Muutoksessa-blogi

Valinnanvapauskokeilu sparraa oman toiminnan kehittämistä

Riitta Pylvänen Julkaisupäivä 16.2.2018 10.13 Blogit STM

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terveysasemilla Hankasalmella, Jyväskylässä ja Uuraisilla kehitetään määrätietoisesti omaa toimintaa valinnanvapauskokeiluun liittyen. Tähtäimenä ovat kilpailukykyiset sote-keskukset valinnanvapauslainsäädäntöön siirryttäessä.

Työkaluina kehittämistyössä käytetään palvelumuotoilua, palveluohjauksen kehittämistä, viestintää, sosiaaliohjauksen tuomista osaksi sote-keskuksen palvelua sekä toiminnan mukauttamista kapitaatiohinnoittelun ja tulevan lainsäädännön mukaiseksi.

Jyväskylän kokeilu on osa valtioneuvoston Palvelusetelikokeilua, jossa sovelletaan nykyistä palvelusetelilainsäädäntöä.

Koulutusta palvelumuotoiluun

Jyväskylässä on saatu koulutusta palvelumuotoiluun. Koulutuksiin ovat osallistuneet sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien edustajat. Koulutukset ovat palvelleet myös tuottajien verkostoitumista ja yhteisen näkemyksen muodostumista tulevista valinnanvapauspalveluista. Myös palveluohjaajavalmennukseen on sisältynyt palvelumuotoilun kokonaisuus.

Palveluohjaajavalmennuksella työkaluja asiakaslähtöisyyteen

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla järjestettiin palveluohjauksen pilottivalmennus 2017. Valmennukseen osallistui 20 avainhenkilöä, jotka toimivat käytännön asiakastyön rajapinnassa. Pilotoinnin palautteen pohjalta on räätälöity kaksi uutta valmennusta, jotka toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Palveluohjauksen pilottivalmennus toteutettiin prosessimaisesti ja siinä hyödynnettiin monipuolista oppimista. Valmennuksessa opittiin asiakaslähtöisiä työskentelytapoja ja erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä: eri palveluntuottajien havainnointia, asiakasymmärrystä kerääviä ja asiakasnäkökulmaa kiteyttäviä menetelmiä, ideointia ja konseptointia sekä palvelun mallintamista. Moniammatillinen, eri palvelualueilta koottu ryhmä kasvatti laaja-alaista ymmärrystä sote-palveluiden kokonaisuudesta. Käytännön harjoitusten kautta osallistujat saivat työkaluja asiakkaan ammattimaiseen kohtaamiseen, asiakaslähtöiseen opastamiseen ja neuvontaan. Osallistuja kokivat, että heidän ymmärtämyksensä asiakaslähtöisyydestä, palvelumuotoilusta ja palveluohjauksen merkityksellisyydestä laajenivat.

Tietoa eri kohderyhmille tasapuolisesti

Viestinnän avulla on haluttu varmistaa kuntalaisten, henkilöstön, päättäjien ja sidosryhmien, muun muassa yrittäjien ja järjestöjen tiedonsaanti valinnanvapauskokeilusta. Kuntalaisia ohjataan osallistumaan kokeiluun ja löytämään itselleen sopivimmat palvelut oikeaan aikaan. Palveluntuottajia kohdellaan viestinnässä tasapuolisesti. Valinnanvapauskokeilun palvelujen sisällöstä ja vaihtoehtoisista palveluntuottajista tiedotetaan esimerkiksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, kuntien omissa asukaslehdissä, esitteissä, kuntalaistilaisuuksissa ja terveysasemilla. Lisäksi kuntalaisia auttaa keskitetty palvelunumero, jossa kysymyksiin vastaavat terveysasemien valinnanvapauskokeiluun perehdytetyt syväosaajat.

Kuntalaisten ja asiakkaiden kokemuksia kysytään säännöllisesti asiakaskyselyillä ja heillä on mahdollisuus antaa palautetta kaupungin verkkosivujen kautta. Kyselyiden tulokset ja palautteet käsitellään yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Sosiaaliohjausta myös etäkonsultaationa

Sosiaaliohjausta tuodaan vahvasti osaksi sote-keskuspalveluita. Käyttöön ollaan ottamassa erilaisia sähköisiä yhteydenottovälineitä. Niiden avulla voidaan toteuttaa etäkonsultointia terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden henkilöstön välillä. Kokeilu on osoittanut, että sosiaaliohjaajan työn sisältöä ja yhteistyömahdollisuuksia tulee edelleen tehdä tunnetuksi terveydenhuollon henkilöstölle. Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä. Hänen tehtävänään on eri keinoin lisätä sosiaaliohjauksen tunnettavuutta, ohjauksen sisällön ymmärtämystä ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Henkilöstö ja lähiesimiehet yhteisymmärryksen rakentajina

Henkilöstön osallisuus ja tietoisuus ovat avainasemassa valinnanvapauskokeilun onnistumisessa. Henkilöstö on osallistunut kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen laajasti. Lisäksi kokeilun eri työryhmissä on mukana henkilöstön edustus. Säännölliset keskustelukierrokset terveysasemilla ja kehittämisiltapäivät edesauttavat yhteisen ymmärryksen syntymistä.

Laajentuneen kokeilun aikana lähiesimiehiä valmennetaan asiakaslähtöiseen ajattelumalliin. He saavat myös muutosvalmennusta. Yksityisten toimijoiden ja julkisen palvelun esimiesten tuottajatapaamisia järjestetään laajennetun kokeilun aikana säännöllisesti. Näin mahdollistetaan yhteinen oppiminen ja luodaan yhteistä ymmärrystä palvelusta. Yhteistyöllä turvataan tasavertainen palvelu kaikille kuntalaisille palveluntuottajasta riippumatta.

Talousosaamista ansaintalogiikan muuttuessa

Esimiestyön näkökulmasta merkittävä kehittämisen kohde on talousosaamisen syventäminen toiminnan ansaintalogiikan muuttuessa kapitaatiopohjaiseksi. Vuonna 2018 jokaiselle terveysasemalle rakennetaan nykyisen talousarvion rinnalle kapitaatiohinnan mukainen ”varjobudjetti” asiakasmäärän perusteella. Esimiesten tehtävänä on seurata ja raportoida varjobudjetin toteutumista reaaliaikaisen seurantatiedon avulla ja suunnitella, minkälaisia mahdollisia sopeuttamistoimia valinnanvapauteen siirtyminen aiheuttaisi heidän yksiköissään. Tiedon avulla palvelutuotantoa voidaan sopeuttaa hallitusti tulevaan muutokseen.

Jyväskylässä on avoin ja tasavertainen ilmapiiri julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Rakennamme yhteistä valinnanvapausmallia keskisuomalaisten asukkaiden parhaaksi.

Riitta Pylvänen

projektipäällikkö, Valinnanvapauskokeilu-hanke, Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita