Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 27.2.2018

Valtiovarainministeriö 20.3.2018 10.09
Tiedote

Projektiohjausryhmän kokouksessa annettiin tilannekatsaus uudistuksen etenemiseen sekä valmisteluorganisaation uudelleenorganisointiin. Projektiohjausryhmälle esiteltiin mm. palvelutuotannon johtamisen malli, LVM:n hallinnonalan uudistus, maakuntatieto-ohjelma sekä sote-KUVA muutosohjelma. Lisäksi projektiohjausryhmä pääsi tutustumaan maakuntien rahoituslaskelmiin.

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg (VM) antoi tilannekatsauksen uudistuksen etenemisestä. Euroopan unionin tuomioistuin kumosi Slovakian valinnanvapausjärjestelmää koskevan EU:n komission päätöksen. Jos komissio valittaa asiasta kahden kuukauden sisällä, lopullisen ratkaisun saaminen ylimmästä tuomioistuimesta kestää arviolta kaksi vuotta. Jos EU-tuomioistuimen päätös jäisi voimaan ylimmässä tuomioistuimessa, EU:n jäsenvaltioiden järjestelmiä pitäisi alkaa tarkastella aivan uudella tavalla. Edessä voi olla iso prosessi. Notifikaation tekeminen tässä tilanteessa ei auttaisi sote-uudistuksen etenemistä, sillä nyt ollaan ”standstill” -tilassa, eikä notifikaatiota pystyttäisi käsittelemään.

Hallituksen on tarkoitus jättää valinnanvapauslaki eduskunnalle 8. maaliskuuta. Myös maku II-lakipaketti etenee maaliskuussa eduskunnan käsittelyyn. Todellinen työ on kuitenkin vasta alkamassa sitten, kun toimeenpanoon päästään. Maakuntien työtä tullaan tukemaan valtioneuvostosta erityisesti osaamisen tukemisella mm. Muutosjohdon akatemian kautta.

Valmisteluorganisaatio uusiksi 

Kari Hakari (VM) kertoi projektiohjausryhmälle valmisteluorganisaation uudelleenorganisoinnista. Valta- ja vastuu- ja tavoiteasetantasuhteita tullaan selkeyttämään. Työryhmätyöskentelystä siirrytään verkostomaisiin toimintotapoihin. Edustuksellisuudesta pyritään pääsemään siihen, että kaikki 18 maakuntaa ovat vahvasti valmistelussa mukana. Valtion valmistelu selkeytetään viemällä se muutosohjelmiin. Virkamiesjohtoryhmä laajenee niin, että mukana on kaikkien ministeriöiden edustajat. Moni nykyisistä valmisteluryhmistä lakkaa. Esimerkiksi kaikki henkilöstöasiat kootaan henkilöstöfoorumiin, eli asioita käsitellään suurempina kokonaisuuksina.

Markku Tervahauta (STM) esitteli projektiohjausryhmälle palvelutuotannon johtamisen mallia. Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä mm. järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta tuottamistavasta. Haasteena on, miten johtamisen mallia pystytään viemään eteenpäin tilanteessa, jossa vahvat tuottajat haluavat pitää kiinni nykyisistä rakenteista. Projektiohjausryhmässä käytiin yleiskeskustelu aiheesta. Projektiohjausryhmässä korostettiin, yhteisen näkemyksen syntyminen kokonaisuuteen liittyen on ensiarvoisen tärkeää, ettei siiloja rakennu.

Silja Ruokola (LVM) kertoi LVM:n hallinnonala uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin, sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta. Lisäksi uudistus parantaa hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä.T arkoituksena on perustaa Väylävirasto sekä Liikenne- ja viestintävirasto TrafiCom. Uusien organisaatioiden tarkoitus aloittaa 1.1.2019. Projektiohjausryhmässä käytiin keskustelua muun muassa väyläviraston ja Traficomin tehtävien mahdollisesta päällekkäisyydestä.

Maakuntatieto-ohjelma luo perusteet maakuntia koskevalle julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle

Jani Heikkinen (VM) antoi tilannekatsauksen Maakuntatieto-ohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on saada tieto edistämään hyvinvointia palveluissa ja päätöksenteossa. Maakuntatieto-ohjelman strateginen johtoryhmä on asetettu ja hankkeella on nimetty projektipäällikkö. Projektiasiantuntijaa rekrytoidaan parhaillaan. Ohjelman omien tuotosten täsmennys käynnissä. Lisäksi valmistellaan hanketoimiston käynnistämistä.

Päivi Hämäläinen (STM) antoi tilannekatsauksen sote-KUVA muutosohjelmaan. Muutosohjelmassa on tarkoitus valmistella ehdotukset yhtenäiseksi mittaristoksi sekä varmistaa tietotuotanto. KUVA-mittariston luonnos on valmistelussa päivittyvä ja julkisesti nähtävillä alkuuudistus.fi sivuilla. Mittaristoesitys valmistellaan esiteltäväksi vuoden 2018 loppuun mennessä. KUVA-mittariston valmistelussa tunnistetaan tarpeellisia tietoja, joita ei saa kansallisesti tuotettua nykydatapohjista. Priorisoidut tietotarpeet ja ehdotukset niiden hoitamiseksi kirjataan KUVA-työryhmän muistioon ja esitellään vuoden 2018 loppuun menneessä.

Maakuntien rahoituslaskelmat julki 28. helmikuuta 

Antto Korhonen (VM) ja Miikka Vähänen (VM) esittelivät maakuntien rahoituslaskelmia. VM on valmistellut päivitetyt laskelmat maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksista sekä maakuntien rahoituksesta. Kunta- ja maakuntalaskelmat on tehty ensimmäistä kertaa vuoden 2019 tasolla siten, että niissä on huomioitu uudistuksen tulevan voimaan vuonna 2020. Laskelmat julkaistaan 28.2. Alueuudistus.fissä.

Lisätietoja:

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM, puh. 0295530149, paivi.nerg(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu