Työikäisten terveydenhuolto on tärkeä osa uutta sotea

Sosiaali- ja terveysministeriö 15.11.2018 11.15
Kolumni

Tulevaisuudessa työterveyshuolto on tiivis osa sotea, ja työikäisten terveydenhuollon kokonaisuus rakennetaan yhdessä kaikkien sote-toimijoiden kanssa.

Paitsi lapsia, nuoria ja vanhuksia, sote-muutos koskettaa myös noin 3,4 miljoonaa työikäistä suomalaista. Vuonna 2016 heistä työterveyshuollon piirissä oli noin 1 833 000 työntekijää (87% palkansaajista), ja heille palveluita tarjoaa noin 350 työterveyshuollon palveluita tuottavaa yksikköä.

Tällä hetkellä työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai ostaa ne yksityiseltä palvelujen tuottajalta yhdessä toisten työnantajien kanssa. Kunnan on järjestettävä työterveyshuollon palvelut niitä haluaville työnantajille.

Myös yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon.

Jatkossa jokaisessa maakunnassa on ratkaistava, miten työterveyspalvelut on järjestetty osana sosiaali- ja terveyspalveluita, kun palvelut siirtyvät maakunnille 1.1.2021.

Tulevaisuudessa työterveyshuolto on siis nykyistä tiiviimmin osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja kuntoutusjärjestelmää. Eikä työterveyshuolto voi yksin huolehtia työikäisten terveydenhuollosta, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä muiden sotetoimijoiden kanssa. Työterveyshuollossa on erityisosaamista työikäisten työ- ja toimintakyvyn tukemisesta ja arvioinnista. Sote-uudistuksessa pyritään saamaan työterveystoimijoiden osaaminen laajemmin käyttöön osana jokaisen työikäisen terveydenhuoltoa.

Jokaiseen maakuntaan tulisikin yhdessä rakentaa toimiva työikäisten palvelukokonaisuus, jossa asiakas on keskiössä.

Työterveyshuollot valmistautuvat muutokseen

Vielä vuoden 2017 alussa työterveyshuollon toimijat eivät juuri olleet järjestäytyneet yhteistyöhön sote-muutokseen liittyvissä asioissa. Me Työterveyslaitoksen johtamassa TYÖKE-hankkeessa olemme tehneet työtä sen eteen, että jokaiseen maakuntaan syntyisi työterveyshuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä sote-muutoksen valmistelua varten.

Viimeksi kuluneen vajaan kahden vuoden aikana työterveystoimijat ovat verkostoituneet kaikissa maakunnissa ja järjestäytyneet maakunnallisiksi työterveyshuollon yhteistyöryhmiksi. Työterveystoimijoiden järjestäytyminen maakunnissa on edellytys sote-uudistuksessa tavoitellulle yhteistyölle työikäisten terveydenhuollossa.

Yhteistyöryhmät käyvät välttämätöntä keskustelua siitä, millainen on työterveyshuollon rooli tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja mitä työterveyshuolto erikoisalana lopulta tarkoittaa. Näissä keskusteluissa työterveystoimijat ovat määritelleet yhteiseksi tavoitteekseen tukea suomalaisten työikäisten työkykyä ja tuoda omaa osaamistaan osaksi työikäisten sujuvia terveydenhuoltopalveluja.

Yhteistyö alkaa tutustumisesta

Muut sote-valmistelussa mukana olevat asiantuntijat eivät useinkaan tunne työterveyshuollon sisältöä ja toimijoiden osaamista. Yhteistyön rakentaminen onkin usein aloitettu kertomalla, mitä työterveyshuolto on ja miten työterveyshuolto voi olla hyödyksi työikäisten palvelukokonaisuudessa ja työikäiselle asiakkaalle. On huomattu, että työterveyshuollon osaamisella on suuri merkitys ja sitä tarvitaan sote-valmistelussa. Monessa maakunnassa osaamista on myös hyödynnetty valmistelutyössä.

Yhteistyön keskiöön on tunnistettu jo työikäisten työkykyyn liittyvät asiat, ammattitautien ja työperäisten sairauksien varhaisempi tunnistaminen, työikäisten sujuva ja hoitovastuiltaan tarkoituksen mukainen sairaanhoito, työterveyshuollon osaamisen hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmissa sekä edellä mainittuja tukeva tiedon yhteiskäyttö. Työterveyshuollon osaamista on lisäksi käytetty esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmissa, eri työryhmissä, laatuindikaattoreiden laatimisessa ja kasvupalveluissa. Viimeksi mainitusta esimerkkinä työttömien ja vajaatyökykyisten työllistämiseen liittyvät asiat.

Kokeilevaa kulttuuria ja yhteisiä tekoja tarvitaan, kun saatetaan yhteen toimijoita, joilla ei ole kokemusta aiemmasta yhteistyöstä. Verkostoitumisen myötä yhteistyö on muuttunut jo suuressa osassa maakuntia tavoitteelliseksi, mikä näkyy muun muassa asiakaslähtöisinä hoito- ja palveluketjuina tai niiden yhteiskehittelynä, joissa hyödynnetään työterveyshuollon osaamista oikea-aikaisesti työikäisen asiakkaan parhaaksi.

Työikäisten terveydenhuollon palvelukokonaisuutta kehitettäessä maakuntien kokemuksia on jaettu aktiivisesti muiden maakuntien käyttöön. Tällöin myös kehittäjät ovat saaneet palautetta työstään. Käyty vuoropuhelu vahvistaa työterveyshuoltoa hyvin verkostoituneena ja kehittyvänä erikoisalana.

Suunnitelmien keskeneräisyys jarruttaa

TYÖKE-hankkeessa olemme selvittäneet maakuntien työikäisten terveydenhuollon palvelukokonaisuuden tilaa maakunnissa sekä keskustellen että kyselyllä.

Näyttäisi siltä, että vaikka työikäisten terveydenhuollon kehittämistarve on jo tunnistettu muiden väestöryhmien palveluiden kehittämistarpeen rinnalla, edelleen monin paikoin työikäisten terveydenhuollon osalta suunnittelussa keskitytään pohtimaan terveydenhuollon järjestämisen rakenteita ja odotellaan lainsäädännön valmistumisen tuomia ratkaisuja yhtenäisen palvelukokonaisuuden rakentamisen sijaan.

Palvelukokonaisuutta pitäisi suunnitella jo rakenteita mietittäessä, jotta vältytään rakentamasta raja-aitoja työterveyshuollon ja muun soten välille. Tämän vuoksi olemmekin kannustaneet maakuntia kehittämistyöhön osana käytännön työtä jo nyt. Yhdyspintojen suunnittelu yhdessä tukee soten keskeisenä lähtökohtana olevaa asiakaslähtöisyyttä ja kustannusten hallintaa.

Yhteistyössä on voimaa

Työikäisten terveydenhuolto rakennetaan yhdessä. Eteenpäin on menty – alkuun sotesta unohdettu työikäisten ryhmä on noussut esille useilla areenoilla. Tästä kiitos kuuluu työterveystoimijoiden omalle aktiivisuudelle ja maakuntien muiden toimijoiden tahtotilalle rakentaa yhdessä elinvoimaisia ja työkykyisiä tulevaisuuden maakuntia.

Jatkamme TYÖKE-hankkeessa yhteistyötä maakuntien kanssa. Tarkoituksenamme on maakuntien kanssa jakaa jo kehitettyjä yhteistyön toimintamalleja muihin maakuntiin aktiivisesti ja tätä kautta edelleen vauhdittaa työikäisten terveydenhuollon palvelukokonaisuutta.

Hanna Hakulinen
kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
[email protected]

Lue lisää: