Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote ja video 16.5.2017

Valtiovarainministeriö 17.5.2017 13.51
Tiedote

Keskeisimpinä asioina maakuntauudistuksen projektiryhmässä käsiteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmaa sekä maakuntien palvelukeskusten talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamallia. Lisäksi kokouksessa tehtiin tilannekatsaus aluekehittämisen ja kasvupalvelun valmisteluihin sekä valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeeseen. Kokouksessa käsiteltiin myös valmius- ja varautumisryhmän raporttia, SOTEn ja MAKUn toimeenpanoryhmien uudelleenjärjestelyä sekä maakuntauudistuksen valmisteluryhmien muutospäätöstä.

Muutosjohtaja Pauli Harju valtiovarainministeriöstä esitteli projektiryhmälle maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelman. Runkosuunnitelma luo ison kuvan ja ohjaa jatkossa valtioneuvostossa maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa ja sen sektorikohtaisten tarkempien suunnitelmien laadintaa. Suunnitelmaa on tarkoitus täydentää ja päivittää useamman kerran vuodessa. Käyttöön otetaan ketterä task force -toimintamalli, jossa eri ministeriöt ja viranomaiset sovittavat yhteen toimintansa sekä tärkeimmät toimeenpanohankkeensa yhden hallitukselle vastuussa olevan projektinjohtajan johdolla. Projektiryhmä hyväksyi runkosuunnitelman kiittäen: maakunta- ja sote-uudistusta viedään jatkossa eteenpäin entistä enemmän samalla raiteella. Runkosuunnitelma viedään reformiministerityöryhmään 18.5.

Pauli Harju esitteli myös ehdotuksen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rakentamisen toimintamalliksi. Jotta palvelukeskukselle syntyisi selkeä rooli, ehdotuksen mukaan lisäsääntelyä tarvitaan. Projektiryhmässä käytiin keskustelua ehdotuksen ongelmallisuudesta niin rakenteellisesti kuin markkinoidenkin kannalta. Projektiryhmä katsoi nykyisen palvelukeskussäätelyn olevan riittävää. Projektiryhmä ei puoltanut talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rakentamista alueellisten toimijoiden kanssa luotavan in-house mallin mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen esitteli projektiryhmälle aluekehittämis- ja kasvupalvelulain alustavan lausuntokoosteen. TEM sai noin määräaikaan mennessä 340 lausuntoa. Lain yleiset tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia. Tarkempi analyysi valmistuu toukokuun lopulla. TEM:n valmistelijat esittelivät ryhmälle kasvupalvelun sisältölakien valmistelutilannetta. Lausuntokierroksella (5.5.–16.6.) on kolme luonnosta hallituksen esitykseksi: HE laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, HE laiksi kotoutumisen edistämisestä sekä HE laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Projektiryhmä keskusteli lainvalmistelun tilanteesta. Projektiryhmässä todettiin, että pääsääntöiset muutokset ovat pieniä. Asia merkittiin tiedoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila esitteli ryhmälle markkinavuoropuheluselvityksen. ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat palveluja tällä hetkellä vajaalla 300 m€ vuodessa (työvoimakoulutukset suurin). Kasvupalvelu-uudistuksessa hallinnon tällä hetkellä itse toteuttamia tehtäviä voisi siirtyä markkinoille noin 150 m€ edestä, jolloin markkinan kokonaisarvo olisi karkeasti 400–450 m€.

Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta valtiovarainministeriöstä kertoi Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen etenemisestä. Konkreettiseen tekemiseen on jo päästy: alaryhmien kartoitus- ja suunnittelutyö on tällä hetkellä käynnissä ja myös tehtävien, osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoitus etenee. Tietojen pohjalta suunnitellaan uudet valtakunnalliset palvelukokonaisuudet ja prosessit. Projektiryhmä kiinnitti huomiota yhteisen tiedon saatavuuteen: tiedon yhteensaattaminen kunnan, maakunnan ja valtion välillä on pyrittävä varmistamaan.

Varautumispäällikkö Jussi Korhonen sisäministeriöstä esitteli projektiryhmälle valmius- ja varautumisryhmän raportin. Substanssilainsäädännöllä huolehditaan palveluntuottajan varautumisen valvonnan järjestämisestä sekä tarkemmista palveluntuottajien varautumisvelvotteista.

Muutosjohtaja Pauli Harju esitteli projektiryhmälle lisäksi SOTEn ja MAKUn toimeenpanoryhmien uudelleenjärjestelyn sekä maakuntauudistuksen valmisteluryhmien muutospäätöksen. Projektiryhmä hyväksyi esitykset sellaisinaan.


 

Katso muutosjohtaja Pauli Harjun kokousterveiset videolta:

Lisätietoja:
Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 549

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit