Kansalaisviestinnän suunnitelmat esillä viestintäryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 8.2.2019 9.42
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 31. tammikuuta. Kokouksessa käsiteltiin uudistuksen kansalais- ja henkilöstöviestintää. Lisäksi päästiin tutustumaan uuden lupa- ja valvontavirasto Luovan viestinnän suunnitteluun.

Thomas Sund (VM) antoi tilannekatsauksen uudistuksen etenemisestä. Uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumista odotetaan. Viestintäryhmän jäsenten edustamissa organisaatioissa uudistuksen valmistelutyö on jatkunut aktiivisesti. Maakunnissa valmistellaan mm. brändiasioita sekä verkkoviestintää.

Riikka Nurmi (STM) ja Eeva-Kaisa Kivistö (VM) kertoivat kansallisesti toteutettavasta kansalaisviestinnästä. Uudistuksessa mukana olevat ministeriöt toteuttavat osaltaan lainsäädäntöön liittyvää perusviestintää sekä omissa kanavissaan että maakunta- ja sote-uudistuksen yhteisissä viestintäkanavissa (mm. alueuudistus.fi). Tiedonjano on suuri, kun uudistuksen lainsäädännön valmistelu etenee. Myös ennen maakuntavaaleja on huolehdittava siitä, että kansalaisilla on riittävä tieto tulevien maakuntien toiminnasta ja siitä, mistä maakuntavaaleissa päätetään. Maakuntien aloittaessa toimintansa tulee viestintävastuun kuitenkin selkeästi siirtyä kansalliselta tasolta maakunnille, sillä maakunnat vastaavat mm. sote-palvelujen asiakasohjaukseen liittyvästä viestinnästä.

Viestintäryhmässä todettiin, että työnjakoa kansallisen viestinnän ja maakuntien viestinnän välillä pitää vielä täsmentää. Asiaan palataan, kun linjauksista on päätetty.

Viestinnällä tuettava toimintakulttuurin muutosta 

Riikka Nurmi (STM) ja Eeva Mäntymäki (Kainuun liitto) toivat kokoukseen terveiset maakuntien viestintäverkoston henkilöstöviestinnän teemapäivästä. Erityisesti toimintakulttuurin muutokseen liittyvät asiat keskusteluttivat. Viestintä on tärkeässä asemassa uutta toimintakulttuuria luotaessa. Maakunnissa tulee yhdistymään niin kaikki soteen liittyvät kulttuurit, valtionhallinnon kulttuurit kuin yksityisenkin sektorin toimintatavat. Viestinnän keinoja tarvitaan, jotta toimintakulttuurien törmäystä saadaan pehmennettyä uuteen organisaatioon siirryttäessä.

Kokouksessa käytiin keskustelua myös siitä, miten uudistuksen mukanaan tuoma toiminnan muutos saadaan jalkautettua maakuntiin. Ministeriöiltä toivottiin erityisesti toiminnan muutokseen liittyvää asiantuntijaviestintää. Kokouksessa todettiin, että koska muutos tehdään pitkälti maakunnissa, on vastuu toimivasta henkilöstöviestinnästä maakunnilla, ei ministeriöillä.

Anna Karjalainen (VM) esitteli viestintäryhmälle uuden valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan viestinnän suunnittelua. Tällä hetkellä viestinnällä tuetaan sitä, että uutta virastoa valmistellaan avoimesti ja huolehditaan siitä, että henkilöstö ja uuden viraston asiakas- ja sidosryhmät ovat valmistelussa osallisina. Toimeenpanohankkeen etenemisestä viestitään aktiivisesti. Kun Luovaan liittyvä lainsäädäntö hyväksytään, käynnistetään myös uuden viraston ulkoinen viestintä. Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että viraston asiakkaat ja sidosryhmät tunnistavat ja ottavat huomioon uuden viraston ja sen toiminnan käynnistymisen. Viestinnän tuetaan lisäksi viraston tavoitteita: poikkihallinnollisuutta, valtakunnallisuutta, asiakaslähtöisyyttä, monialaisuutta ja -ammatillisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja kokonaisvaltaisuutta.

Lisätietoja:

Viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu