Varpu Rajaniemi ja Irina Nori:
Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta lisäpotkua kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 1.11.2018 10.23
Kolumni
Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta lisäpotkua kehittämiseen

Kun Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa osallistuivat STM:n käynnistämään maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön valmennushankkeeseen, huomasimme, että on hyvä ravistella vakiintuneita ja kalkkeutuneita ajatusmalleja.

Pohjanmaalla koulutus toteutettiin kolmena työpajana, joissa kertasimme KoulutusAvain Oy:n konsulttien johdolla keskeisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön liittyviä peruskäsitteitä. Kävimme läpi myös sitä, miten sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset saadaan osaksi maakunnan toimintaa.

Koska hanke oli osa maakunta- ja sote-uudistusta, paneuduimme myös henkilöstöpoliittiseen ja toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun ja tarkastelimme kyseisiä asioita erilaisissa tulevan maakunnan suunnitelmissa. Lopuksi mietimme sitä, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö organisoidaan uudessa maakunnassa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat keskeisimmät tavoitteet tulee kirjata maakuntastrategiaan ja palvelustrategiaan.

Olimme kaikki sitä mieltä, että uudessa maakunnassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat keskeisimmät tavoitteet tulee kirjata maakuntastrategiaan ja palvelustrategiaan. On myös tärkeää, että sukupuolinäkökulmaa tarkastellaan riittävän hyvin toimintaympäristökuvauksessa. Toisaalta mietimme, olisiko myös tarpeen laatia erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, vai olisiko siihenkin sisältyvät asiat käytännöllisintä viedä maakuntastrategiaan.

Käytäntö on osoittanut, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat harvoin etenevät pelkästään lainsäädännön tai strategiakirjausten voimalla. Olemme Pohjanmaalla jo pitkään työskennelleet tasa-arvon edistämiseksi mm. maakunnallisessa tasa-arvoryhmässä. Työn tuloksena jo yhdeksän Pohjanmaan kuntaa viidestätoista on allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, sillä vain harva kunta on laatinut peruskirjan mukaisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja lähtenyt viemään sitä systemaattisesti käytäntöön.

Hyvien indikaattoreiden kehittämisessä tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden systemaattinen edistäminen vaatii vahvaa sitoutumista niin luottamushenkilöiden, ylimmän johdon kuin henkilökunnankin taholta. Työhön on varattava riittävät resurssit ja tekijät. Tarvitsemme myös toimivia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavia indikaattoreita, sillä niiden avulla voimme osoittaa muutostarpeet ja toisaalta sen, miten arvokasta tämä työ on. Hyvien indikaattoreiden kehittämisessä tarvitaan eri toimijoiden, kuten STM:n ja maakuntien välistä yhteistyötä.

Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksessa on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen ja arvioiminen mitä ajankohtaisinta. Toiveenamme on, että voimme tässä työssä hyödyntää STM:n hankkeen tuloksena syntyvää maakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintamallia. Hankkeen aikana huomasimme jälleen yhteistyön voiman: Vertaisoppiminen ja tutustuminen erilaisiin käytäntöihin on osoittautunut käteväksi keinoksi päästä nopeasti eteenpäin suunnittelutyössä.

Varpu Rajaniemi 
muutosjohtaja, Pohjanmaan liitto

Irina Nori
kehittämissuunnittelija, Pohjanmaan liitto

Tämä kirjoitus on osa maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnisarjaa. Lue lisää kirjoituksia: http://alueuudistus.fi/kolumnit