FI SV

Viestintäryhmä: suositus maakuntien viestinnän organisoinnista nähdään tärkeänä

Valtiovarainministeriö 28.9.2018 11.16
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui syyskauden toiseen kokoukseensa 27.9.2018. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa suositusta maakuntien viestinnän organisoinnista, eOppivan mahdollisuuksia maakuntien muutosviestinnän ja osaamisen kehittämiseen sekä maakuntien kriisiviestinnän mallintamista.

Maakunnissa suunnitellaan parhaillaan tulevaa konsernirakennetta ja eri toimintojen sijoittumista organisaatioon. Valtakunnallisen viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM) kertoi valmisteilla olevasta suosituksesta maakuntien viestinnän organisointiin liittyen. Suositus on päätetty tehdä maakuntien viestijöiden toiveesta. Suosituksessa otetaan kantaa muun muassa viestintätoiminnon sijoittumiseen organisaatiossa, viestinnän riittävään budjetointiin ja siihen, että jokaisessa maakunnassa olisi hyvä olla viestinnästä vastaava johtaja. Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu suosituksen luonnoksesta. Viestintäryhmä näki, että suositus on tarpeellinen. Suositusta viedään eteenpäin kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Maakuntien viestintäverkoston puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki (Kainuun liitto) toi terveiset maakuntien muutosjohtajien viestintätyöpajasta, joka järjestettiin 20.9.2018. Muutosjohtajat näkivät maakunnan viestintävastaavan johdon tärkeänä tukena ja sparraajana, strategisena kumppanina sekä käytännön toimeenpanijana. Viestinnän merkitys on tunnistettu useimmissa maakunnissa. Muutosjohtajien viestintätyöpajassa identifioitiin myös tärkeimpiä viestinnällisiä kysymyksiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toiveena on, että maakunnan vastuuviestijät jatkaisivat työpajan tulosten läpikäyntiä omassa maakunnassaan.

Projektipäällikkö Petteri Kallio ja varatoimitusjohtaja Mikko Salminen (HAUS) esittelivät viestintäryhmälle eOppivan mahdollisuuksia maakuntien muutosviestinnän ja osaamisen kehittämiseen. Valtionhallinnossa jo käytössä oleva eOppiva todettiin hyvin toimivaksi koulutusjärjestelmäksi. Mahdollisuudet hyödyntää eOppivaa maakunnissa selvitetään.

Maakuntien kriisiviestintää mallinnetaan

Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi (SM) kertoi viestintäryhmälle maakunnan kriisiviestinnän mallintamisesta. Maakuntien valmiusasioihin on nyt tartuttu valtakunnallisesti: kriisiviestintähanke toteutetaan maakuntien yhteisen varautumisen kehittämisohjelman sateenvarjon alla. Pilottimaakuntina hankkeessa toimivat Uusimaa ja Etelä-Karjala. Tavoitteena on kehittää kriisiviestinnän toimintamalli, joka tukee kaikkien maakuntien valmiussuunnitelmaa: kaikilla maakunnilla on valmiudet häiriötilanteiden ja poikkeusolojen kriisiviestintään ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa 2021.Viestintäryhmä suhtautui hankkeeseen myönteisesti: erityisesti huomiota toivottiin kiinnitettävän siihen, että kunta - maakunta – valtio –yhteistyön tulee olla kriisitilanteissa sujuvaa.  

Hankepäällikkö Anna Karjalainen (VM) antoi tilannekatsauksen 1.1.2021 aloittavan viraston viestintään. Viraston viestinnän lähtökohtana on ollut valmistelun avoimuus: sisäinen muutosviestintä käynnistettiin jo keväällä 2017. Luovan brändin rakentaminen käynnistetään, kun uudistukseen liittyvät lait on hyväksytty. Ensi vuoden puolella jalkaudutaan myös alueille. Myös verkkosivuprojekti on käynnistynyt: viestintäryhmä tunnistikin synergiamahdollisuudet mm. maakuntien verkkosivukokonaisuuksien kanssa.

Viestintäasiantuntija Eeva-Kaisa Kivistö (VM) kertoi viestintäryhmälle syys- lokakuussa tehtävästä virtuaalisesta maakuntakierroksesta, jonka avulla kartoitetaan, miten uudistuksen valmistelutoimenpiteet ovat edenneet maakunnissa. Samalla on selvitetty maakuntien parhaita valmistelukäytänteitä. Jotta hyvistä käytännöistä olisi hyötyä mahdollisimman monelle valmistelutyössä toimivalle, tullaan niitä nostamaan esiin kansallisessa viestinnässä entistä vahvemmin.

Lisätietoja:

Viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu