Luovan ympäristötoimialaa valmistellaan yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

18.12.2018 16.03
Uutinen

Mitä asiakkaat ja sidosryhmät odottavat valtion ympäristöhallinnon uudistuvilta palveluilta? Miten yhteistyö sidosryhmien kanssa saadaan entistä sujuvammaksi, hallinnonrajat ylittäväksi ja poikkihallinnolliseksi? Miten luonnonsuojelu, ympäristövaikutusten arviointi, lupakäsittely ja valvonta hoidetaan valtakunnallisessa virastossa, yhteistyössä 18 maakunnan kanssa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ympäristötoimialan kahdessa sidosryhmätilaisuudessa loka-marraskuussa 2018.

Vaikka Luovan käynnistyminen siirtyi vuoden 2021 alkuun, päätettiin Luovan ympäristötoimialalla järjestää kuluneelle syksylle suunnitellut asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet – ja hyvä niin. Sekä Luovan ja maakuntien yhteistyöhön keskittyvä että asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnattu keskustelutilaisuus koettiin tarpeellisiksi, hyödyllisiksi ja oikea-aikaisiksi. Asiakkaat ja sidosryhmät haluavat olla mukana uuden valtakunnallisen viraston valmistelussa, sen eri vaiheissa.

Maakuntayhteistyön tukipilareiksi halutaan yhteiset sähköiset järjestelmät ja sujuva tiedonvaihto

Ympäristötoimialan ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa 24.10. keskusteltiin Luovan ja maakuntien yhteistyöstä ympäristötiedon tuottamisessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä, kiertotalouden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa, vesien- ja merenhoidossa, vesilain valvonnassa, vesitaloustehtävissä ja alueidenkäytön tehtävissä.

Keskeisiksi yhteistyön muodoiksi nousivat yhteiset työtilat ja sähköiset järjestelmät, säännöllinen yhteydenpito, koulutus- ja neuvottelupäivät, substanssikohtaiset verkostot sekä sujuva tiedonvaihto. ELY-keskusten henkilöstön siirtyessä Luovaan ja maakuntiin tiiviin yhteydenpidon asiantuntijoiden välillä tulee jatkua, eikä asiantuntemuksen hyödyntäminen saa jäädä lausuntojen tai muiden muodollisten hallintomenettelyjen varaan. Osallistujat toivoivat myös Luovalle roolia kehittäjänä lakisääteisten lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien rinnalle.

Luovan ja maakuntien yhteistyötä käsitelleessä tilaisuudessa käytiin mm. paneelikeskustelu ympäristötiedosta. Kuva: Tommi Ranta.

Yhtenäiset toimintatavat ja ennakoitavuus korostuvat asiakkaiden toiveissa

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä Luovan ympäristötoimialan rakentamisesta kuultiin 7.11. järjestetyssä tilaisuudessa. Toiveet Luovan uusia toimintatapoja kohtaan keskittyivät erityisesti sähköisen asioinnin ja työkalujen kehittämiseen, ennakollisuuteen ja ennakoitavuuteen, Luovan sisäiseen ja muiden viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä palvelujen valtakunnalliseen yhtenäisyyteen. Varhaista vuorovaikutusta ja viestintää sekä virkamiesten ”projektinhallintataitoja” pidettiin tärkeinä.

Palvelun laatua voidaan parantaa, kun koko Luovan laaja-alaista osaamista hyödynnetään valtakunnallisesti ja esim. lupakäsittelyssä hyödynnetään entistä tehokkaammin jälkivalvonnan ja muiden ympäristöasiantuntijoiden asiantuntemusta. Asiakkaat ja sidosryhmät odottavat myös, että Luova on läsnä alueilla. Viranomaisyhteistyön osalta toivottiin esimerkiksi ”vastinparien” muodostamista Tukesin ja Luovan asiantuntijoiden välille.

Yksi yhteinen luukku monien erillisten sijaan

Yhden luukun mallilla on keskeinen rooli Luovan palveluajattelussa niin ympäristötoimialalla kuin toimialarajat ylittävänä palvelulupauksenakin. Yksi luukku tarkoittaa eri palveluiden tuottamista yhdessä, vuorovaikutteisesti ja kokonaispalveluna asiakkaalle. Myös muiden viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä ympäristöasioissa halutaan jatkossa kehittää yhden luukun palveluksi.

Asiakkaat ja sidosryhmät toivovat erityisesti sujuvuuden lisääntymistä viranomaisten ja virkamiesten yhteistyöhön. Tavoitteena pitäisi olla, että se, kenelle asia tulee, ottaisi sen hoitaakseen ja hoitaisi tarvittavat yhteydenotot muihin viranhaltijoihin. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintakulttuuria toteutuakseen toivotulla tavalla. Valmistelussa onkin hyvä pitää mielessä esitetty toive yhdestä yhteisestä luukusta monien erillisten sijaan.

 

 


 


Yksi luukku tarkoittaa Luovan ympäristötoimialan eri palveluiden tuottamista yhdessä, vuorovaikutteisesti ja kokonaispalveluna asiakkaalle. Kuva: Satu Pääkkönen

Sidosryhmätilaisuuksien tulokset hallinnonuudistuksen valmistelijoiden käyttöön

Sidosryhmätilaisuuksien tulokset hyödynnetään ympäristötoimialan valmistelutyössä ja toivottavasti myös maakuntavalmistelussa, jonka tueksi ne on toimitettu.

Sidosryhmätilaisuuksien perusteella voisi evästyksenä Luovan jatkovalmisteluun todeta, että nykyisiä hyviä ja yhteistyötä edistäviä käytäntöjä tulee vaalia ja jalostaa edelleen valtakunnallisiksi toimintatavoiksi. Valmistelutyössä tulisi unohtaa entisten organisaatioiden rajat ja keskittyä yhden, uuden viraston luomiseen. Tämä edellyttää yhteistyötä, kokonaisuuksien hahmottamista ja uudenlaista ajattelua. Näitä ainesosia ympäristötoimialan ja koko Luovan valmistelussa onneksi onkin roppakaupalla mukana.

Lisää aiheista ja tilaisuuksien materiaalit:

Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa edistettiin Luovan ja maakuntien yhteistyötä (tiedote 24.10.2018)
Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa etsittiin keinoja asiakkaan ja viranomaisen yhteistyön kehittämiseksi (tiedote 7.11.2018)

Liisa Nyrölä

Hankepäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus

Minna Torkkeli

Projektipäällikkö, ympäristöministeriö