Maakuntauudistuksen 15.8. projektiryhmässä keskusteltiin uudistuksen aikataulumuutoksista

16.8.2017 9.45
Tiedote
Maakuntauudistuksen 15.8. projektiryhmässä keskusteltiin uudistuksen aikataulumuutoksista

Maakuntauudistuksen projektiryhmässä tehtiin tilannekatsaus siihen, miten uudistuksen uusi aikataulu vaikuttaa uudistuksen valmisteluun. Lisäksi kokouksessa esiteltiin maakunnan ja tuottajien välisiin ohjausmalleihin liittyvää TEAS-hankkeen tutkimuskokonaisuutta ja maakunnan järjestämisen käsikirjaa. Projektiryhmä hyväksyi myös henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmän jäsenmuutoksen.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti esitteli projektiryhmälle keskusteltavaksi, mitä muutoksia uudistuksen uusi aikataulu tuo tullessaan. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. 

Iso osa lainvalmistelusta on tehty tai on valmistelun loppuvaiheessa. Korjauksia on tarpeen tehdä neljään lakiin 36 lain säilyessä entisellään voimaantulopäivää ja siitä johtuvia teknisiä muutoksia lukuun ottamatta. Sisällöllisesti muutoksia tehdään muun muassa maakuntalakiin, jossa täsmennetään maakuntien investointien ohjausta. Laajempaan uuteen valmisteluun valtioneuvostossa palautuu ainoastaan valinnanvapauslaki. Valmistelu tehdään perustuslakivaliokunnan lausunto huomioon ottaen. Uutta lakia on valmisteltu heinäkuusta alkaen ja valmistelu jatkuu syksyn ajan. Marraskuussa lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle. Valmistelu tehdään STM:ssä ylijohtaja Kirsi Varhilan johdolla.

Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti arviolta maaliskuussa 2018. Valtioneuvostossa päivitetään nyt aikataulua sen osalta, miten valmistelu tulee etenemään: hallittu eteneminen pitää yllä reformin sujuvaa toimeenpanoa.

Ministeriöt kertoivat projektiryhmässä muuttuneen aikataulun vaikutuksista niiden omilla hallinnonaloilla. Kaiken kaikkiaan uusi aikataulu antaa lisätilaa valmisteluun. Linjaukset on kuitenkin saatava kiinni pian, jotta lisäaika pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Aikataulutusratkaisuja on tulossa tehtäväksi muun muassa valtion uusien virastojen aloittamisaikataulusta: esimerkiksi Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan perustamisaikaa ei vielä ole poliittisesti linjattu. Aikataulujen varmistumista pian pidettiin tärkeänä. Aikatauluratkaisut vaikuttavat myös muun muassa siihen, miten EU-rahastojen uusiin ohjelmakausiin pystytään valmistautumaan.

Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän asti erilliset projektiryhmät yhdistyvät reformin yhteiseksi projektiohjausryhmäksi 1.9.2017 alkaen. Uusi projektiohjausryhmä toimii reformin ja erityisesti sen toimeenpanon laajana johtoryhmänä. Lisäksi on tarpeen perustaa suppea virkamiesjohtoryhmä. Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteensovittaminen korostuu jatkossa uudistuksen toimeenpanossa. Jatkossa myös projektiryhmän rooli tulee muuttumaan: ryhmässä käsiteltävien asioiden painopiste tulee olemaan toimeenpanon strategisessa johtamisessa.

Tutkimusjohtaja Mikko Valtakari Tempo Economicsista ja Riikka-Leena Leskelä NHG Consultingilta esittelivät maakunnan ja tuottajien välisiin ohjausmalleihin liittyvää TEAS-hankkeen tutkimuskokonaisuutta. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyötarpeet-tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva maakuntien ja kuntien valmistelutyöstä liittyen monituottajamalliin ja rajapintayhteistyöhön. Maakunnan ohjausmallit -tutkimuksen tavoitteena on puolestaan kuvata ja arvioida erilaisia ohjausmalleja maakunnan ja tuottajien välille sekä kuvata ja arvioida tavat investointien ohjaukselle. Projektiryhmässä käytiin yleiskeskustelu tutkimushankkeiden alustavista havainnoista. Projektiryhmä toivoi tutkimushankkeilta uudenlaisia avauksia ja innovaatioita tilannekuvauksen lisäksi. Myös tutkimushankkeiden ohjausryhmätyön merkityksellisyyttä korostettiin.

Lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli projektiryhmälle maakunnan järjestämisen käsikirjaa. Järjestämisen käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirjan on tarkoitus tarjota käytännönläheistä ja konkreettista tukea maakuntien valmistelijoille. Käsikirjan ensimmäinen versio on julkaistu kesäkuussa sähköisenä Alueuudistus.fissä. Projektiryhmässä käytiin yleiskeskustelu järjestämisen käsikirjasta. Valmistelijoiden mukanaolo käsikirjan valmistelussa on varmistettava. Myös muilta kuin soteen liittyviltä ministeriöiltä toivotaan panostusta käsikirjan jatkotyöhön.

Lisäksi projektiryhmässä hyväksyttiin sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmän jäsenmuutospäätös.

Lisätietoja:

Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012, tuomas.poysti(at)stm.fi
Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 549, pauli.harju(vm.fi)

Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit