Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 26.9.2017

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 26.9.2017 22.51
Tiedote
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 26.9.2017

Maakuntauudistuksen uusi projektiohjausryhmä oli koolla ensimmäistä kertaa. Kokouksessa käytiin läpi uudistuskokonaisuuden onnistuneen toteuttamisen edellyttämää johtamista, projektiohjausryhmän tehtäviä, ryhmän jäsenten rooleja sekä työskentelytapoja. Esityslistalla oli linjausesityksen tekeminen Luovan aloitusajankohdasta: projektiohjausryhmä ei päässyt tästä yhteiseen esitykseen. Linjaukset etenevät virkamiesvalmistelusta reformiministeriryhmän puollettavaksi. Projektiohjausryhmässä käytiin lisäksi läpi maku II- ja Luova -HE:n lausuntopalautetta ja ja asetettiin maakuntien järjestämisen valtakunnallinen valmisteluryhmä.

Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän asti erilliset projektiryhmät on yhdistetty yhteiseksi projektiohjausryhmäksi. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, puheenjohtaja Tuomas Pöysti (VM) esitteli projektiohjausryhmän tehtäviä ja tavoitteita. Projektiohjausryhmä on maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuuden laajennettu virkamiesjohtoryhmä, joka vastaa uudistuksen lakivalmistelun ja toimeenpanon ohjauksesta ja toteutuksesta hallituksen linjausten mukaisesti ja siitä, että uudistusten tavoitteiden saavuttamiselle on edellytykset. Projektiohjausryhmä virkamiesjohdon tasolla muodostaa yhteistä tahtotilaa uudistuksen etenemisestä ja huolehtii valmistelun ja toimeenpanon organisoinnista. Projektiohjausryhmän työ on strategisen johtamisen tasolla. Projektinohjausryhmän puheenjohtaja raportoi sekä vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä reformiministerityöryhmälle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Projektiohjausryhmän toimikausi on 26.9.2017 -31.12.2021.

Alivaltiosihteeri Pöysti korosti sitä, että projektiohjausryhmän pitää onnistua toimeenpanon järjestämisessä ja johtamisessa. Jokaisella ryhmän jäsenellä on vastuu kokonaisuuden yhteensovituksesta ja jäsenille on siksi myös määritelty omat erillistehtävänsä. Valtioneuvoston yhteinen 2–4 kertaa vuodessa päivitettävä toimeenpanon runkosuunnitelma linjaa uudistuksen toimeenpanoa kokonaisuutena. Erityisasiantuntija Sonja Manssila valtiovarainministeriöstä esitteli projektiohjausryhmän työsuunnitelmaehdotuksen, joka merkittiin tiedoksi.

Luovan aloitusajankohdasta ei yksimielisyyttä

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen (VM) esitteli linjausesityksen Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta. Esityksen mukaan Luovan aloitusta 2019 alusta puoltaa useat toiminnalliset perusteet. Yksi tärkeimmistä perusteista liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisen toimintakykyyn ja sosiaalisten perusoikeuksien turvaamiseen: potilas- ja asiakasturvallisuus tulee pystytä varmistamaan historiallisessa muutoksessa. Viraston aloitus vuoden 2019 alussa aiheuttaisi kuitenkin selviä haasteita mm. lainvalmistelutyössä erityisesti MMM:n, STM:n ja YM:n hallinnonaloilla. Myös tehtävien eriaikaista siirtymistä nykyisistä ELY-keskuksista valtiolle ja maakunnille pidettiin haastavana. Projektiohjausryhmä ei ollut Luovan aloitusajankohdasta yksimielinen, vaan aloitusajankohtaan liittyen on useita perusteltuja eri näkökulmia. Asia etenee virkamiesvalmistelussa reformiministerityöryhmän käsiteltäväksi.

Lausuntopalautteet esittelyssä

Johtaja Mikko Salmenoja (KEHA-keskus) ja hallitusneuvos Erik Strömberg (STM) esittelivät keskeisen lausuntopalautteen voimaanpanolain henkilöstön asemaa koskeviin säännöksiin. Lausuntopalautteen perusteella ehdotettiin useita muutoksia: mukaan lisätään muun muassa säännös siitä, että maakunta vastaa myös valtiolta siirtyvän henkilöstön osalta ennen siirtymähetkeä erääntyneestä lomapalkkavelasta. Myös lisäeläketurvaa koskeva säännös laajennetaan koskemaan valtiolta siirtyvän henkilöstön lisäksi myös kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvää henkilöstöä. Projektiohjausryhmä hyväksyi muutosehdotukset jatkovalmistelun pohjaksi.

Hallitusneuvos Ilkka Turunen (VM) esitteli maku II & Luova HE:n lausuntoyhteenvedon. Lausunnolla 24.4. -19.6.2017 ollut hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi esitysluonnos sisältää ehdotukset sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta, uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston viraston perustamisesta sekä ehdotuksen laiksi Ahvenanmaan valtionvirastosta. Lausunnot pyydettiin kaikkiaan 707 taholta ja niitä saatiin yhteensä 253 kpl. Eniten lausuntoja annettiin maakuntien tehtäväaloista ja erityisesti ympäristöterveydenhuollon tehtäväalasta. Seuraavaksi eniten tehtäväaloista kirvoittivat lausuntoja maatalous ja maaseudun kehittäminen, maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus sekä kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimien järjestämisen edistäminen. Lausuntopalaute merkittiin projektiohjausryhmässä tiedoksi.

Valmisteluryhmiin jäsenmuutoksia

Projektiohjausryhmä hyväksyi lisäksi eri valmisteluryhmien jäsenmuutoksia. Jäsenmuutoksia tuli muun muassa tiekarttaryhmiin ja maakuntarahoitus-valmisteluryhmään. Kokouksessa asetettiin lisäksi maakuntien järjestämisen valtakunnallinen valmisteluryhmä. Kaikki valmisteluryhmät jatkavat toimintaansa siihen asti, kun työ on tullut valmiiksi.

Esityslistalla oli myös maakuntauudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän asettaminen. Projektiryhmässä esitettyä esitystä viestintäryhmän jäsenistä ei sellaisenaan hyväksytty, joten viestintäryhmän asettaminen siirtyi seuraavaan projektiryhmän kokoukseen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi
Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, puh. 0295530494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi

Miten turvaamme kyvykkyytemme onnistuneesti toimeenpanna maakunta- ja sote-uudistuksen
Projektiohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Maakuntauudistuksen valmistelu