Muutoksessa-blogi

Demokratia ja osallistumisoikeudet maakuntauudistuksen keskiöön

Niklas Wilhelmsson Julkaisupäivä 22.11.2017 14.46 Blogit

Satavuotiaan Suomen demokratialla on pitkät perinteet. Suomalainen demokratia on edelleen elinvoimainen, sillä on vankka tuki kansalaisten keskuudessa ja sitä arvostetaan myös kansainvälisesti.

Oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja demokratia muodostavat myös perustan avoimelle ja turvalliselle yhteiskunnalle. Demokratian toimivuuden ja päätöksenteon legitimiteetin kannalta on tärkeää, että kaikki kokevat voivansa vaikuttaa ja tulevansa kuulluksi. Tämän takia demokratia ja osallisuusasiat tulisi nostaa myös maakuntauudistuksen keskiöön.

Maakuntauudistuksen myötä suomalaisesta järjestelmästä tulee kolmiportainen. Uuden hallinnontason perustaminen vaikuttaa konkreettisesti monin tavoin kansalaisten arkeen ja demokratiaan. Osa kansalaisten tarvitsemista palveluista siirtyy maakuntien järjestämisvastuulle ja kansalaisten osallistuminen kanavoituu jatkossa kuntien ja valtion lisäksi myös maakuntiin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut, että erityistä huomiota uudistuksessa tulisi kiinnittää alueelliseen, maakunnalliseen ja paikalliseen demokratiaan. Valiokunta on lisäksi pitänyt tärkeänä, että uudistuksissa vahvistetaan edustuksellista demokratiaa ja turvataan todelliset vaikutusmahdollisuudet niin maakunnan asukkaille kuin palvelujen käyttäjillekin.

Tulevan maakuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset maakunnan asukkaiden osallistumiselle, maakunnan ja sen asukkaiden väliselle vuorovaikutukselle sekä hallinnon avoimuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämiselle.

Kansalaiset mukaan jo alkuvaiheessa

Maakuntademokratian toimivuus riippuu kuitenkin merkittävästi siitä, missä määrin maakunnissa otetaan käyttöön maakuntalain mahdollistamia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja ja missä määrin maakunnan asukkaat kiinnostuvat vaikuttamisesta ja haluavat osallistua maakunnan toimintaan. Kansalaisten mukaan ottaminen paikalliseen valmisteluun ja kansalaisille suunnattu viestintä ovat siksi tärkeässä asemassa jo heti uudistuksen alkuvaiheessa.

Kansalaisten laajan tiedonsaannin turvaaminen tulevista muutoksista on tärkeää, jotta maakunta ja sen osallistumis- ja vaikuttamiskanavat tulisivat tutuiksi ja mahdollisimman moni löytäisi itselleen mielekkään kanavan osallistua. Kansalaisten tarpeista ja näkemyksistä ja niiden huomioimisesta valmisteluvaiheessa tarvitaan myös tietoa ja arviointia uudistuksen toimeenpanon tueksi.

Maakuntia tuetaan uudistuksen suunnittelussa

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntia ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta. Toimenpiteiden tavoitteena on tarjota tukea maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmien kehittämiseksi.

Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa. Tukitoimien tarkoituksena on edesauttaa maakuntien valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja muutostuen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tämä työ on jo päässyt hyvin alkuun ja laajemmat aineistot asiasta tulevat alkuvuodesta löytymään alueuudistus.fi -sivuston tiekartta-sivuilta.

Hyvin toimeenpantuna maakuntauudistus tarjoaa merkittävän lisän suomalaiselle demokratialle. Suomi 100 -juhlavuoden hengessä uudistusta tulisi valmistella yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa!

Niklas Wilhelmsson

neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö

Niklas Wilhelmsson toimii neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikössä. Hän on jäsenenä Maakunta- ja sote- uudistuksen projektiohjausryhmässä sekä Demokratia ja osallisuus tiekarttaryhmässä.

Kommentit
Lisää kommentti
Selaa blogin artikkeleita