Sanna Nieminen, Uusimaa:
Uudenmaan perhekeskustoimintamalli valmistui

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.11.2018 9.59
Kolumni

Uudenmaan perhekeskustoimintamalli on valmistunut. Malli huomioi Uudenmaan erityispiirteet, kuten monikulttuuristen ja eroperheiden suuren määrän.

Uudenmaan perhekeskusmallin kehittämisessä hyödynnettiin kansallista kehittämistyötä, perheiden osallisuutta, useiden työryhmien ja työpajojen tuloksia, kunnissa kehitettyjä kokeiluja ja pilotteja sekä kuntakohtaisia toimintamalleja. Perhekeskustoimintamalli on toteutettu Lapsiperheiden muutosohjelman (LAPE) pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen ja muun Uudenmaan Yhdessä olemme enemmän -hankkeen yhteistyönä. Mallia on esitetty maakunta- ja liikelaitosvalmistelussa hyödynnettäväksi. 

Kohtaamispaikoissa vertaistukea ja palveluohjausta

Kansallisten linjausten mukaan koko maahan tulee perhekeskusalueita, jotka sisältävät perhekeskuksia, perhekeskuksen toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja. Perhekeskus sisältää palveluverkoston kaikki palvelut ja toteuttaa sen kaikki tehtävät. Toimipisteissä on osa perhekeskuksen palveluista, ja niiden avulla taataan lähipalvelut lapsille, nuorille ja perheille. 

Kohtaamispaikkojen päätehtävänä on tarjota matalan kynnyksen vertaistukea ja palveluohjausta. Tällä hetkellä kohtaamispaikkoja on Uudenmaan alueella yli 900. Lapsiperhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) kuuluvien hankkeiden kehittämistyön tuloksena Uudellemaalle esitetään 30 perhekeskusaluetta, joiden väestöpohja on pääkaupunkiseudulla 70 000 ja muulla Uudellamaalla 35 000–55 000 asukasta.

Perhekeskuksesta saatava apu kohdennettua ja koordinoitua

Perhekeskustoimintamallin tarkoituksena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden voimavaroja ja varhentaa tarvittavan tuen, avun ja hoidon saantia. Perhekeskuksissa tuki, apu ja hoito ovat paremmin koordinoitua ja kohdennettua kuin hajallaan olevissa lapsiperhepalveluissa. Myös useita palveluja samanaikaisesti tarvitsevat perheet tulevat paremmin autetuksi. Tämä pyritään varmistamaan perhekeskuksissa tapahtuvalla palveluohjauksella ja eri ammattilaisten vahvalla yhteistyöllä. Perhekeskuksissa toimivat kunnallisten toimijoiden lisäksi järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset. 

Perhekeskukseen on koottu lapsiperheiden keskeisimmät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi perhekeskuksella on verkostopalveluja, joiden kanssa tehdään alueilla tiivistä ja asiakaslähtöistä yhteistyötä. Alle kouluikäisten lasten osalta keskeinen yhteistyökumppani on varhaiskasvatus ja kouluikäisten osalta opiskeluhuolto. 

Perhekeskusten tehtävänä on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä tarjota varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi perhekeskuksissa tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta, autetaan sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen sekä ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa. Työskentelyssä huomioidaan perheiden moninaisuus. 

Uudenmaan perhekeskustoimintamalli 2018 -raportti 

Uudenmaan perhekeskustoimintamalli 2018 -raporttiin on kuvattu perhekeskuksen palvelukokonaisuudet, asiakasprosessit, toimijoiden ydintehtävät ja niiden sisältö, johtaminen, organisointi ja toiminnan yhteensovittaminen, yhteiset toimintaperiaatteet ja mallit sekä sähköinen perhekeskus. Perhekeskuksen keskeisiä prosesseja ovat asiakkaaksi tulo perhekeskukseen, satunnaisesti palveluja tarvitsevien perheiden tuki, perhekeskustiimi, paljon palveluja tarvitsevien prosessi, riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen sekä monitoimijainen palvelutarpeen arviointi. Perheen tuen tarpeen määrittely on edellytys toimiville asiakasprosesseille.  

Lue lisätietoa: LAPE Uusimaa - Perhekeskustoimintamalli

Lisätietoja

Sanna Nieminen, hankekoordinaattori 
LAPE Uusimaa, perhekeskus
[email protected] (23.11.2018 saakka)
[email protected] (1.1.2019 alkaen)

Hyvät käytännöt LAPE kärkihankkeet sote-uudistus