Tiedolla johtaminen ja Kelan tehtävät esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 10.12.2018 15.35
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä keskusteli maanantaina 10.12. soten tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelmasta sekä Kelan tehtävistä. Asialistalla oli myös sairausvakuutuksesta maksettujen terveydenhuollon matkojen siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle.

Kelan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintatehtävien työnjaon uudistamista jatketaan

Hannu Ijäs ja Minna Saario (STM) esittelivät Kelan tehtäviä ja ohjausta selvittäneen työryhmän raporttia sote-erillisvalmistelun johtoryhmälle.

Raportissa ehdotetaan, että THL:n ja Kelan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintatehtävien työnjaon uudistamista jatketaan ja siinä tarvittavia lainsäädännön muutoksia aletaan valmistella. Lisäksi ehdotetaan, että mainittuja lainmuutoksia valmisteltaisiin osana sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen sekä tiedonhallintapalvelujen koskevan lainsäädännön kehittämisen laajempaa kokonaisuutta.

Terveydenhuollon matkojen siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle

Sote-erillisvalmistelun johtoryhmä kävi keskustelua ja ohjeisti jatkovalmistelua Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen siirtämiseksi maakuntien korvaus- ja järjestämisvastuulle.

Kari Paaso (STM) esitteli valmistelutyötä, jonka lähtökohtana on säilyttää mahdollisimman pitkälti nykytilanne kustannusneutraaliuden näkökulmasta ja seurata asiakasmaksulakia. Valmistelussa on otettava huomioon sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus että maakuntien itsehallinto sekä nykyisen toiminnan valtakunnallisuus Kelan toimesta. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen huomioidaan valmistelussa alusta alkaen. Tavoitteena on tuottaa muistio, joka lähetetään lausunnoille vuonna 2019 reformiministeriryhmän käsittelyn jälkeen.

Reformiministeriryhmä päätti keväällä 2018, että Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen järjestäminen ja rahoitus siirtyy maakuntien vastuulle. Asiaa on valmisteltu erillisessä työryhmässä. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Sote-tiedolla johtamisen koordinointiin uusi ohjelma

Mikko Huovila (STM) esitteli sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelmaa (Toivo). Ohjelman tavoitteena on tuottaa kattava, ajantasainen ja luotettava tietopohja monialaisten maakuntien johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tueksi. Lisäksi tietoa jalostetaan eri käyttötarkoituksiin sopivaksi, tarjotaan käyttöön rajapintojen kautta ja esitetään erilaisilla raportointivälineillä.

Ohjelma jakautuu kahteen hankkeeseen. Maakunnat yhdessä SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n kehittävät maakuntien tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja. Valtakunnalliset viranomaiset eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kela ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä osin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Työterveyslaitos uudistavat omaa tietotuotantoaan ja sitä tukevaa teknologiaa.

Ohjelmalle nimitettiin ohjausryhmä, joka raportoi myös valtioneuvoston yhteiselle maakuntien ohjaukselle ja ottaa työssään huomioon maakuntatieto-ohjelman. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo ohjelmasta laajemmin vk:lla 50.

Lisätietoja
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu