkeisiin sekä avustuksina maakunnille. Maakunnille varatun avustuksen osuus on 76 milj. euroa.

Julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) 2019-2022 digimuutosohjelman rahoitukseen on varattu 5,6 milj. euroa vuodelle 2020 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2021.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Vesa Lipponen, vesa.lipponen(at)vm.fi