Muutoksessa-blogi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisterillä entistä suurempi merkitys valinnanvapausuudistuksen toteutuessa

Eija Hynninen-Joensivu ja Petri Huovinen Julkaisupäivä 20.3.2018 16.01 Blogit

Sote-uudistuksen yhteydessä toteutettava valinnanvapaus antaa asiakkaalle oikeuden valita palvelun antaja ja tämän palveluyksikkö, palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden muodostama moniammatillinen ryhmä. Uudistus tuo niin ikään mahdolliseksi hankkia palvelu asiakassetelin tai maakunnan päättämissä palveluissa henkilökohtaisen budjetin muodossa. Yksityisten palveluiden tuottamiselle ja valvonnalle valinnanvapaus tuo uusia ulottuvuuksia.

Jo tässä vaiheessa ennen uudistusta on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia, kun osa kunnista on siirtänyt laajastikin sote-palveluiden tuotantoa yksityisille palveluntuottajille, yksityiset toimijat ostavat kuntien ja pienempien palvelujen tuottajien hoivapalvelukiinteistöjä palveluineen ja henkilökuntineen ja palvelutuotanto keskittyy yhä enemmän suurille hoivayrityksille.

Valinnanvapauslakiluonnoksen ja sote-palvelujen tuottamista koskevan lakiluonnoksen mukaan jokaisen palveluntuottajan on oltava palveluntuottajien rekisterissä. Nykyisestä poiketen myös julkisten palveluntuottajien on kuuluttava rekisteriin. Näin toteutuessaan palveluntuottajien rekisteröinnillä ja rekisterillä tulee olemaan vastaisuudessa entistä suurempi merkitys. Kun rekisteriin merkitään kaikki sote-palvelujen tuottajat palveluineen, sen on palveltava nykyistä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien rekisteriä (Valveri) laajemmin eri sidosryhmien ja kansalaisten tietotarpeita ja siihen kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Tässä yhteydessä uudistetaankin sote-palveluiden tuottamista ja valvontaa säätelevän lain (palveluntuottajalaki) lisäksi myös palveluntuottajien rekisteri ja sen valmistelutyö on käynnistynyt viime vuoden lopulla Valviran, aluehallintovirastojen, Kelan, THL:n ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyönä.

Uudesta rekisteristä, nimeltään Soteri, on tarkoitus muodostaa ajantasainen tietopalvelu, joka parantaa asiakkaiden, eri viranomaisten ja muiden tahojen mahdollisuuksia saada ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista, palveluntuottajista ja niiden palveluyksiköistä.

Asiakkaat voivat rekisterin avulla varmistua siitä, että palvelun tarjoaja on viranomaisen rekisteröimä. Kattava rekisteri kaikista palveluntuottajista mahdollistaa myös sen, että asiakkaat voivat valita esimerkiksi haluamansa sote-keskuksen. Jatkossa asiakas voi vertailla palveluntuottajia Suomi.fi -palvelussa ja tehdä valinnan Omakanta.fi:ssä. Palvelujen tuottajille rekisteröitymisvelvollisuus antaa samalla uuden ja helpon kanavan saattaa tuotettavat palvelut niistä kiinnostuneiden tietoon. Maakuntia Soteri-rekisteri tukee palvelujen järjestämistehtävässä ja THL:ää tutkimus- ja tilastointitehtävissä. Vastaavasti Kela saa rekisteristä organisaatiotiedot Kanta-palveluihin ja rekisteri toimii myös valinnanvapautta tukevien tiedonhallintapalvelujen tietolähteenä.

Sote-palveluiden tuottajan kuuluminen rekisteriin ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan takaa sellaisenaan palvelun laatua. Rekisteröinnin yhteydessä määritellään ainoastaan palvelun tuottamisen vähimmäiskriteerit ja varmistetaan toimintaedellytysten täyttyminen rekisteröinnin hetkellä. Tämän vuoksi maakunnat sote-palveluiden järjestämisvastuullisina ovat tulevassa uudistuksessa paljon haltijoita. Ne voivat asettaa palvelujen tuottajille palvelujen laatua, voimavaroja, saatavuutta sekä mahdollisia muitakin ehtoja sen ohella, että ne ovat palveluntuottajien ja palveluiden ensisijaisia valvojia. Asiakas- ja potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun varmistamisen näkökulmasta maakuntien suorittama valvonta ja valvontaosaaminen tulevatkin olemaan ensiarvioisen tärkeitä. Tärkeää on niin ikään maakuntien, rekisteri- ja valvontaviranomaisen (vuodesta 2020 alkaen Luova-virasto) ja palveluntuottajien saumaton yhteistyö ja hyvä vuorovaikutus, jotka tulevat entisestään korostumaan. Palveluntuottajien oma vastuu on jatkossakin keskeistä ja heiltä edellytetään luotettavaa ja läpinäkyvää toimintaa. Palveluntuottajan on turvattava palvelujen laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus ja asianmukaisuus sekä valvottava itsekin niiden toteutumista omavalvonnan keinoin.

Eija Hynninen-Joensivu

sosiaalihuoltoyksikön päällikkö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Petri Huovinen

kehittämispäällikkö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Kommentit
Lisää kommentti
A
Koska aletaan puhua siitä, millaiset rajaukset yhteiskunnallisesti maksettaville/ tuetuille palveluille laitetaan ? Nyt toitotetaan valinnanvapautta ja kuitenkin Kela kilpailuttaa tuottajia. ei siinä paljon jää valinnanvapautta kun hinta on
80 % ja laatu 20 %- palveluista jotka Kela kustantaa. vai olikos,se niin että sote koskee vain maakuntien järjestämiä palveluita ja kuka siellä määrää tahdin- kun ei tähän mennessäkään ole pystytty riittäviä palveluja järjestämään. Mit8åtä hyötyä on valinnanvapautta, kun kilpailutus määrää kenen palvelut tuottajana maksetaan ja kenen ei. Nyt jo pienet kärsivät asiakaspulasta. Kun isot yritykset pystyvät duppaamaam hinnat volyymeillä, selvät on merkit. eli miten ja koska määritetään,mitä maksetaan itse ts mitkä palvelut joudut edelleen itsellesi kustantamaan. Kustannuksethan eivät saanet nousta, joten.melko arveluttavaa yrittäjälle. No jospa noita itse maksavia tuleekin tässä rytäkässä lisää. ei o, eitu, ei tipu,
kelan ehdot ja kait maakunnankin on niin tiukat ettei sinne pienyrittäjä yksin toimiva edes kannata laittaa tarjousta, ettei rapsahda sakkoja moisesta innokkuudesta. kylä näin O
Kirjoitettu 23.3.2018 22:48.
Selaa blogin artikkeleita