Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 10.10.2017

12.10.2017 10.52
Tiedote
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 10.10.2017

Kokouksessa käytiin läpi projektiohjausryhmän toimeenpanon suunnittelua ja organisointia. Esityslistalla oli lisäksi maku II-lakipaketin ja Luovan lausuntopalaute, liikenne- ja viestintäministeriön erillislait sekä kasvupalvelulakiin tehtävät muutokset.

Erityisasiantuntija Sonja Manssila (VM) kertoi YT-elimessä käsittelyistä asioista. YT-elin on nostanut esiin erityisesti henkilöstöjärjestöjen huolen siitä, että yhteistoiminta valtiolta maakuntiin siirtyvän henkilöstön osalta ei täysin toteudu maakuntien väliaikaishallinnossa. Projektiohjausryhmässä todettiin, että asia pidetään myös jatkossa esillä.

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, projektiohjausryhmän puheenjohtaja Tuomas Pöysti (VM) ja uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen koordinaattori Ville-Veikko Ahonen (VM) esittelivät projektiohjausryhmälle toimeenpanon suunnittelua ja organisointia sekä projektiohjausryhmän jäsenten tehtäviä.  Ahonen korosti, että nyt ollaan siirtymässä lainvalmistelusta toimeenpanovaiheeseen. Johtamista tullaan selkeyttämään ja samalla toimeenpanon strateginen taso (toimeenpanon ohjaus ja lainvalmistelu) ja operatiivinen taso (uudistuksen toimeenpano) tullaan erottamaan selkeämmin toisistaan. Myös eri valmisteluryhmien tavoitteistoa tullaan yhteismitallistamaan. Valtioneuvoston yhteinen 2–4 kertaa vuodessa päivitettävä toimeenpanon runkosuunnitelma linjaa uudistuksen toimeenpanoa kokonaisuutena: runkosuunnitelmaa päivitetään ja päivitetty versio otetaan käyttöön lokakuun aikana.

Jokaisella projektiohjausryhmän jäsenellä on vastuu koko uudistuskokonaisuuden ja siihen liittyvien eri tavoitteiden ja näkökohtien tasapainoisesta yhteensovituksesta. Kokonaisuuden hyvän hallinnan ja uudistusohjelman hyvän johtamisen saavuttamiseksi projektiohjausryhmän jäsenille on sovittu yleinen tehtävä ja jokaiselle myös erityiset tehtäväkuvat. Projektiohjausryhmän jäsenten tehtäväkuvauksia tarkennetaan projektiohjausryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. Pöysti painotti, että oleellisinta on nyt yhteiseen tehtävään sitoutuminen sekä laaja poikkihallinnollinen yhteistyö. 

Luovan ohjaus puhututti 

Hallitusneuvos Ilkka Turunen ja hankepäällikkö Jaska Siikavirta (VM) esittelivät maku II & Luova HE:n lausuntoyhteenvedon ja siitä saadut alustavat virkamiesnäkemykset. Maku II-lakipaketista ministeriöstä saatu lausuntopalaute on ollut hyvin hajanaista. Enimmäkseen palautteen perusteella tehdään teknisiä tarkistuksia. LVM esittää, että ministeriön toimivaltaan kuuluvat lakiehdotukset siirrettäisiin erilliseen hallituksen esitykseen.

Valtion uuden lupa- ja valvontaviraston lausunnoissa on puollettu laajasti viraston perustamista. Erityisen tärkeänä pidettiin ehdotettua uuden viraston valtakunnallista toimivaltaa, viraston toimimista alueilla ja valvontatehtävien kokoamista.

Projektiohjausryhmässä käytiin keskustelua erityisesti viraston ohjaukseen liittyen. Ministeriöiden yhteisen strategisen ohjauksen katsottiin olevan linjassa ohjausjärjestelmien kehittämisen periaatteiden kanssa ja pyrkivän osin uudellakin tavalla ratkomaan ministeriöiden välisen yhteistyön ongelmia. Projektiohjausryhmässä kuitenkin todettiin, että ministeriön tehtävänä on huolehtia kokonaisuuden toimivuudesta, mutta ei niinkään ohjata virastoa operatiivisella tasolla tai yksityiskohtaisesti.

Lausuntopalautteessa tuotiin esiin myös tehtävänjakoja koskevia huomioita, jotka otetaan jatkovalmistelussa huomioon. Myös Luovan toimipaikkasääntelystä käytiin keskustelua. Pyrkimys on, että Luova on toiminnassaan ja henkilöstöltään läsnä kaikissa maakunnissa.

Maakuntatieto-ohjelman käynnistämistä valmistellaan 

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen (VM) esitteli ehdotuksen maakuntatieto-ohjelman asettamisesta. Maakuntatieto-ohjelman tarkoituksena on luoda perusteet maakuntia koskevalle julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle tiedonhallinnalle. Ohjelman tavoitteena on rakentaa yhtenäinen tietopohja, joka on sujuvasti ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuolten käytössä maakuntien palvelujen järjestämisessä. Ohjelma tukee lisäksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista. Maakuntatieto-ohjelman toteutetaan 11/2017–2/2021. Yleisellä tasolla projektiohjausryhmä puolsi ohjelman asettamista ja piti sitä hyvin tärkeänä. On tärkeää huolehtia, että maakuntatieto-ohjelma muodostaa yhteistä kokonaisuutta. Yksityiskohtaisempi suunnitelma tuodaan myöhemmin projektiohjausryhmän käsiteltäväksi.

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola (LVM) esitteli liikenne- ja viestintäministeriön erillislait maakuntauudistukseen liittyen: laki liikenteen palveluista (II-vaihe annetaan 19.10.2017), yksityistielaki (annetaan 26.10.2017) ja maantielain muuttaminen (annetaan maaliskuussa 2018) ovat tulossa käsittelyyn. Projektiohjausryhmässä tuotiin esiin tiettyjä epätarkkuuksia esitykseen liittyen, jotka otetaan huomioon jatkovalmistelutyössä.

Kasvupalveluiden suhdetta kuntien yleiseen elinvoimatehtävään ja siihen liittyvään työnjakoon tuotava esille

Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä ja kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila (TEM) esittelevät kasvupalvelulakiin tehdyt muutokset. Lakiluonnoksen valmistelu on jatkunut lausuntokierroksen jälkeen ja lokakuussa 2017 järjestetään sidosryhmäkuuleminen. TEM on käynyt lausunnot läpi ja lakiesitystä viimeistellään niiden ja maakunta- ja sote-uudistuksen uusien linjausten pohjalta. Valmistelun peruslinja on pysynyt samana. Keskeisimpiä muutoksia on muun muassa se, että oman palvelutuotannon kielto on poistettu. Maakunta voi lisäksi päättää palvelutuotannon ulkoistamisen laajuuden. Muita muutoksia on vähän, koska kasvupalveluita ei ole yhtä tarkasti säännelty perustuslain tasolla kuin sote-palveluita. Kasvupalvelulaissa oli valinnanvapauslakia selkeämmin määritelty julkiset hallintotehtävät maakunnan itsensä tehtäväksi. Projektiohjausryhmässä todettiin, että valmistelu on mennyt hyvään suuntaan.

Puheenjohtaja toi VM:n virkamieskantana esille, että kasvupalveluiden suhdetta kuntien yleiseen elinvoimatehtävään ja siihen liittyvää työnjakoa ja yhteistyön kehittämistä on tarvetta tuoda selkeästi esille. Projektiohjausryhmässä seurataan lakikokonaisuuden keskeisen merkityksen vuoksi työ- ja elinkeinoministeriön johdolla tehtävää kasvupalveluiden ja aluekehityksen lakikokonaisuuden valmistelua.

Viestintää koordinoidaan jatkossa valtakunnallisessa viestintäryhmässä ja sen rinnalla toimivassa toimitusneuvostossa 

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäryhmän kokoonpano hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM) kertoi, että maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä toteutetaan jatkossa valtakunnallisen viestintäryhmän ja sen rinnalla toimivan toimitusneuvoston kautta. Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä. Ryhmän erityisenä vastuuna on varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä alueiden kanssa ja samalla huolehtia, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä. Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti myös laajennetussa kokoonpanossa. Valtakunnallisessa viestintäryhmässä on painotettu maakuntien edustusta. Toimitusneuvostossa linjataan puolestaan muun muassa uudistuksen viestinnän painotuksista ja sisällöistä. Toimitusneuvosto on koordinoiva taho, jonka vastuulla on huolehtia että uudistus näyttäytyy hallinnonaloittain kansallisella tasolla tasapuolisena. Ryhmän jäsenet koostuvat pääosin ministeriön viestijöistä.

Myös toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  

Projektiohjausryhmä antoi kokouksen päätteeksi suuret kiitokset muutosjohtaja Pauli Harjulle (VM). Harju on vastannut valtiovarainministeriössä uudistuvan maakuntahallinnon organisoinnista viime vuoden elokuusta lähtien. Harju palaa Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajaksi marraskuun alussa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi 
Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, puh. 0295530494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu