FI SV

Maakuntauudistuksen viestintäryhmän kokoustiedote 28.9.2017

Valtiovarainministeriö 29.9.2017 14.42
Tiedote

Maakuntauudistuksen viestintäryhmä käsitteli 28.9. järjestetyssä kokouksessa muun muassa viestintäryhmän tehtäviä ja tavoitteita, viestinnän organisoitumista sekä eri toimijoiden rooleja. Viestintäryhmän käsittelyssä olivat myös uudistuksen perusviestit. Lisäksi viestintäryhmälle esiteltiin ehdotus Suomi.fin hyödyntämisestä osana maakuntien verkkopalveluja.

Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän asti erilliset viestintäryhmät on yhdistetty yhteiseksi viestintäryhmäksi. Maakuntauudistuksen viestintäryhmä oli koolla ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla. Virallisesti ryhmä asetetaan 10. lokakuuta.

Viestintäryhmän puheenjohtaja viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM) esitteli viestintäryhmän tehtäviä ja tavoitteita. Sund korosti sitä, että jokaisella viestintäryhmän jäsenellä on vastuu uudistuksen viestinnästä ja sen koordinoinnista. Tämän lisäksi ryhmän jäsenillä on vastuu viestiä viestintäryhmässä sovituista asioista myös omalle viiteryhmälleen. Viestintäryhmä työstää yhdessä operatiiviset toimenpiteet sisältävän työsuunnitelman lokakuun alkupuolella.

Verkostoyhteistyön merkitystä korostettiin

Muutaman kerran vuodessa päivitettävä runkosuunnitelma ohjaa jatkossa maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa ja sen sektorikohtaisten tarkempien suunnitelmien laadintaa. Uusi projektiohjausryhmän oheen perustettu virkamiesjohtoryhmä on jatkossa tärkeä viestintäryhmän toimintaa ohjaavaa kokoonpano.

Viestintäryhmän ohessa toimii toimitusneuvosto, jossa linjataan muun muassa viestinnän painotuksia: toimitusneuvostossa on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti uudistuksesta kertovaan viestintään. Viestintäryhmässä korostettiin, että keskusteluyhteys erityisesti käynnissä oleviin ICT-projekteihin on tärkeä: jatkossa on varmistettava, että viestintäryhmässä ollaan tietoisia käynnissä olevista hankkeista. Myös maakuntien keskinäisen yhteistyön ja verkostoyhteistyön merkitystä korostettiin.

Kokouksessa täsmennettiin myös viestinnän rooleja. Ministeriöiden vastuulla on muun muassa reformin viestintä valtakunnallisella tasolla, valtakunnallisen viestinnän koordinointi ja reformin perusviestien laatiminen. Tämänhetkisen linjauksen mukaan viestintä maakunnan palveluista kuuluu maakunnille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sote-palveluihin liittyvään viestintään: maakunnat kantavat vastuun valinnanvapauteen liittyvästä viestinnästä. Maakunnilla on vastuu myös siitä, että viestintä resursoidaan ja organisoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiaa käsitellään edelleen lokakuun aikana.

Viestintäryhmä käsitteli lisäksi ehdotusta uudistuksen uusiksi perusviesteiksi. Yhteisillä perusviesteillä tuetaan uudistuksen tavoitekuvan rakentumista. Perusviestien teemoina ovat muun muassa hallinnon yksinkertaistaminen, paremmat palvelut, valinnanvapaus sekä resurssitehokkuus. Viestintäryhmä työstää perusviestejä eteenpäin ja ne otetaan käyttöön lokakuun aikana.

Tukea maakuntien verkkosivuprojekteille

Hankepäällikkö Jani Ruuskanen (VRK) esitteli viestintäryhmälle hanke-ehdotuksen Suomi.fi -jatkokehitystyöstä maakunta- ja sote-uudistuksen tueksi. Hanke-ehdotuksessa esitetään, että Suomi.fi-verkkopalvelu ja palvelutietovaranto laajennetaan tukemaan sote-palveluiden valinnanvapautta. Sote-valinnanvapauden tietopalvelun toteuttaminen suoraan Suomi.fi-verkkopalveluun on järkevää siksi, että siinä hyödynnetään olemassa olevia yhteiskäyttöisiä, lakisääteisiä palveluja. Se täyttää myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Hankkeen toisessa vaiheessa Suomi.fi-palvelu laajennetaan alueelliseksi näkymäksi. Hanke-ehdotus käsitellään lokakuussa digikehityksen strategisessa ohjausryhmässä.

Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu hanke-ehdotuksesta. Viestintäryhmä piti hanke-ehdotusta kannatettavana: on tärkeää, että on olemassa ainoastaan yksi palvelu, jossa palvelutietoja pidetään yllä. Viestintäryhmän jäsenet kuitenkin huomauttivat, että maakuntien verkkopalveluiden tulee kattaa palvelutietojen lisäksi myös maakunnan päätöksentekoon ja demokratiaan sekä elinvoimaan liittyvät asiat - palveluhakutoiminto ei yksistään riitä.

Hanke-ehdotusta viedään eteenpäin ryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. Loppuvuoden aikana työstetään ensimmäinen rautalankamalli maakuntanäkymän yleisestä mallista osana Suomi.fi palvelua. Viestintäryhmän jäsenet toivoivat, että valtioneuvostossa tuotettaisiin suositus siitä, miten verkkopalvelujen kanssa tullisi edetä kohti vuotta 2020. Ruuskanen korosti, että juuri nyt on tärkeää, että kaikki kunnat kuvaavat ohjeistuksen mukaisesti palvelunsa kattavasti palvelutietovarantoon.

Lisätietoja

Valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund, puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu Maakuntauudistus Sote-uudistus aluehallintouudistus sote-uudistus