Hankejohtaja Satu Koskela:
Sote-valvonnan rakenteita ja prosesseja kehitetään – myös työkulttuuri uudistuu

20.8.2018 10.32
Kolumni

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne on murroksessa. Osana maakunta- ja sote-uudistusta toteutetaan myös merkittävä virastouudistus. Vuonna 2021 aloittaa toimintansa Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova), johon kootaan tehtäviä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta.

Luova on kahdeksan ministeriön yhdessä ohjaama monialainen virasto, joka huolehtii kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja oikeusturvasta lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävillään. Luova tuottaa lisäarvoa toimimalla ns. yhden luukun periaatteella valtakunnallisesti yhdenmukaisesti. Se tarjoaa sujuvia ja helppokäyttöisiä palveluita ja vuorovaikutteista tukea eri toimijoille.

Luovan toimeenpanohankkeessa valmistellaan viraston toiminnan häiriötön käynnistyminen ja sen asiakaslähtöinen ja poikkihallinnollinen toimintamalli. Asiakkaat ja sidosryhmät ovat tervetulleita mukaan uuden viraston valmistelutyöhön.

Valvonnan palveluja, prosesseja ja organisoitumista uudistetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan perusta ei muutu sote-uudistuksessa: viranomaisvalvonnan tarkoituksena on jatkossakin varmistaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus ja heidän oikeusturvansa toteutuminen. Valvontaviranomaiset korostavat työssään asiantuntijaosaamisen ja luotettavuuden arvoja samoin kuin oikeudenmukaisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden arvoja. Luottamuksellisuuden ohella vastuullisuus, huolellisuus ja harkitsevuus kuuluvat valvonnan asiantuntijoiden arvostuksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja palvelurakenteen viranomaisvalvonnan painoarvo kasvaa.

Tulevilla maakunnilla on vahva rooli järjestämisvastuulleen kuuluvan palvelutuotannon (oma-)valvonnassa. Luovan toteuttaman viranomaisvalvonnan huomion kohteena ovat puolestaan maakunnan ohjaus- ja valvontarakenteet ja -menetelmät, joilla varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus, vapaus valita, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatio ja perusoikeuksien toteutuminen. Lähtökohtana on ennakoivuus ja vuorovaikutteisuus maakunnan hallinnon ja liikelaitoksen kanssa.

Palveluntuottajien viranomaisvalvonnassa luottamusperusteisuus vahvistuu, kun aikaisempi lupamenettely korvataan kevyemmällä rekisteröitymisellä. Tämä haastaa ennakoivien ja riskejä tunnistavien menetelmien kehittämiseen. Luottamusperusteisuus näkyy myös toimijoiden omavalvonnan roolin korostumisessa. Omavalvonnassa on kyse palvelujen laadun ja turvallisuuden systemaattisesta seuraamisesta ja kehittämisestä. Sen onnistuminen edellyttää avoimuutta, vastuullisuutta ja halua oppia. Virheitä sattuu – olennaista on se, miten niihin suhtaudutaan ja miten niiden sattuessa toimitaan, jotta asiakkaiden ja potilaiden luottamus säilyisi. Luottamus vaikuttaa myös valvovan viranomaisen riskiarvioon ja valvonnan intensiteettiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan palveluja, prosesseja ja organisoitumista kehitetään Luovan toimeenpanohankkeessa vastaamaan uudenlaisen toimintaympäristön vaatimuksiin. Valvonnan on oltava ennakoivaa, riskiperusteista ja vaikuttavaa. Sote-toimijat odottavat valvontaviranomaiselta uudenlaista kumppanuutta asiakas- ja potilasturvallisuustyössä. Asiakkaiden ja potilaiden ääntä valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan. Valtakunnallisen, asiakaslähtöisen ja monialaisen toiminnan on tuotettava lisäarvoa; voimavaroja on käytettävä entistä tehokkaammin.

Johtamisen kulttuuri on muuttumassa

Myös johtamisen odotetaan uudistuvan. Osana Luovan toimeenpanohanketta on kuvattu johtamisen tahtotilaa uudessa virastossa. Toimintakulttuurin tahtotilaa on luonnehdittu sanoilla luottamus, asiantuntijuuden arvostus, avoin vuorovaikutus ja hyvä hallinto. Johtamisen tahtotilassa korostuvat mm. luottamus, mahdollistaminen ja innostaminen. Viraston sisäisen luottamuksen kulttuurin rakentaminen on tärkeä pohja koko sote-toimintaympäristön luottamusperusteisuudelle.

Valtakunnallinen, alueilla toimiva virasto tarkoittaa isoa työn tekemisen tapojen muuttumista myös asiantuntijatasolla.

Paikkariippumattoman työskentelytavan ja digitalisaatiota hyödyntävien työmenetelmien omaksuminen asettaa asiantuntijat uudenlaisen oppimishaasteen eteen. Kyse on teknisluonteisten osaamisvaatimusten ohella toimintakulttuurin muuttumisesta. Vuorovaikutus- ja verkosto-osaamisen merkitys kasvavat digiosaamisen ohella. Johtaminen onkin tilaa antavaa uudistumiskyvyn ja yhdessä työskentelyn johtamista – onnistumisen ja aikaansaamisen johtamista.

Uuden viraston ohjauksessa korostuu ministeriöiden yhteinen näkemys poikkihallinnollisista strategisista linjoista. Virasto vastaa strategisten suuntaviivojen puitteissa keskeisten ohjausasiakirjojensa, tulossopimuksen ja talousarvio- ja kehysehdotuksen, laatimisesta. Virasto ei ole puhdas päällikkövirasto, vaan toimialat ovat valvontatoiminnassaan varsin itsenäisiä. Tämän yhdistelmän turvin pystyttäneen entistä paremmin tarttumaan sote-toimintaympäristön näkökulmasta merkittäviin ilmiöihin.

Viraston ylimmän johdon rooleissa korostuvat monialaisuuden ja valtakunnallisen yhdenmukaisuuden johtaminen. Keskijohdon olisi keskityttävä erityisesti asiakaslähtöisen, vuorovaikutteisen ja vaikuttavuuteen tähtäävän työotteen johtamiseen ja lähiesimiesten edelleen keskustelevan, kokeilevan, osallistavan ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin johtamiseen monipaikkaisessa ja digitaalisessa työympäristössä. Osaava ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa vallitsee vahva ammatti- ja virkamiesetiikka, tuottaa vaikuttavaa sote-valvontaa yhteiskunnan parhaaksi.

Myös ammattieettistä rohkeutta voidaan tukea hyvällä johtamisella. Valvonnan asiantuntijoilla on paljon tietoa ja näkemystä asiakas- ja potilasturvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavista epäkohdista – tämä näkemys on tärkeää saada julki aktiivisen, modernin viestinnän keinoin. Myönteinen ja ratkaisukeskeinen tiedon tarpeisiin vastaaminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun on taitolaji sekin. Huolenpidon lupausta ja valvonnan riippumattomuutta on vaalittava rohkeasti.

Hankejohtaja Satu Koskela

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke