Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutoksen strateginen ohjausryhmä 2.11.2017

14.11.2017 13.08
Tiedote

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessa ICT-valmistelun valtionavustuksia, Kanta-palveluihin liittyviä muutoshankkeita ja sote-tiedolla johtamisen muutos- ja selvitysprojekteja sekä riskienhallintaa.

ICT-valmistelun valtionavustusesitystä puollettiin

Ohjausryhmä käsitteli valtionavustusten jakoesitystä maakuntien ICT-valmistelun rahoitukseen. Hanketoimiston johtoryhmä oli puoltanut esitystä 25.10. kokouksessaan.

Esityksen mukaan valtionavustuksia jaettaisiin yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta esitetään myönnettäväksi ensisijaisesti valmisteluun ja suunnitteluun. Esityksen mukaan rahoitusta ei voi käyttää toteutukseen, versionvaihtoihin, lisenssikustannuksiin tai yksittäisiin erillisiin organisaatiomuutoksiin. Uudenmaan maakunta on saanut rahoituspäätöksensä ennakkoon.

Strateginen ohjausryhmä puolsi avustusten jakoesitystä. Esitys käsitellään seuraavaksi virkamiesjohtoryhmässä 16.11.  Rahoituspäätös valmistuu marraskuun aikana.

Valtionavustusten jakoesitys maakunnittain:

Valtionavustusten jakoesitys maakunnittain 11-2017

Kanta-palveluita muokataan sote-uudistuksen tarpeita vastaavaksi (Soutu-hanke)

Sote-uudistuksen ja asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamiseksi pitää tehdä laajamittaista tietojärjestelmien, rekisterien ja tietokantojen kehittämistyötä. Asiaa esittelivät ohjausryhmälle hankepäällikkö Erja Vornanen Kelasta ja erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden edellyttämiä tietojärjestelmiä kehitetään seuraavissa hankkeissa:

  • valinnanvapauden tiedonhallintapalvelujen rakentaminen (Kela)
  • palvelutietovaranto sekä palveluiden valinta ja arviointi (Suomi.fi)
  • palveluluokittelujen ja tietosisältöjen muodostaminen (THL)
  • Soteri-hanke: sosiaali- ja terveysalan organisaatiorekisterit ja tietopalvelu
  • Soutu-hanke: Kanta-palveluihin sote-uudistuksen vuoksi tehtävät muutokset

Muutostyöhön arvioidaan kuluvan Soutu-hankkeessa vuosina 2018 - 2020 noin 10,8 miljoonaa euroa Kelassa ja 400 000 euroa THL:ssä.

Kanta-palveluihin tehtävät muutokset parantavat ja tehostavat sote-palveluita. Keskitetty järjestelmä tietojen tallennukseen ja arkistointiin mahdollistaa sen, että erillisiä maakuntien ja tuottajien järjestelmiä ei tarvitse integroida keskenään, vaan integroinnit tehdään Kanta-palveluiden kautta.

Keskitetty toteutus on edullisempi kuin erilliset maakuntakohtaiset ratkaisut. Yhtenäiset säännöt ja menettelytavat maakunnissa vähentävät riskejä ja virhemahdollisuuksia.

Ohjausryhmä puolsi hanke-esitystä.

Sote-tiedolla johtamisen selvitys- ja suunnitteluprojektit

Maakunnat tarvitsevat toimiakseen runsaasti uudenlaista tiedolla johtamista. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM:stä esitteli sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä tekijöitä. Huovila korosti, että muutosta ei voi tehdä kerralla, vaan sen toteuttamiseen tarvitaan hallittu siirtymäpolku.

Huovila esitteli kolme projektiluonnosta:

  • Valtakunnallisten toimijoiden työnjako sekä tietojärjestelmäratkaisujen arkkitehtuuri
  • Järjestämisen tietomalli
  • Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys

Projektien on tarkoitus tuottaa tavoitearkkitehtuuri maakunnan tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisuille ja polku tavoitetilaan pääsemiseksi. Tärkeää on myös laatia maakuntajärjestäjän tietomalli, johon kuvataan kaikille maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot.

Projekteissa tuotetaan lisäksi esitys Sotedigi-yhtön vastuulle tulevista tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisuista.

Ohjausryhmä keskusteli esityksestä ja totesi, että tässä hankekokonaisuudessa kannattaa keskittyä sosiaali- ja terveyspalveluihin, koska sote-palveluiden järjestämiseen liittyvät tietomallit täytyy saada valmiiksi nopealla aikataululla. Hanketoimiston tulee kuitenkin huomioida myös muut järjestämiseen liittyvät palvelut.

Todettiin, että maakunnat haluavat osallistua tekemiseen tiiviisti ja että koordinointivastuu voisi olla maakunnalla tai maakunnilla.

Riskienhallinnan kokonaistilannetta seurataan

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto (VM) esitteli lopuksi digimuutoksen hanketoimiston valmistelemaa alustavaa riskikartoitusta. Pohjana on käytetty Vahti-ohjeistusta riskienhallinnasta. Ohjausryhmä antoi kommentteja jatkovalmistelua varten. Seuraavassa kokouksessa käsitellään riskienhallinnan toimenpiteiden aikataulutus.

Lisätietoja

Puheenjohtaja, ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu