Maakuntauudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän kokous 26.4.2018

27.4.2018 14.05
Tiedote

Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä käsitteli kokouksessaan maakunta- ja sote-uudistuksen viestintästrategiaa, sote-uudistuksen kansalais- ja henkilöstöviestintää, maakuntien viestintävalmennusta sekä verkkopalveluhankkeita.

Yhteinen viestintästrategia: miksi uudistus tehdään

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintästrategiaa on kirkastettu kevään aikana. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski esitteli viestintäryhmälle strategian ja ydinviestin, jotka ovat syntyneet tilanneanalyysin, johdon haastattelujen ja työpajojen pohjalta.

Viestintästrategia on työkalu, joka kiteyttää ja selkiyttää uudistuksen valtakunnallisen viestinnän painotuksen ja suunnan. Tärkein viesti on se, että uudistusta tehdään koko Suomelle, koko maan väestön palvelujen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Uudistus on välttämätön, jotta voidaan vastata meneillään oleviin isoihin kehityskulkuihin, kuten väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen.

Viestintästrategiasta tehdään kooste, joka jaetaan kaikkien maakuntien, ministeriöiden ja muiden uudistuksen toimijoiden käyttöön. Eri organisaatiot voivat hyödyntää sitä oman viestintänsä linjausten suunnittelussa.  
Tärkeä osa uudistuksen valtakunnallista viestintää on tuoda esiin maakuntien työtä, palvelujen parhaita toimintatapoja sekä muutostyön oivalluksia ja kuulumisia. Näitä näkökulmia nostetaan jatkossa entistä vahvemmin esiin. Maakuntien viestijöiltä ja muilta alueellisilta toimijoita toivotaan ehdotuksia nostoista.

Eriikka Koistinen (STM) esitteli yhteiseen viestintästrategiaan pohjautuvan sote-viestintästrategian. Lisäksi käytiin läpi sote-uudistuksen kansalais- ja henkilöstöviestinnän suunnitelmia. Sote-kansalaisviestinnässä tärkeintä on räätälöidä sisältöjä eri kohderyhmien tarpeita vastaaviksi ja varmistaa, että esimerkiksi verkkosivustoilla ihminen saa helposti juuri häntä koskevan tiedon. STM viestii kansalaisille yleisellä tasolla – valtakunnalliset viestintäkanavat tarjoavat perustietoa ja ohjaavat tarkemman tiedon pariin maakuntien sivustoille ja muihin verkkopalveluihin.

Sote-uudistuksen henkilöstöviestinnässä korostuu eri organisaatioiden välinen yhteistyö. STM viestii yleiseisesti sote-alan työn muuttumisesta ja henkilöstön merkityksestä koko uudistuksessa ja tulevissa palveluissa. Päävastuu henkilöstöviestinnästä on maakunnilla ja työnantajilla.

Uudistuksen yhteinen viestintästrategia ja viestintäsuunnitelmat esitellään uudistuksen viestijöiden verkostotapaamisessa 14.5.

Omamaakunta.fi-sivustoa kehitetään, kansalaiskampanja jatkuu

Minna Rantala (STM) esitteli omaamaakunta.fi-sivuston jatkokehittämistä ja Maakunta tutuksi -kampanjan etenemistä. Kampanja kertoo tulevista maakunnista ja niiden palveluista ihmisten arjen näkökulmasta. Kampanjan pääviestintäkanava on omamaakunta.fi, jota kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Huhti-toukokuussa julkaistaan uusia sote-sisältöjä, muun muassa yleistä tietoa valinnanvapaudesta ja kansalaisille räätälöity sote-sanasto. Lisäksi julkaistaan tietoa saameksi ja viittomakielellä.

Omamaakunta.fi-verkkosivuston tunnetuksi tekeminen jatkuu some-mainonnalla, hakusanamainonnalla ja bannerimainonnalla suurissa verkkomedioissa. Kaikki maakunta- ja sote-uudistuksesta mukana olevat organisaatiot voivat käyttää sivuston materiaalipankista löytyvää kampanjamateriaalia ja hyödyntää sitä omassa viestinnässään.

Viestinnän valmennuksia maakunnille

Tuula-Riitta Markkanen (Muutosjohdon akatemia) kertoi viestintävalmennus-pilotista ja kaikkiin maakuntiin suunnitelluista valmennustilaisuuksista. Viestintävalmennukset on tarkoitettu muutoksessa mukana olevien organisaatioiden esimiehille heidän työnsä tukemiseksi.

Muutosjohdon akatemia toteuttaa Pohjois-Pohjanmaalla pilotin viestinnän ja vuorovaikutuksen valmennuksesta toukokuussa 2018. Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiehet, joiden tehtävänä on kertoa uudistuksesta alaisilleen. Pilotin jälkeen valmennuspäivä toteutetaan tarpeen mukaan kaikissa maakunnissa syksyllä 2018. Valmennus räätälöidään maakuntakohtaisesti ja se on maakunnille maksuton. Koulutuspäivä koostuu valmennuksesta, työpajoista ja harjoituksista. Tilaisuudet lähetetään suorana verkossa maakunnan sisällä.

Maakuntien verkkopalveluja suunnitellaan yhdessä

Vimanan vetämä verkkopalveluhanke etenee. Hankkeessa rakennetaan maakunnan verkkosivuston mallipohja maakuntien hyödynnettäväksi. Alustoiksi on valittu Drupal ja Liferay. Kärkimaakunniksi hankkeeseen on valittu Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Kärkimaakunnat, Vimana ja Kuntaliitto suunnittelevat yhdessä mallisivuston rakenteen ja toiminnallisuudet sekä Makufi-hallintomallin.

Myös Maakuntien verkkosisällöt -hanke edistyy. Hanke keskittyy maakuntien verkkopalvelujen sisältöihin ja palvelupolkuihin teknisestä alustaratkaisusta riippumatta. Hankkeen tuotoksena syntyy malli maakunnan verkkopalvelun palvelukonseptista maakuntien hyödynnettäväksi. Kevään aikana eri teemoja käsittelevät työryhmät työstävät käyttäjien palvelupolkuja. Työryhmistä ensimmäisenä työnsä ovat aloittaneet pelastustoimen, päätöksenteon ja osallisuuden sekä soten ja valinnanvapauden ryhmät. Hankkeen työstä raportoidaan viestintäryhmälle.

Maakuntien vastuuviestijät tiivistävät yhteistyötä

Maakuntien vastuuviestijöiden verkosto alkaa kokoontua säännöllisesti Eeva Mäntymäen (Kainuun maakuntauudistus) johdolla. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä sekä maakuntien kesken että maakuntien ja valtakunnallisen valmistelun välillä. Verkosto varmistaa maakuntien tarpeiden välittymisen valtakunnalliseen valmisteluun ja toisaalta tiedonkulun ministeriöistä kaikkiin maakuntiin, kaikille uudistuksen viestijöille.

Vastuuviesitijöiden verkosto ratkoo yhdessä uudistuksen viestinnällisiä kysymyksiä. Verkostoon nimetään jokaisesta maakunnasta 1-2 maakunta- ja sote-uudistuksen viestintävastaavaa. Muut uudistuksen viestintäverkostot jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti.

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen (STM), p. 0295 163 133, [email protected]

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu