Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 30.1.2018

1.2.2018 9.37
Tiedote

Projektiohjausryhmän kokouksessa annettiin tilannekatsaus rahoituslain täydentävään hallituksen esitykseen, kasvupalvelujen allianssilinjaukseen sekä Hetli Oy:n tilanteeseen. Lisäksi valmisteluryhmät antoivat projektiohjausryhmälle tilannekatsauksen Luova-viraston valmistelun etenemisestä sekä kustannus- ja vaikuttavuusryhmän työstä.

Budjettineuvos Virpi Vuorinen (VM) esitteli projektiohjausryhmälle rahoituslain täydentävän hallituksen esityksen siitä, miten arvonlisäveron neutraalius ja rahoitus määräytyy valinnanvapauden alaan kuuluvissa sote-palveluissa. Maakunnallisen toiminnan hankintaneutraalisuuden parantamiseksi maakunnalle korvattaisiin arvonlisäverotuksen soveltamisen ulkopuolelle jäävää ja verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä arvonlisäverokustannus vastaavalla tavalla kuin kunnille ja valtiolle. Hankintaneutraalisuuden parantamiseksi otettaisiin käyttöön uusi valtion talousarviomenettely, jolla poistettaisiin veron vaikutus hankintamuodon valintaan. Valtion näkökulmasta muutoksen yhteisvaikutus on neutraali. Mallin muodosta on sovittu jo aiemmin: nyt esitykseen on täydennetty malli pykälien muotoon.

Projektiohjausryhmässä käytiin yleiskeskustelu aiheesta. Projektiohjausryhmässä korostettiin, että on tärkeää pitää kiinni siitä, että neutraliteetti on osoitettavissa. Asia etenee projektiohjausryhmästä reformiministerityöryhmän linjattavaksi.  

Kasvupalveluallianssi mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen

Kehitysjohtaja Outi Ryyppö (TEM) esitteli hallitusryhmien kasvupalvelujen allianssilinjausta ja kasvupalvelulain käsittelyn aikataulutusta. Uutena linjauksena esityksessä kannustetaan toteuttamaan maakunnallisia yritys- ja työllisyyspalveluita sekä kunnallisia elinvoimapalveluita yhdessä allianssimallin avulla. Allianssimalli mahdollistaa osapuolten yhteistyön ja yhteisten resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Tehty ratkaisu ei vaikuta kasvupalveluja ja alueiden kehittämistä koskevan lain pykäliin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuun alussa.

Ryypön esittelyn pohjalta käytiin yleistä keskustelua allianssimallin sisällöstä ja sen vaikutuksista. Lainsäädännön etenemistä pidettiin hyvänä. Keskustelussa tuotiin kuitenkin esiin se, että allianssimallin hyödyntämisestä tarvitaan vielä lisätietoja. Mallintamisesta on tulossa lisäinfoa lähipäivinä Alueuudistus.fihin.

Hetli Oy:n lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet käynnistetty

Valtakunnallinen toimeenpanon koordinaattori Ville-Veikko Ahonen (VM) esitteli projektiohjausryhmälle hallituksen reformiministerityöryhmän 18.1. tekemän linjauksen Hetli Oy:hyn liittyen. Reforministerityöryhmä linjasi silloin, että hallituksen esityksestä 15/2017 poistetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:ta koskeva sääntely ja yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu käynnistetään. Reformiministerityöryhmä edellytti samalla, että yhtiön henkilöstölle järjestetään muuta työtä uudistuksen valmistelussa.  

Sääntely tullaan poistamaan hallituksen esityksestä vastinemenettelyllä. Kuulemistilaisuus aiheesta järjestetään 1.2.2018. Mukaan on kutsuttu mm. henkilöstöjärjestöt. Muiden palvelukeskusten osalta vastaavaa selvitystä ei ole tarkoitus toteuttaa. Projektiohjausryhmässä käytiin yleiskeskustelu aiheesta. Ryhmä piti hyvänä sitä, että valmiutta linjausten muuttamiseen on. Tavoitteet eivät ole muuttuneet: talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on nyt maakuntien vastuulla. Projektiohjausryhmässä todettiin myös se, että Hetli Oy:n lakkauttamisen myötä on löydettävä uudenlainen muoto tiettyjen tehtävien rakenteelle, jotta ne pystytään jatkossakin toteuttamaan kustannustehokkaalla tavalla. Selvitettävänä on tällä hetkellä esimerkiksi se, miten KEHA-keskuksessa hoidettavat maksatustehtävät ja niitä hoitava henkilöstö sijoitetaan.

Uuden lupa- ja valvontaviraston valmistelu etenee 

Mikko Saarinen (VM) esitteli Luovan tilannekatsauksen. Luova- laki sisältyy ns. MAKU II-esitykseen. Lausuntopalautteen perusteella tehdyt muutokset on valmisteltu ja hyväksytty virkamiesvalmistelussa sekä poliittisessa ohjauksessa 14.12.2017. Tällä hetkellä meneillään on laintarkastus ja täydennyskäännös. Tekninen jatkovalmistelu jatkuu tammi- helmikuussa ja laki on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn alkuvuodesta. Luovan toimeenpanohankkeen organisointi on aloitettu: ohjausryhmä on asetettu 12/17, hankeryhmä aloittaa 2/18 ja hanketoimisto aloittaa 2/18. Valmistelutyö tapahtuu ELY- AVI- ja Valvira-vetoisissa toimialaryhmissä, jotka on asetettu jo aiemmin. Kevään 2018 aikana edistetään mm. viraston ohjausta, organisoitumista ja käynnistymistä, yhteisiä asiakaspalvelu- ja toimintamalleja sekä viestintää. 

Kehitysjohtaja Tiina Tikka (TEM) antoi tilannekatsauksen kustannus- ja vaikuttavuusryhmän työstä. Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi maakuntien palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Lisäksi ryhmä laatii ehdotukset mittaritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset siten, että niitä voidaan hyödyntää kansallisessa ohjauksessa ja maakuntien johtamisessa.

Lisätietoja:

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM, puh. 0295530149, paivi.nerg(at)vm.fi 

Maakuntauudistuksen valmistelu