Arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan suunnittelun työväline, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Työssä ja kuvauksissa on erilaisia tasoja ja näkökulmia kehittämistarpeesta ja -tasosta riippuen. Maakuntien valmistelussa ja toiminnan kehittämisessä tehtävä arkkitehtuurityö on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja se liittyy osaksi Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) toteuttamista ja kehittämistä.  

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös maakuntien omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä. Kokonaisarkkitehtuuri määrittää myös maakuntien arkkitehtuurikokonaisuuden rakennetta ja kehittämistä. Se ohjaa, linjaa ja tukee eri tasojen (toimialat, osa-alueet, viranomaiset ja palveluyhtiöt) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi muita viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä. Tällaisia ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri kuvaa yhteisen viitekehyksen maakunnan toiminnan suunnittelemiseksi.
Viitearkkitehtuuri muodostaa maakuntauudistusta tukevan yhteisen käsityksen maakuntien tavoitetilan kehittämisen periaatteellisista linjauksista, kyvykkyyksistä, palveluista, niitä toteuttavista ylätasolla kuvatuista prosesseista, toimintaa tukevista ekosysteemeistä sekä keskeisistä tietovarannoista. Viitearkkitehtuuri ei ota tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

Viitearkkitehtuuriprojektin ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin maakuntien viitearkkitehtuurin päädokumentti sekä tarkemmat kuvaukset seuraavista: kyvykkyydet, toimijat, palvelukartta, palvelupolkuesimerkkejä, organisaatiomalli, viitearkkitehtuurin hallintamalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovarantojen riippuvuudet, sanasto sekä yhteenvetokuva. Digimuutosohjelman johtoryhmä hyväksyi päädokumentin ja tehdyt kuvaukset 19.6.2018.

Toisessa vaiheessa tarkennettiin asiakas- ja palveluohjauksen mallia sekä tietoarkkitehtuuria. Ekosysteemikuvauksiin tuli uusina osioina liikenne- ja paikkatietoalustaekosysteemit. Päädokumentin liitekuvauksissa merkittäviä muutoksia tehtiin käsitemalleihin, loogisiin tietovarantoihin ja päätietoryhmiin. Uutena kuvauksena arkkitehtuuriin liitettiin maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintamalli. Digimuutosohjelman johtoryhmä hyväksyi päivitykset 27.2.2019.

Maakuntien viitearkkitehtuuria täydennetään uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon edetessä. Se on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria, ja sitä täydentävät tarkemmat toimialakohtaiset kuvaukset ja palvelukeskusten arkkitehtuurit. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laaditaan valtakunnalliset kokonaisarkkitehtuurit sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, asiakastietojen toisiokäytöstä sekä valinnanvapauden tiedonhallinnasta.

Digimuutosohjelman johtoryhmän 27.2.2019 hyväksymiä kuvauksia voi tarkastella alla olevista linkeistä.

Maakuntien viitearkkitehtuurin yleisesitys

Maakuntien viitearkkitehtuurin tiivistelmä

Maakuntien viitearkkitehtuuri -päädokumentti

Liite 1_KA-taulukko

Liite 2_Kyvykkyydet

Liite 3_Palvelukartta

Liite 4_Toimijat

Liite 5_Sanasto

Liite 6a_Palvelupolku 1

Liite 6b_Palvelupolku 2

Liite 7_Organisaatiomalliesimerkki

Liite 8_Päätietoryhmät

Liite 9_Loogiset tietovarannot

Liite 10_Hallintamalli

Liite 11_Tietovarantojen riippuvuudet

Liite 12_Yhteeenvetokuva

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, paivi.virtanen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanan(at)vm.fi

Maakuntien viitearkkitehtuurin työryhmä - Hankeikkuna

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri https://tem.fi/kasvupalvelujen-kokonaisarkkitehtuuri