FI SV EN

Digimuutosohjelma

Valtiovarainministeriö koordinoi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toimeenpanovaiheen digimuutosohjelmaa.

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutosohjelman hanketoimisto toimii Digimuutosohjelman johtoryhmän alaisuudessa. Hanketoimiston tehtävät:

  • ohjattavien hankkeiden seuranta ja tukeminen
  • hankesalkun kokonaistilannekuvan ylläpito
  • rahoituksen valmistelu
  • ohjeiden ja mallien valmistelu
  • riskienhallinta
  • sidoshankkeiden tilannekuvan ylläpito
  • maakuntien digivalmistelun tilannekuvan ylläpito.

Digimuutosohjelman tehtäväkokonaisuudet

Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuvat kansallisella toteutusvastuulla oleviin ja tulevien maakuntien toteutusvastuulla oleviin. Maakuntien vastuulla oleviin tehtäviin on jaettu ja jaetaan valtionavustusrahoitusta. Kansallisella toteutusvastuulla oleviin hankesalkkuihin on koottu maakuntien käynnistämisen ja jatkuvuuden kannalta välttämättömiä hankkeita ja toimenpiteitä.

Hankkeita valmistellaan, seurataan ja ohjataan yhteisten prosessien mukaisesti kokonaisuutena. Hankesalkkuihin voi kuulua useita eri osahankkeita ja projekteja, joiden valmistelu ja toteutus tapahtuvat vaiheittain. Digimuutosohjelman hankkeiden lisäksi myös maakunnissa ja muilla hallinnonaloilla valmistellaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä digihankkeita, joita seurataan digimutosohjelmassa.

Digimuutosohjelman valmistelemat ohjeet ja mallit

Digimuutosohjelma tukee maakuntien valmistelua hankesalkkuihin jaettujen tehtäväkokonaisuuksien ja rahoituksen lisäksi valmistelemalla maakuntavalmistelijoiden käyttöön ohjeita, malleja ja suosituksia. Ohjeiden priorisointia ja työstöä tehdään yhteistyössä maakuntadigivalmistelijoiden kanssa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Digiohjauspolitiikka

Digitalisaation edistäminen ja toiminnan kehittäminen kustannusvaikuttavalla ja -tehokkaalla tavalla edellyttävät, että eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Tämän vuoksi aloitettiin valtioneuvoston kesäkuussa 2017 tekemän periaatepäätösten mukaisesti valmistelemaan linjauksia ja toimenpiteitä, joiden mukaisesti maakuntien tietojärjestelmiä tullaan jatkossa ohjaamaan, hallinnoimaan ja kehittämään. Kesäkuussa 2018 julkaistussa Maakuntien digitalisoinnin perusteet –asiakirjassa on kuvattu maakuntien digitalisoinnin periaatteet, toimijat ja niiden tehtävät tavoitetilassa sekä yhteisesti noudatettavia toimintaprosesseja ja menetelmiä. Näitä ovat maakuntien digiyhtiöiden ohjaus, hankehallinta, arkkitehtuuriohjaus sekä riskienhallinta ja ICT-varautuminen. Asiakirjassa on lisäksi maakuntien yhteisten kansallisten digipalveluiden tiekartta ja kuvauksia keskeisistä tietovarannoista sekä strategisiin kyvykkyyksiin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Digiohjauspolitiikan työstöä jatketaan syksyn 2018 aikana laajassa yhteistyössä kohdentaen valmistelua neuvottelumenettelyssä tarvittaviin digiasioita koskeviin tietoihin. Asiakirjan valmistelussa on hyödynnetty laajaa haastattelukierrosta.

Maakuntien digitalisoinnin periaatteet -asiakirja - 21.6.2018

Haastattelujen yhteenveto - 15.3.2018

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje

Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan merkittävä vastuunsiirto olemassa olevien sopimusten siirtyessä perustettaville maakunnille. Samassa yhteydessä voi syntyä tarve tehdä sopimuksiin muutoksia, joilla turvataan sekä sopimuksia siirtävän (kunnan/kuntayhtymän) että sopimuksia vastaanottavan organisaation (maakunta) tehtävien keskeytyksetön hoitaminen muutostilanteessa. ICT-sopimusten ja hankintojen ohjeessa kuvataan keskeisiä sopimusten muuttamiseen liittyviä tilanteita ja arvioidaan niitä sopimus- ja hankintaoikeudellisesta näkökulmasta.

ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje - 28.3.2018

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen ohje maakunnille

Maakuntien digimuutosohjeen tarkoituksena on toimia maakuntavalmistelijan tietopakettina maakunta- ja soteuudistuksen muutosvaiheessa. Ohjeeseen on koottu yhteen linjauksia, aikatauluja, lain velvoitteita ja pitkän aikavälin visioita. Ohjetta täydennetään lainvalmistelun edetessä ja linjausten tarkentuessa. Jokaiseen lukuun on koottu aihepiirin keskeisimmät asiat ja linkit mahdollisiin lisätietoa tarjoaviin kohteisiin.

Ohje digimuutoksen toimeenpanoon maakuntien valmistelijoille - 27.4.2018

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Kysymyksiä ja vastauksia Vimana Oy:n käyttövelvoiteasetuksen valmistelusta

Q&A - ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n käyttövelvoitevalmistelu

Lisätietoja

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, tomi.hytonen(at)vm.fi

Digivalmistelijoiden verkosto ja tilannekuvan ylläpito

ICT-valmistelun keskeinen yhteistyöverkosto on valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton yhteisesti koordinoima maakuntadigivalmistelijoiden verkosto. Verkosto kokoontuu kuukausittain, ja se on tärkeä areena mm. yhteisen valmistelutyön ja maakuntien tilannekuvan ylläpidon näkökulmasta. Digimuutosohjelman hanketoimistossa ylläpidetään maakuntien tilannekuvan lisäksi kansallisesti valmisteltavien hankesalkkukokonaisuuksien tilannekuvaa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Suunnittelija Lotta Sjöblom, lotta.sjoblom(at)vm.fi