Yhteistyöllä yhtenäisyyttä ympäristöhallintoon

24.4.2019 8.45
Kolumni

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ympäristötoimialaa valmisteltiin erittäin laajassa yhteistyössä kahden vuoden ajan. Huolimatta valtakunnallisen viraston valmistelun alasajosta, ovat työn tulokset ja havaitut kehittämistarpeet ympäristötehtävien osalta suurelta osin hyödynnettävissä myös nykyisissä organisaatioissa.

Valmistelun päätyttyä on tärkeä huolehtia tulosten ja jatkotoimenpidesuositusten jalkauttamisesta ja uudenlaisen toimintakulttuurin luomisesta. Tässä auttaa valmistelutyössä kehittynyt hyvä yhteishenki sekä vuonna 2019 toteutettavat uusien toimintatapojen kokeilut.  

Työtä tehtiin asiantuntevasti ja tiiviissä yhteistyössä

Ympäristötoimialan valmistelu tapahtui Luova-hankkeen toimialaryhmän lisäksi neljässä ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa. Projektit tarkastelivat Luovan aiheuttamia toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita asiakaslähtöisen palvelun, ympäristöhallinnon lupa- ja valvontatehtävien, luonnonsuojelun sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-  ja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) -tehtävien näkökulmista. Työhön osallistui kymmeniä ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen asiantuntijoita, joilla on yhteensä satojen vuosien kokemus ympäristöhallinnosta. Koolla oli siis hieno joukko ympäristöhallinnon ammattilaisia, joiden asiantuntemus ja aito innostus asioiden kehittämiseen näkyy valmistelutyön ja tulosten korkeassa laadussa.

Projektityössä mukana olleena oli hienoa huomata, miten valmistelun edetessä työhön osallistuneet lähentyivät ja löysivät tunnistettujen haasteiden selättämiseksi yhteisiä näkemyksiä ja ratkaisuja. Tämä onnistui keskustelevan ja avoimen työskentelyn sekä toisten kunnioittamisen ja kuuntelemisen avulla.

Valmistelutyö oli monelle myös hieno oppimiskokemus, jossa pystyi syventämään ja laajentamaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Mieleemme jäänyt, kuvaava esimerkki yhteistyön hedelmistä on eräs kokous, jossa osallistujille silminnähden syntyi tiivis ymmärrys ja yhteinen näkemys käsiteltävästä asiasta: luonnonsuojelulain ja ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisten lupien yhteiskäsittelyä koskevan lakiehdotuksen toimeenpanoon liittyy avoinna olevia kysymyksiä, jotka kokoukseen osallistuvat olivat tunnistaneet. Koolla ollut asiantuntemus ja kokemus eri viranomaisista ja virastoista saatiin jalostettua konkreettiseksi, kaikkien yhteiseksi ehdotukseksi lupahakemusten käsittelystä ja siinä huomioitavista seikoista.

Tulosten jalkauttaminen on aloitettava heti

Projektit valmistelivat uudenlaisen toimintakulttuurin aikaansaamiseksi valtakunnallisen viraston palveluja, prosesseja ja toimintatapoja keskeisten substanssitehtävien sekä niiden hoitamiseen liittyvän yhteistyön näkökulmista. Tärkeitä näkökulmia valmisteluun toivat projektien tilaisuuksiin ja selvityksiin osallistuneet sidosryhmät. Tulosten perusteella asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistaminen, sähköisten järjestelmien jatkuva kehittäminen sekä valtakunnallisen yhtenäisyyden ja sidosryhmäyhteistyön edistäminen ovat ensisijaisen tärkeitä ympäristöhallinnon toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä.

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyötä tulee tiivistää, nykyisiä hyviä käytäntöjä vaalia sekä ottaa käyttöön uusia toimintatapoja sekä kehittää palveluita hyödyntäen tämän projektikokonaisuuden suosituksia sekä jo aikaisemmin ympäristöhallinnossa toteutettujen kehittämishankkeiden tuloksia. Tätä tukevat projektikokonaisuuden jatkona käynnistyvät kokeilut, joissa aluehallintovirastot ja ELY-keskukset testaavat uusia toimintatapoja yhteistyössä. Tärkeää on säilyttää valmistelutyön hyvä yhteishenki myös jatkossa ja kehittää ympäristöhallintoa entistä yhtenäisempään ja palveluiltaan sujuvampaan suuntaan. Yhteistyöllä saamme aikaan enemmän, pystymme kehittymään ja kehittämään sekä saamme mahdollisuuden oppia.

Luovan ympäristötoimialan toimintakulttuuri, palvelut ja prosessit

Emmi Lehkonen

Pirkanmaan ELY-keskus

Maria Hughes

Varsinais-Suomen ELY-keskus