Digimuutosohjelma

Valtiovarainministeriö koordinoi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toimeenpanovaiheen digimuutosohjelmaa.

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutosohjelman hanketoimisto toimii Digimuutosohjelman johtoryhmän alaisuudessa. Hanketoimiston tehtävät:

  • ohjattavien hankkeiden seuranta ja tukeminen
  • hankesalkun kokonaistilannekuvan ylläpito
  • rahoituksen valmistelu
  • ohjeiden ja mallien valmistelu
  • riskienhallinta
  • sidoshankkeiden tilannekuvan ylläpito
  • maakuntien digivalmistelun tilannekuvan ylläpito.

Digimuutosohjelman tehtäväkokonaisuudet

Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuvat kansallisella toteutusvastuulla oleviin ja tulevien maakuntien toteutusvastuulla oleviin. Maakuntien vastuulla oleviin tehtäviin on jaettu ja jaetaan valtionavustusrahoitusta. Kansallisella toteutusvastuulla oleviin hankesalkkuihin on koottu maakuntien käynnistämisen ja jatkuvuuden kannalta välttämättömiä hankkeita ja toimenpiteitä.

Hankkeita valmistellaan, seurataan ja ohjataan yhteisten prosessien mukaisesti kokonaisuutena. Hankesalkkuihin voi kuulua useita eri osahankkeita ja projekteja, joiden valmistelu ja toteutus tapahtuvat vaiheittain. Digimuutosohjelman hankkeiden lisäksi myös maakunnissa ja muilla hallinnonaloilla valmistellaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä digihankkeita, joita seurataan digimutosohjelmassa.

Digimuutosohjelman valmistelemat ohjeet ja mallit

Digimuutosohjelma tukee maakuntien valmistelua hankesalkkuihin jaettujen tehtäväkokonaisuuksien ja rahoituksen lisäksi valmistelemalla maakuntavalmistelijoiden käyttöön ohjeita, malleja ja suosituksia. Ohjeiden priorisointia ja työstöä tehdään yhteistyössä maakuntadigivalmistelijoiden kanssa.

 

Digiohjauspolitiikka ja maakuntien ICT-tilannekuva

Digitalisaation edistäminen ja toiminnan kehittäminen kustannusvaikuttavalla ja -tehokkaalla tavalla edellyttävät, että maakuntien digitalisoitumisen periaatteet ja keskeiset maakuntien digitalisoitumista edistävät toimenpiteet sekä yhteiset maakuntien digipalvelut ja maakuntien eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Tämän johdosta maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä on päätetty valtioneuvoston periaatepäätöksessä kesäkuulta 2017. Periaatepäätöksen perusteella myös toteutettiin syksyn 2017 aikana laaja haastattelukierros ja valmisteltiin kevään 2018 aikana kesäkuussa 2018 julkaistu Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirja. Tässä asiakirjassa on kuvattu maakuntien digitalisoinnin periaatteet, toimijat ja niiden tehtävät tavoitetilassa sekä yhteisesti noudatettavia toimintaprosesseja ja menetelmiä. Näitä ovat maakuntien digiyhtiöiden ohjaus, hankehallinta, arkkitehtuuriohjaus sekä riskienhallinta ja ICT-varautuminen. Asiakirjassa on lisäksi maakuntien yhteisten kansallisten digipalveluiden tiekartta ja kuvauksia keskeisistä tietovarannoista sekä strategisiin kyvykkyyksiin liittyviä kehitystoimenpiteitä.

Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirja - 21.6.2018

Haastattelujen yhteenveto - 15.3.2018

Maakuntien ICT-investointien arviointiprosessiin valittavien ICT:tä sisältävien investointien ja ICT-investointien arviointikriteeristöä koskeva selvitys julkaistiin elokuussa 2018. Siinä muodostetaan perusteita investointien arviointiprosesseille, sekä tarkastellaan maakuntien digitalisoitumista ja investointien elinkaaren aikaista seurantaa. Lue lisää maakuntien ICT-investointien arvioinnista täältä.

Digiohjauspolitiikan kehittämiseen liittyen Gartner toteutti keväällä 2018 kansainväliseen asiantuntemukseen, kokemuksiin ja case –esimerkkeihin perustuvan arvioinnin maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutoksen keinovalikoimasta ja sen tilanteesta. Lisäksi Gartner laati suosituksen seuraaviksi digimuutoksen toimenpiteiksi. Lue lisää täältä.

Digiohjauspolitiikan tarkentamista on syksyn 2018 aikana jatkettu maakuntien ICT-tilannekuvaselvityksellä. Maakuntien ICT-tilannekuva on osa maakuntien rahoitusprosessia, ja sitä käytetään yhtenä osana valtioneuvoston yhteistä maakuntien ohjausta, erityisesti maakuntien ja välisissä neuvotteluissa ja niihin valmistautumisessa.

Q&A maakuntien ICT-tilannekuvaselvitys

Maakuntien ICT-tilannekuvan seurantakohteiden määrittely etenee -26.10.2018

Lisätietoja

Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje

Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan merkittävä vastuunsiirto olemassa olevien sopimusten siirtyessä perustettaville maakunnille. Samassa yhteydessä voi syntyä tarve tehdä sopimuksiin muutoksia, joilla turvataan sekä sopimuksia siirtävän (kunnan/kuntayhtymän) että sopimuksia vastaanottavan organisaation (maakunta) tehtävien keskeytyksetön hoitaminen muutostilanteessa. ICT-sopimusten ja hankintojen ohjeessa kuvataan keskeisiä sopimusten muuttamiseen liittyviä tilanteita ja arvioidaan niitä sopimus- ja hankintaoikeudellisesta näkökulmasta.

ICT-sopimukset ja hankinnat -ohje - 28.3.2018

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen ohje maakunnille

Maakuntien digimuutosohjeen tarkoituksena on toimia maakuntavalmistelijan tietopakettina maakunta- ja soteuudistuksen muutosvaiheessa. Ohjeeseen on koottu yhteen linjauksia, aikatauluja, lain velvoitteita ja pitkän aikavälin visioita. Ohjetta täydennetään lainvalmistelun edetessä ja linjausten tarkentuessa. Jokaiseen lukuun on koottu aihepiirin keskeisimmät asiat ja linkit mahdollisiin lisätietoa tarjoaviin kohteisiin.

Ohje digimuutoksen toimeenpanoon maakuntien valmistelijoille - 27.4.2018

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi

Vimana Oy:n käyttövelvoiteasetuksen valmistelu

Maakunnille perustetuista valtakunnallisista palvelukeskuksista on ehdotettu säädettäväksi maakuntalaissa. Maakuntalaissa on ehdotettu säädettäväksi palvelukeskuksen tehtävistä ja palveluista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. ICT-palvelukeskuksen asetuksen valmistelua tehtiin osana maakuntauudistuksen virkavalmistelua valtiovarainministeriössä keväällä 2018. Asetusluonnos on lausuntokierroksella lokakuussa 2018.

Lue lisää:

Linkki lausuntopalveluun

Tiedote - 2.10.2018

Hankeikkuna

Q&A - ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n käyttövelvoitevalmistelu

Lisätietoja

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, tomi.hytonen(at)vm.fi

Digivalmistelijoiden verkosto ja tilannekuvan ylläpito

ICT-valmistelun keskeinen yhteistyöverkosto on valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton yhteisesti koordinoima maakuntadigivalmistelijoiden verkosto. Verkosto kokoontuu kuukausittain, ja se on tärkeä areena mm. yhteisen valmistelutyön ja maakuntien tilannekuvan ylläpidon näkökulmasta. Digimuutosohjelman hanketoimistossa ylläpidetään maakuntien tilannekuvan lisäksi kansallisesti valmisteltavien hankesalkkukokonaisuuksien tilannekuvaa.

Lisätietoja

Suunnittelija Lotta Sjöblom, lotta.sjoblom(at)vm.fi