Valtakunnallisten valmisteluryhmien ja vastuuvalmistelijoiden ja muutosjohtajien yhteiskokous Helsingissä 1.2.2017

Valtiovarainministeriö 6.2.2017 9.16
Tiedote

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisten valmisteluryhmien ja muutosjohtajien yhteiskokouksessa käsiteltiin lakiehdotusten keskeisiä muutoksia, maakunnan konsernirakennetta, liikelaitoksia sekä väliaikaishallinnon pystyttämistä.

Ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli laajalle osallistujajoukolle sote- ja maakuntauudistuksen lakiehdotuksiin tehtyjä keskeisiä muutoksia. Maakuntien rahoituslakiin tehdyt muutosehdotukset liittyvät mm. kaksikielisyyteen ja asukastiheyden ja vieraskielisyyden painoarvon korottamiseen. Hallituksen esitykseen lisättiin myös ALV-laki, varainsiirtoverolain muutosta koskeva laki sekä tehtiin muutoksia kirjanpito- ja tasa-arvolakiin.

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöstä kävi kokouksessa läpi maakuntien konsernirakennetta, liikelaitoksia ja väliaikaishallinnon pystyttämiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Palvelujen tuotannossa pääperiaate on, että maakunta voi tuottaa asukkaiden palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai ostopalveluina.

Liikelaitos vastaa maakunnan omasta palvelujen tuotannosta ja sen viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa. Liikelaitos tuottaa asukkaille sote-palvelut jos niitä ei ole muuten saatavilla ja voi tuottaa tarvittaessa myös muita maakunnan tehtäviin liittyviä palveluja.

Maakunnan yhtiö hoitaa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai silloin kun palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä.

Väliaikaishallinto

Kokouksessa keskusteltiin maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa valmistelutyötä. Suunnitelmien mukaan toimielimen jäsenet valitaan organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialan hallinnosta.

Väliaikaishallinnon rahoituksen osalta esitetään, että valtion talousarvioon vuosille 2017 ja 2018 otetaan määräraha, jolla katetaan maakunnalle toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Lakiluonnokset valinnanvapaudesta sekä maakunta- ja sotelaista löytyvät alueuudistus.fi –sivustolta.

Kokous päätettiin työpajatyöskentelyllä, jonka tavoitteena oli jäsentää maakunnan hallintoa ja palvelutuotantoa. Osallistujat keskittyivät työpajassa neljään eri teemaan. Työpajan tulokset raportoidaan myöhemmin.
alueuudistus.fi

Lisätietoa

Muutosjohtajat Pauli Harju, p. 02955 30549 ja Sinikka Salo, p. 02951 63723.

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit