Uudella lailla varmistetaan maantieverkoston yhtenäisyys

Liikenne- ja viestintäministeriö 5.12.2017 9.00
Tiedote
Uudella lailla varmistetaan maantieverkoston yhtenäisyys

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee nykyistä maantielakia korvaavaa uutta lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Esityksellä on tarkoitus toteuttaa liikennejärjestelmäsuunnittelua ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille.

Lakimuutos edistäisi kestävän ja tasapainoisen aluerakenteen syntymistä, sillä liikennejärjestelmäsuunnittelulla ja tieverkon pitkäjänteisellä kehittämisellä luodaan edellytyksiä asumiselle ja elinkeinotoiminnalle maan eri osissa.

Uuden lain tavoitteena on varmistaa valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata. Tienpito järjestettäisiin siten, että maantieverkko säilyy valtion omistuksessa ja vastuulla, ja valtio ohjaa maakuntia tienpidossa. Maakuntien tulisi sopia tienpidon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa enintään yhdeksällä tienpidon yhteistyöalueella.

Tienpidon rahoitus olisi niin sanottua erillisrahoitusta, joka eriteltäisiin maakunnittain tieverkon, liikenteen ja muiden olosuhteiden perusteella.

Ehdotuksessa säilytettäisiin voimassa olevan lain mukainen maanteiden luokittelu pääosin. Valta- ja kantatiet lukeutuisivat pääteihin, ja seutu- ja yhdystiet muihin maanteihin. Valtakunnallisesti merkittävän runkoverkon määrittäisi liikenne- ja viestintäministeriö.

Runkoverkolla pyrittäisiin turvaamaan yhtenäinen ja korkea palvelutaso erityisesti pitkämatkaiselle liikenteelle. Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla pääteillä sekä muilla maanteillä palvelutason ratkaisisivat tienkäyttäjien tarpeet ja tien liikenteellinen merkitys.

Uutena asiana laissa olisi maakunnallinen ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu. Laki ei koskisi kaupunkiseutujen ja kuntien liikennejärjestelmäsuunnittelua. Maakunnallinen suunnittelu on tarkoitus kytkeä valtakunnalliseen suunnitteluun, jota puolestaan tehtäisiin 10-12 vuoden jaksoissa.

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella kesällä 2017. Uusi lausuntokierros järjestetään tammikuussa 2018, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa.

Ensimmäisellä kierroksella saatiin luonnoksesta noin 90 lausuntoa. Täsmentämistä ja jatkokehittelyä kaivattiin useisiin kohtiin, mutta uudistuksen tavoitteisiin ja ehdotettuihin ratkaisuihin suhtauduttiin pääosin positiivisesti.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on myös esitys uudeksi yksityistielaiksi. Laki siirtäisi yksityisteiden valtionavut maakuntien pakolliseksi tehtäväksi. Lisäksi joitain nykyisin valtiolle kuuluvia tehtäviä esitetään siirrettäväksi Valtion lupa- ja valvontavirastolle. Kunnalliset tielautakunnat lakkautettaisiin. Uutta olisi myös se, että kunta, maakunta tai valtio voisi tulla tieosakkaaksi muutenkin kuin kiinteistön omistamisen kautta.