Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 21.11.

21.11.2017 15.30
Tiedote
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 21.11.

Kokouksessa oli esillä kuntoutuskomitean loppuraportti sekä säädösmuutosehdotukset maku II-pakettiin. Projektiohjausryhmä käsitteli myös maakuntien kirjanpitoa. Lisäksi kokouksessa annettiin tilannekatsaus maakuntien ohjauksenvalmisteluun.

Sonja Manssila (VM) kertoi YT-elimessä käsitellyistä asioista. YT-elimessä toivottiin täsmennystä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön esitysluonnokseen. Henkilöstöjärjestöjen edustajat toivoivat hallituksen esityksen perusteluteksteihin maakuntakonsernirakenteen määrittämistä ja sen selkeyttämistä, mitkä eri toimijat kuuluvat ja toisaalta mitkä eivät kuulu konserniin. Todettiin, että palaute otetaan huomioon jatkotyössä.

Kuntoutuskomitean puheenjohtaja Kari Välimäki esitteli kuntoutuskomitean loppuraportin. Komitea on tehnyt 55 ehdotusta kuntoutuksen kokonaisuuden uudistamiseksi. Ehdotusta käsiteltiin projektiohjausryhmässä, sillä asia on hyvin horisontaalinen uudistuksen lainsäädäntöehdotusten jakautuessa monille hallinnonaloille. Komitean ehdotusten lähtökohtana on kuntoutuksen integrointi kuntoutuksen tarvitsijan näkökulmasta osaksi hyvinvointipalveluiden järjestelmää. Komitean lähtökohta on, että kuntoutus on prosessi. Kuntoutuksen onnistuminen edellyttää asiakasohjauksen mallia ja asiakassuunnitelmaa. Maakunta- ja sote-uudistus ja siihen liittyvät tietojärjestelmien muutokset vaikuttavat kuntoutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen tulevaisuudessa. Kuntoutuksen ja sen integraation tarpeet on sen vuoksi välttämätöntä ottaa huomioon hyvinvointipalveluiden arkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä kehitettäessä.  Ehdotuksen mukaan mm. vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta siirrettäisiin maakunnille. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa toistaiseksi, kunnes on päätetty sote-uudistuksen lopullisesta sisällöstä, monikanavarahoituksen uudistamisesta ja kuntoutusta koskevista muutoksenhakujärjestelmistä. Komitea korostaa, että järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Komitea esittää myös maakunnallisia kokeiluja ja niiden arviointia. Kuntoutuksen järjestämiseen liittyen ehdotetaan lisäksi, että uusia kasvupalveluja järjestettäessä on otettava huomioon pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset henkilöt sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt.

Raportti merkittiin tiedoksi. Projektiohjausryhmässä käytiin laajamittainen lähetekeskustelu aiheesta. Aihe otetaan projektiohjausryhmän käsittelyyn uudestaan valinnanvapauslain lausuntokierroksen jälkeen.

Rajavesiin haetaan vielä ratkaisua 

Ilkka Turunen (VM) esitteli hallituksen esitykseen maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi lausuntopalautteen johdosta tehtäviä muutoksia maakuntiin ja voimaantuloon liittyen. Suurin osa muutoksista on teknisiä tai aikataulumuutokseen liittyviä. Lausuntopalautteen pohjalta tehdään myös sisällöllisiä muutoksia lähes kaikilla hallinnonaloilla. Vaikutusten arviointia tullaan lisäksi täsmentämään.

Projektiohjausryhmä puolsi esityksen eteenpäinviemistä muutamin tarkistuksia koskevin varauksin. Jo aiemmin käsiteltyä Luova-lakia koskeva perusteluteksti kielellisiin oikeuksin liittyen tarkistetaan. Rajavesiin liittyvässä asiassa pyritään hakemaan yhtenäistä tyydyttävää ratkaisua kahden viikon määräajassa UM:n, YM:n ja MMM:n kesken, jotta asiaa koskeva laki saadaan liitettyä lakikokonaisuuteen.

Minna-Marja Jokinen (VM) esitteli maakuntien kirjanpitoa. Maakuntalain 98 §:ssä esitetään, että maakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan maakuntalain lisäksi kirjanpitolakia. Lausuntopalautteen perusteella taloustiedon määrittelyryhmä totesi, että asetusluonnosta on tarpeen jatkovalmistella lausuntojen perusteella edelleen, mutta maakuntalakiesitykseen on perusteltua tehdä lausuntopyynnössä esitetyt selvennykset ja kirjanpitolain eräitä säännöksiä poikkeukset kirjanpitolain soveltamisesta maakuntien kirjanpitoon. Projektiohjausryhmä puolsi ehdotusta, että edellä esitetyt muutokset maakuntalakiin esitetään eduskunnan hallintovaliokunnalle vastinemenettelyssä.

Ministeriöiden ohjausprosesseja sovitetaan yhteen 

Tanja Rantanen (VM) antoi projektiohjausryhmälle tilannekatsauksen maakuntien ohjausta koskevasta valmistelusta ja sekä maakuntatalouden simuloinnista. Maakuntien ohjauksen valmistelua tehdään kaikissa ministeriöissä. Vuotuinen ohjausprosessi rakentuu aikataulullisesti JTS ja TAE-valmistelun ympärille. Ministeriöiden ohjausprosesseja on tarve yhteen sovittaa niin aikataulullisesti kuin sisällöllisestikin, jotta prosessista ei muodostuisi hallinnollisesti liian raskas maakunnille.  Maakuntatalouden ja ohjauksen simulointi on VM:n johdolla toteutettava yhteinen harjoitus, jossa ovat mukana kaikki ministeriöt ja maakunnat. Tavoitteena on testata ohjausprosesseja käytännössä ja muokata prosesseja saatujen kokemusten perusteella.

Projektiohjausryhmässä todettiin, että kyseessä on äärimmäisen tärkeä strateginen muutosohjelma. Projektiohjausryhmä piti poikkihallinnollista valmistelua erittäin hyvänä. Ohjauksen jatkotyöstettävinä haasteina pidettiin resurssiohjauksen ja toiminnan ohjauksen yhteensovittamista ja toimivan vuorovaikutus- ja ohjaussuhteen luomista valtion ja itsehallinnollisten maakuntien välille.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu