Muutoksessa-blogi

Vahva järjestäjä turvaa demokratian ja asiakaslähtöiset palvelut maakunnissa

Sinikka Salo Julkaisupäivä 10.4.2018 13.14 Blogit STM

Maakunnan täytyy olla vahva ja osaava palveluiden järjestäjä, jotta se pystyy hallitsemaan vastuullaan olevia palveluita. Maakuntien valmistelutyön tukena on järjestämisen käsikirja.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Tämä on verrattain uusi asia suomalaisessa palvelutuotannossa. Uudistuksen toimeenpanossa on tärkeää omaksua uusi järjestäjän rooli, irrottautua palvelutuotannosta sekä jäsentää järjestämistehtävään liittyvää osaamista ja työvälineitä.

Vahva järjestäjä on paras demokratiavajeen ehkäisijä.

Vahva järjestäjä on paras demokratiavajeen ehkäisijä. Vahva järjestäjä varmistaa palveluiden tuottamisen maakunnan asukkaille aidosti heidän tarpeidensa perusteella palveluiden tuotantotavasta ja markkinatilanteesta riippumatta. Järjestäjän osaaminen ja kyvykkyys nousevat tärkeään rooliin.

Uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirja selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät toiminnot ja tehtävät. Se tarjoaa tukea järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun ja toteutukseen. Kunkin tehtävän kohdalla on myös kuvattuna hyviä käytänteitä, ohjeita ja lainsäädännön pykälät.

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Maakunnan laaja tehtäväkenttä edellyttää hyvin organisoitua ja substanssin osaavaa henkilöstöä.

Järjestämistehtävässä onnistumisen edellytyksenä on järjestäjän vahvuus ja osaavuus, jotta se pystyy hallitsemaan vastuullaan olevien palveluiden kokonaisuutta. Maakunnan laaja tehtäväkenttä edellyttää hyvin organisoitua ja substanssin osaavaa henkilöstöä, jonka työsuhteen ehdoista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen menestystekijä. Toimivat tietojärjestelmät mahdollistavat analysoidun tiedon saamisen toiminnasta ja taloudesta, joka mahdollistaa järjestäjän tiedolla johtamisen.

Järjestäjätehtävien hoitaminen edellyttää laajaa strategista osaamista. Tämä tarkoittaa koko maakunnan toiminnan hahmottamista järjestämistehtävänä, mm. toimintarakenteen hahmottamista, ennakointikykyä ja johtamistaitoja. Lisäksi järjestäjä tarvitsee vahvaa talous- ja budjettisidonnaisuuksien ymmärtämistä, kykyä hallita järjestämiään palveluita kokonaisuutena ja nähdä integraatiomahdollisuuksia.

Kun linjauksia tehdään, tulee arvioida, vaikuttavatko tehtävät päätökset eri tavoin miehiin ja naisiin, eri-ikäisiin, vammaisiin henkilöihin jne. Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioonottaminen päätöksenteossa parantaa päätösten laatua ja oikeaa kohdentumista.

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioonottaminen päätöksenteossa parantaa päätösten laatua ja oikeaa kohdentumista.

Järjestäjän tehtävien hoitaminen edellyttää palveluiden järjestämisosaamisen lisäksi myös riittävästi ymmärrystä palveluiden tuottamisesta. Maakunnan oman tuotannon ohjaaminen, joko sopimusohjauksena tai muuna ohjauksena, on erilaista suhteessa markkinoilta hankittaviin palveluihin. Se vaatii omanlaistaan osaamista esimerkiksi rahoituksen kohdentamiseksi ja toiminnan tuloksellisuuden tavoitteiden asettamiseksi ja seuraamiseksi.

Käsikirjan kirjoittamiseen on osallistunut maakuntien ja eri ministeriöiden asiantuntijoita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira, Kuntaliitto ja Sitra. Käsikirjaa tullaan päivittämään uudistuksen etenemisen ja lainsäädännön valmistumisen myötä.

 

Sinikka Salo

puheenjohtaja, Maakuntien järjestäminen – valtakunnallinen valmisteluryhmä

muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita