Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 7.11.

9.11.2017 12.46
Tiedote

Kokouksessa käytiin läpi toimeenpanon runkosuunnitelmaa. Esityslistalla oli lisäksi maakuntien rahoituslakiin tehtävät muutokset sekä luonnokset laiksi Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja Ahvenanmaan valtiovirastosta.

Erityisasiantuntija Sonja Manssila (VM) kertoi YT-elimessä käsitellyistä asioista. YT-elin on nostanut esiin yleisen huolen siitä, että henkilöstöasiat tulisi huomioida laajemmin muutoksen valmistelussa. Projektiohjausryhmässä pidettiin tärkeänä, että kaikki muutoksessa mukana olevat henkilöstöryhmät pääsevät vaikuttamaan uudistukseen. Muodollisen vaikuttamisen lisäksi on hyvä huomioida myös vuorovaikutuksen keinot: henkilöstölle suuntautuva viestintä on merkittävässä asemassa muutoksen onnistumisessa.

Tuomas Pöysti (VM) ja toimeenpanon koordinaattorit Ville-Veikko Ahonen (VM) sekä Outi Ryyppö (TEM) esittelivät projektiohjausryhmälle toimeenpanon runkosuunnitelman. Esittelyssä korostettiin sitä, että runkosuunnitelma on konkretisointi siitä, millaisilla pelisäännöillä ja millä rungolla uudistusta viedään eteenpäin. Tarkempaa operatiivista toimeenpanoa tehdään muutosohjelmissa ja muutosprojekteissa ja tilannekeskuksen työssä tilannekeskuksen johtotiimin ohjaamana.

Projektiohjausryhmässä käytiin yleiskeskustelu runkosuunnitelmasta. Pohjatyö sai laajaa kannatusta. Yleiskeskustelussa nostettiin sisältöhuomioina esiin muun muassa se, että laaja-alainen yhteistyö valtion, maakuntien ja kuntien välillä olisi hyvä tuoda näkyvämmin esiin. Runkosuunnitelmaan kaivattiin lisäksi visiota eli kuvaa uudistuksen luomasta tulevaisuudesta ja sen suhteesta toimeenpanoon. Keskustelussa kuitenkin todettiin, että palveluiden uudistamiseen liittyvissä muotoiluissa tulee pitää realismi mukana. Uskottavuus syntyy konkreettisuudesta. Maakuntien edustajat nostivat keskustelussa esiin, että toimeenpanon operationalisointi maakuntatasolle on tärkeää. Lisäksi asiakasjoustavuus ja reaktiokykynäkökulma pitäisi olla suunnitelmassa vahvemmin mukana. Keskustelussa esiin nostetut täsmennysehdotukset huomioidaan runkosuunnitelman jatkotyössä, mutta runkosuunnitelma hyväksyttiin yleislinjoiltaan käytettäväksi toimeenpanon ohjauksessa. Päivitetty runkosuunnitelma tuodaan seuraavaan projektiohjausryhmän kokoukseen kuitattavaksi.

Budjettineuvos Virpi Vuorinen (VM) esitteli maakuntien rahoituslakiin tehtävät muutokset. Rahoituslakia on muutettava sekä uudistuksen aikataulumuutoksen että muun valmistelun vuoksi. Tämän vuoksi rahoituslakiehdotusta ja myöhemmin rahoituslakia on muutettava eri vaiheissa ennen lain voimaantuloa. Valmistelua jaksotetaan siten, että ensimmäiset muutokset tehdään vastinemenettelyllä vielä syksyn 2017 aikana ja viimeiset loppuvuodesta 2019. Projektiohjausryhmä puolsi maakuntarahoituksen muutosten rytmittämistä esityksen mukaisesti.

Taina Pieski (LVM) nosti keskusteluun maakuntarahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmän esityksestä poikkeavan ehdotuksen. Esityksen mukaan esimerkiksi yksityisteiden valtionavustusmääräraha 700 000 euroa ja liikkumisen ohjauksen liittyvä 900 000 rahoitus pysyisi erillisrahoituksena myös jatkossa.

Projektiohjausryhmä merkitsi tiedoksi LVM:n ehdotukset perusteluineen mutta ei kuitenkaan muuttanut maakuntarahoitus -valmisteluryhmän ehdotusta. Maakuntarahoitus -valmisteluryhmä ei puoltanut LVM:n ehdotusta yksityisteiden valtionavustusmäärärahojen erillisrahoituksesta.

Rahoituslakiin tehtävät muutokset viedään reformiministerien keskusteluun ja linjattavaksi.

Marja Niiranen (VM) esitteli projektiohjausryhmälle ehdotuksen, miten arvonlisäveron neutraalius ja rahoitus määräytyy valinnan vapauden alaan kuuluvissa sote-palveluissa. Maakunnallisen toiminnan hankintaneutraalisuuden parantamiseksi maakunnalle korvattaisiin arvonlisäverotuksen soveltamisen ulkopuolelle jäävää ja verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä arvonlisäverokustannus vastaavalla tavalla kuin kunnille ja valtiolle. Hankintaneutraalisuuden parantamiseksi otettaisiin käyttöön uusi valtion talousarviomenettely, jolla poistettaisiin veron vaikutus hankintamuodon valintaan. Projektiohjausryhmä ei esittänyt huomioita ja asia merkittiin tiedoksi. Arvonlisäveroa koskevat muutokset on tarkoitus toteuttaa maakuntien rahoituslain muutosten yhteydessä.

Jaska Siikavirta (VM) ja Riitta Rönn (YM) esittelivät Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja Ahvenanmaan valtiovirastosta annettaviin lakeihin esitettäviä muutosehdotuksia. Erityisesti projektiohjausryhmässä puhututti yleisen edun valvonnan järjestäminen: yleistä edun valvontaa esitetään järjestettäväksi asiamies-järjestelmän kautta. Projektiohjausryhmässä esitettiin kriittisiäkin huomautuksia yleiseen edunvalvontaan liittyen, mutta esitystä kuitenkin puollettiin.

Luovan valmistelun todettiin edenneen toivottuun suuntaan: esimerkiksi viraston ohjaukseen liittyviä ilmauksia on lievennetty projektiohjausryhmän aiemmissa kokouksissa esiin nostamien toiveiden mukaisesti. Projektiohjausryhmä oli tyytyväinen myös siihen, että Luovan läsnäolo maakunnissa on kirjattu lakiesitykseen joustavasti.  

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi
 

Maakuntauudistuksen valmistelu