Maakuntien viestintäsuositus hyväksyttiin viestintäryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 5.12.2018 11.14
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 4. joulukuuta. Kokouksessa hyväksyttiin suositus maakuntien viestinnän organisoinnista, käytiin läpi uudistuksen ajankohtaiskatsaus sekä kasvupalveluviestinnän etenemissuunnat. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi uudistuksen viestinnän tiekartta sekä keskusteltiin henkilöstöviestinnän kokonaisuudesta.

Thomas Sund (VM) antoi tilannekatsauksen uudistuksen etenemisestä. Uudistuksen lait ovat tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Näillä näkymin eduskunta äänestää uudistuksesta helmikuun aikana. Maakunnissa valmistelutyö jatkuu samalla intensiteetillä kuin aiemminkin ja varsinainen toimeenpanovaihe on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana.

Sund esitteli kokouksessa myös maakuntien viestintäsuosituksen, joka on laadittu yhteistyössä maakuntien viestijöiden kanssa. Viestintäryhmä hyväksyi kokouksessaan suosituksen sisällön. 

Maakunnilla on laajat viestintävastuut ja viestinnän resursoinnista on huolehdittava. Maakunta viestii muun muassa palveluista, taloudesta, hallinnosta, päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Viestinnässä on käytettävä selkeää kieltä, ja tietojen on oltava saatavissa kansalliskielillä. Myös erityisryhmien tarpeista on huolehdittava, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu. On ennakoitavissa, että maakunta- ja sote-uudistuksen käytännön toteutuksen alkaessa viestintään tarvitaan lisäpanostusta. Viestintä on yksi keskeinen menestystekijä maakuntien elinvoiman, kilpailukyvyn ja identiteetin kannalta. Suositus julkaistaan viikon 50 aikana.

Vappu Vienamo (TEM) kertoi viestintäryhmälle kasvupalveluiden viestinnän etenemisestä. Palvelujen hallittu siirtyminen ja käynnistyminen maakunnissa edellyttää viestinnällistä ohjausta ja tukea maakuntien kasvupalvelujen järjestäjille ja viestintävastaaville. Kansalaisviestintä siirtynee pitkälti maakuntien tehtäväksi: TEM, ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat kertoa muutoksesta yleisellä tasolla, mutta vasta maakunnat voivat uudistuksen edetessä kertoa tarkemmin tarjoamistaan palveluistaan. Terminologian varmistamiseen ja palvelujen kuvaamiseen liittyvä yhteistyötarve maakuntien suuntaan on ilmeinen ja se edellyttää riittäviä yhteistyötä tekeviä viestintäresursseja. Kasvupalvelupilottien osalta viestintää suunnitellaan valtakunnallisesti ja pilottikohtaisesti: paikalliset pilotit sovittavat oman suunnitelmansa valtakunnalliseen viestintäsuunnitelmaan

Kaikki organisaatiot vastaavat omasta henkilöstöviestinnästään

Riikka Nurmi ja Minna Rantala (STM) esittelivät ehdotusta työnjaoksi maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöviestinnästä. Uudistus koskettaa laajasti eri alojen ammattilaisia, sillä siirtyvää henkilöstä on noin 225 000 henkilöä. Henkilöstöviestinnän työnjaosta käytiin kokouksessa linjaava keskustelu.

Viestintäryhmän jäsenet totesivat yhteisesti, että jokainen organisaatio huolehtii omasta henkilöstöviestinnästä: henkilöstöviestintä on pitkälti vuorovaikutusta, jota ei voi kansallisesti toteuttaa. Maakuntien viestintää voidaan kuitenkin tukea esimerkiksi kevyellä esitemateriaalilla, jota kukin uudistuksessa mukana oleva organisaatio voi räätälöidä omaan käyttöönsä sopivaksi.

Teuvo Arolainen (KT Kuntatyönantajat) esitteli KT Kuntatyönantajien muutostukiviestintää. Maakuntien työnantajaedunvalvonta on siirtymässä lain nojalla KT:n hoitoon - maakuntakonsernien yritykset ovat vapaaehtoisia KT:n jäseniä. KT Kuntatyönantajat tarjoavat muutostukea erityisesti maakuntien ja maakuntien väliaikaishallinnon HR- ja muutosjohtajille. Muutostuen tavoitteena on mahdollistaa se, että liikkeenluovutus toteutuu mahdollisimman sujuvasti. KT Kuntatyönantajien muutostuesta kertova esite on saatavilla verkossa.

Viestinnän tiekartta kuvaamaan pitkän aikavälin suunnitelmia

Eeva-Kaisa Kivistö (VM) esitteli luonnosta viestinnän tiekartaksi. Tiekartan tarkoituksena on kuvata maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän laajoja, pitkällä aikavälillä toteutettavia suunnitelmia. Tiekartan tarkoituksena on edesauttaa kaikkia maakunta- ja sote-uudistuksesta viestiviä organisaatioita hahmottamaan viestinnän jaksotusta ja selventämään työnjakoa.

Jessica Ålgars-Åkerholm (Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistus) kertoi terveiset marraskuun maakuntien viestintäverkoston tapaamisesta. Maakuntien viestintäverkostossa on käsitelty mm. maakuntakonsernin viestinnän johtamista (järjestäjä ja tuottaja), Ruotsin maakuntien viestinnän resursointiin liittyviä kysymyksiä ja viestinnän ohjausmalleja. Maakuntien viestintäverkoston työ jatkuu kuukausittaisilla tapaamisilla vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:

Viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu