FI SV

Tiedoksi maakunnille
Sote-palvelujen sisältöjen uudistus voi jatkua - Kärkihankkeiden tulosten juurruttaminen turvataan

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.12.2018 10.18
Uutinen

Sote-uudistuksen lainvalmistelun rinnalla on tehty sote-palvelujen sisältöjen ja toimintatapojen uudistusta hallituksen kärkihankkeina, jotka päättyvät vuoden 2018 lopussa. Vaikka hankkeet päättyvät, muutostyö jatkuu.

Nyt on tärkeintä varmistaa, että kärkihankkeissa kehitetyt palvelujen yhteensovittamista tukevat toimintamallit otetaan käyttöön nykyisissä ja tulevissa rakenteissa.

Suuri osa uusista toimintamalleista ja -tavoista on alueilla jo käytössä, sillä palveluja on kehitetty ja kokeiltu alueellisissa hankkeissa ja muun muassa muutosagenttien tuella. Jatkotyössä huolehditaan  siitä, että hyvät käytännöt leviävät kaikkialle Suomeen.

Kärkihankkeista käytännöiksi – työn jatkuminen vuonna 2019 turvataan

Kärkihankkeina tehdyn palvelujärjestelmiä koskevan kehittämistyön tarkoituksena on

  • varmistaa yhdenvertaiset palvelut iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille (koti- ja omaishoidon uudistus I&O)
  • parantaa lapsi- ja ja perhepalveluja (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE)
  • tehostaa osatyökykyisille suunnattuja ja työkyvyn tuen palveluja (Osatyökykyisille tie työelämään OTE).

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan keinoja varmistaa kärkihankkeissa kehitettyjen uusien toimintamallien levittäminen sinne, missä ne eivät vielä ole käytössä, sekä niiden kiinnittäminen palvelurakenteisiin.

Muutosohjelma maakuntien tueksi

Maakuntien tueksi käynnistyy palveluintegraation muutosohjelma, joka kokoaa kansalliset toimenpiteet ja verkostot yhteen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että sote-palvelujen järjestäjillä ja tuottajilla on riittävät edellytykset, työvälineet ja uudet toimintamallit palvelujen yhteensovittamiseen.

Muutosohjelman johtoryhmä nimitettiin 26.11.2018, ja sen toimikausi on 1.12.2018 - 31.12.2020. johtoryhmän puheenjohtajana toimii STM:n hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkö Tuija Kumpulainen.

Johtoryhmä linjaa tarkemmin muutosohjelman kautta kärkihankkeiden siltaukseen kohdennettavasta rahoituksesta. Kokonaisuuteen on varattu noin 12 miljoonaa euroa, josta LAPE-työn jatkamiseen on kohdennettu erillisen suunnitelman mukaisesti 4,1 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on, että alueille muodostetaan monialaiset yhteistyöalue/erityisvastuualuekohtaiset monialaiset tiimit, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä sote-koordinaattoreiden, LAPE-muutosagenttien ja LAPE kunta-agenttien kanssa.

Muutosohjelma voi myös käynnistää kansallisia erillishankkeita, jotka tukevat maakuntien sote-integraation valmistelua.

Osana muutosohjelman toimeenpanoa on perustettu palveluintegraatioverkosto, jossa on kaikkien maakuntien edustus.

Hyvinvoiva maakunta – hyvinvoivat asukkaat

Kärkihankkeina kehitettyjen toimintamallien käyttöönotto on kaikkien etu.

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuva saanti: Yksi yhteydenotto riittää

Palvelujen sisältöjen uudistamista on ohjannut sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi – yksi sote-uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, heille tehtävät asiakassuunnitelmat sekä alueelliset palvelukokonaisuudet varmistavat, että asiakas saa juuri oikeat palvelut oikeaan aikaan. Palvelujen suunnittelu käynnistyy ensimmäisen yhteydenoton perusteella.

Uudet tavat tehdä työtä helpottavat ammattilaisten arkea

Viime kädessä muutos tehdään aina sote-alan työpaikoilla tai työtehtävissä. Uudet tavat tehdä työtä hyödyttävät kaikkia: henkilöstö oppii toisiltaan, jakaa vastuuta ja voi töissä paremmin. Ennakoiva ja ratkaisukeskeinen työote auttaa tunnistamaan palvelujen tai tuen tarpeen, ja siten voidaan välttyä raskailta ja kalliilta korjaavilta toimilta.

Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kesken lisääntyy. Esimerkiksi lastensuojelua on kehitetty kohti tiimityötä, jossa eri ammattilaiset auttavat yhdessä lapsia ja perheitä yksilöllisesti ja kokonaisvaltai-sesti. Näin puretaan myös lastensuojelutyön kuormittavuutta henkilöstölle.

Pyörää ei tarvitse keksiä 18 kertaa uudestaan

Toimintamallit on suunniteltu sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikkiin maakuntiin joko sellaisenaan tai alueellisiin tarpeisiin räätälöitynä. Tällaisia ovat esimerkiksi toimintamallit, jotka kokoavat eri väestö-ryhmien palvelut yhteen, kuten

  • perhekeskus, joka kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen
  • omais- ja perhehoidon keskus, joka kehittää ja kokoaa omais- ja perhehoidon palvelut
  • toimintakykykeskus, joka tarjoaa neuvoja ja ohjausta henkilöille, joiden työkyky on alentunut.

Linkit kärkihankkeiden sivuille

Lisätietoja

Jaana Räsänen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 644
Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö, p. 0295 163 280
Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]