Arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan suunnittelun työväline, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Työssä ja kuvauksissa on erilaisia tasoja ja näkökulmia kehittämistarpeesta ja -tasosta riippuen. Maakuntien valmistelussa ja toiminnan kehittämisessä tehtävä arkkitehtuurityö on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja se liittyy osaksi Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) toteuttamista ja kehittämistä.  

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös maakuntien omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä. Kokonaisarkkitehtuuri määrittää myös maakuntien arkkitehtuurikokonaisuuden rakennetta ja kehittämistä. Se ohjaa, linjaa ja tukee eri tasojen (toimialat, osa-alueet, viranomaiset ja palveluyhtiöt) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi muita viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä. Tällaisia ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien arkkitehtuurin suunnitteluprojektin tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen tavoitetilasta. Viitearkkitehtuuria hyödynnetään maakuntien perustamisessa, maakuntien ohjauksen suunnittelussa sekä maakuntien ja julkisen hallinnon yhteisten palvelujen järjestämisessä.

Ensimmäisessä vaiheessa on tuotettu maakuntien viitearkkitehtuurin päädokumentti sekä tarkemmat kuvaukset seuraavista: kyvykkyydet, toimijat, palvelukartta, palvelupolkuesimerkkejä, organisaatiomalli, viitearkkitehtuurin hallintamalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovarantojen riippuvuudet, sanasto sekä yhteenvetokuva.

Digimuutosohjelman johtoryhmä hyväksyi päädokumentin ja tehdyt kuvaukset 19.6.2018. Arkkitehtuurin suunnitteluprojekti jatkaa viitearkkitehtuurin täydentämistä ja kokonaisarkkitehtuurin yhteisten osien työstämistä. Työlistalla on mm. käsitemallit, tietojärjestelmäpalvelut, arkkitehtuurin kerrosnäkymät, ekosysteemit, asiakkuus- ja asukastiedon hallinta, palvelukeskukset sekä integraatiomallin hahmottelu. Kokonaisuuksien työstöä tehdään projektiryhmässä sekä maakuntien arkkitehtuuriverkostossa. Projekti on asetettu kesäkuuhun 2019 asti.

Maakuntien viitearkkitehtuuria täydennetään uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon edetessä. Se on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria, ja sitä täydentävät tarkemmat toimialakohtaiset kuvaukset ja palvelukeskusten arkkitehtuurit. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laaditaan valtakunnalliset kokonaisarkkitehtuurit sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, asiakastietojen toisiokäytöstä sekä valinnanvapauden tiedonhallinnasta.

Maakuntien viitearkkitehtuurissa tehdyt dokumentit ja kuvaukset olivat lausuntokierroksella 4.4.2018 asti. Lausuntojen perusteella täydennettyjä ja digimuutosohjelman johtoryhmän 19.6.2018 hyväksymiä kuvauksia voi tarkastella alla olevista linkeistä.

Maakuntien viitearkkitehtuurin tiivistelmä

Maakuntien viitearkkitehtuuri -esitys

Maakuntien viitearkkitehtuuri -päädokumentti

Liite 1_KA-taulukko

Liite 2_Kyvykkyydet

Liite 3_Palvelukartta

Liite 4_Toimijat

Liite 5_Sanasto

Liite 6a_Palvelupolku 1

Liite 6b_Palvelupolku 2

Liite 7_Organisaatiomalliesimerkki

Liite 8_Päätietoryhmät

Liite 9_Loogiset tietovarannot

Liite 10_Hallintamalli

Liite 11_Tietovarantojen riippuvuudet

Liite 12_Yhteeenvetokuva

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, paivi.virtanen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanan(at)vm.fi