Sote-erillisvalmistelun johtoryhmän kokous 23.4.

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.4.2018 16.54
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä käsitteli 23.4. kokouksessaan sote-lakipakettien käsittelyä eduskunnassa, kasvupalvelujen pilotteja, sote-uudistuksen muutostarpeita muihin lakeihin sekä monikanavarahoituksen purkamisen jatkovalmistelua.

Ylijohtaja Varhilan mukaan ensihoidon ilmailupalveluja ja sote-digiyhtiötä koskevia lakiesityksiä ei anneta vielä eduskunnalle, koska valiokunnat käsittelevat parhaillaan aikaavieviä maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketteja. On tärkeää, että ne ehditään käsitellä touko-kesäkuun aikana. Tämä tarkoittaa, että alkusyksyllä annetaan eduskunnalle useita isoja lakikokonaisuuksia, joita ei tänä keväänä ehditä valmistella ja/tai käsitellä.

Valiokuntien tietopyynnöt ministeriölle

Valiokunnista tulee paljon lisätietopyyntöjä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tietoa on pyydetty mm. EU-oikeudellisesta ja valtiosääntöoikeudellisesta arvioinnista, voimaantulon vaiheistuksesta, asiakasmaksulainsäädännöstä, suunhoidosta ja monista yksityiskohdista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee laajasti asiantuntijoita.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt tietoa asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ja valtakunnallisen yhdenvertaisuuden valvonnasta. Hallitusneuvos Pekka Järvinen esitteli tietopyyntöä varten tehtyä valmistelua. Maakunta- ja sote-uudistuksessa valvontaa koskevia säännöksiä uudistetaan, mutta sääntelyä on jatkossakin useissa eri laeissa. Ihmisten perusoikeuksien valvontaa koskevat säännökset säilyvät periaatetasolla ennallaan. Viranomaisrakenne kuitenkin muuttuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisina toimivat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ylimpinä laillisuusvalvojina, sosiaali- ja terveysministeriö sekä jatkossa valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeutta laajennettaisiin koskemaan maakuntia ja niiden yhteisöjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajalaki on myös eduskunnan käsittelyssä ja se sisältää keskeiset tuottajaa koskevat edellytykset.

Valtion ohjauksen tehtävänä on varmistaa maakuntien rahoituksen riittävyys sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus ilman, että palveluiden tasossa on merkittäviä eroja eri maakunnissa. Maakunnan vastuulle kuuluu julkisesti rahoitettujen palveluntuottajien toiminnan seuranta ja valvonta.

Eri lakien säännökset muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jotka sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan turvaavat perusoikeuksien toteutumisen ja palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden koko Suomessa.

Neuvotteleva virkamies Kalle Tervo esitteli erillisjohtoryhmälle EU-oikeudellista arviota.  Arviossa kerrotaan mitä seurauksia on sillä, jos valinnanvapauslakiesitys lähetetään tai ei lähetetä EU:lle notifioitavaksi. Hallitus on jo aiemmin linjannut, ettei esitystä ole tarpeen lähettää notifioitavaksi.

Maakunnan tukipalvelujen myynti liikelaitoksille ja yhtiöille

STM, TEM ja VM laativat parhaillaan tarkentavaa muistiota siitä, millä tavoin maakunnat voivat myydä erilaisia tukipalveluja ml. tietojärjestelmät liikelaitoksille ja yhtiöille. Asia liittyy Apotti-keskusteluun, mutta koskee myös monia tukipalveluja, kuten kuvantamista ja laboratoriopalveluja.

Sote-substanssilakien kartoitus

Johtaja Laura Niinimaa kertoi kartoituksesta, jossa käytiin läpi mitä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä lakeja on tarpeen muuttaa sote-uudistuksen takia. Merkittävä osa muutostarpeista liittyy lakisääteisten tehtävien siirtymiseen kunnilta maakunnille.  Lisäksi moniin lakeihin on tarpeen tehdä teknisiä muutoksia, kuten lakiviittausten tarkistamista.  Substanssilakien muutostarpeet edellyttävät STM:ltä paljon valmisteluresurssia ensi syksylle.

Kasvupalvelujen pilotointi alkaa loppuvuodesta

TEM:n teollisuusneuvos Jarkko Tonttila esitteli kasvupalvelupilottien valmistelua. Hankkeet tukevat maakuntia ja palveluntuottajia uusiin toimintamalleihin siirtymisessä. Pilottien on tarkoitus olla alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia hankkeita, joissa otetaan ensimmäisiä askeleita kasvupalvelujen käyttöönottamiseksi. Tavoitteena myös kilpailullisten toimintamallien kokeilu ja markkinoiden herättely. Pilottien sisällöt voivat liittyä yritysasiakkaisiin tai työnhakija-asiakkaisiin ja niissä voidaan pilotoida erilaisia toteutusmalleja (ostopalvelut, yrittäjyys, kumppanuus, allianssi).  Pilotit käynnistyvät loppuvuodesta 2018 alkaen. Alustavia pilottiesityksiä on tullut 26.

Käytiin keskustelua siitä, miten ministeriöiden yhteistyötä tiivistetään erityisesti pilottihakemusten ja toteutusten suhteen.  Voimassa oleva laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TE-toimisto, kunta, Kela) purkautuu, kun toimijoiden vastuut muuttuvat. Työvoima- ja sote-palvelujen yhteensovittaminen on jatkossakin tärkeää heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelupoluissa.

Kelan etuuksia maakuntien hoidettavaksi palveluksi

STM:n ylijohtaja Outi Antila esitteli monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen valmistelua. Reformiministerityöryhmän mukaan maakuntien järjestettäväksi ja/tai rahoitettavaksi voisi koota useita tehtäviä, joita hoitaa nykyisin Kela sairausvakuutuksen kautta.  Osa valmistelusta viedään eteenpäin kokeilulainsäädännön kautta. Esittelydiat löytyvät täältä: alueuudistus.fi/rahoitus/sote-rahoitus

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338

Sote-uudistuksen valmistelu