Digimuutoksen strategisen ohjausryhmän kokous 1.3.2018

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 8.3.2018 12.35
Uutinen

Digimuutoksen strateginen ohjausryhmä käsitteli 1.3.2018 kokouksessaan palvelukeskusten tilannetta, digimuutoksen yhtenäispolitiikan valmistelua, julkisen talouden suunnitelmaa ICT-rahoituksen näkökulmasta, riskien hallintaa sekä digimuutoksen hankesalkkua.

Tomi Hytönen ja Minna Saario esittelivät maakunta- ja sote-järjestämislakeihin valmisteilla olevien  ICT-palvelukeskuksia ja -yhtiöitä koskevien säädösehdotusten tilannetta sekä palvelukeskusten juridisesta asemasta tehtyjä selvityksiä. Selvityksen mukaan hankinta-, kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntö eivät näytä asettavan esteitä maakuntien palvelukeskusten toiminnalle. Maakunnat tulevat käyttämään ratkaisevaa määräysvaltaa yhtiöissä. Selvitykset koskivat Vimana Oy:tä ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä. SoteDigi-yhtiön toiminta on käynnistynyt ja seuraavaksi luodaan toimintamallit, resurssit ja johtamisjärjestelmä, joiden avulla yhtiön asiakkaat pystyvät kehittämään maakuntien yhteiskäyttöisiä ratkaisuja, mm. tietojärjestelmien ja toiminnan yhteen nivomista paremmin kuin hajautetussa mallissa.

Tuija Kuusisto esitteli digi-yhtenäispolitiikan valmistelun tilanteen. Digi-yhtenäispolitiikan osia ovat ohjausmalli ja maakuntien yhteistyö sekä toimeenpanosuunnitelma. Digiyhtenäispolitiikan valmistelussa on haastateltu kymmeniä henkilöitä. Haastattelujen yhteenvetoraportti on kommentoitavana 9.3.2018 asti. Yhtenäispolitiikka-dokumentti lähtee laajalle lausuntokierrokselle myöhemmin tänä keväänä.

Ohjausryhmä keskusteli digiohjauksen tilanteesta. Digiohjausmalli ja sen osana yhtenäispolitiikka nivotaan osaksi maakuntien ohjauksen kokonaisuutta ja päätökset mallista ja sen toimeenpanon vaiheista tehdään osana kokonaisohjausta. Puheenjohtaja Päivi Nerg korosti, että digitalisaation ohjauksen pitää liittyä kiinteästi muuhun toiminnan ohjaukseen. Keskusteltiin rahoituksen merkityksestä ohjaavana tekijänä ja yhteistyön suuresta roolista. Keskusteluissa tuotiin myös esiin maakuntien kokoerot ja kysymyksiä digiohjauksen laajuudesta, muun muassa siitä, mitkä kaikki prosessit kuuluvat digiohjauksen piiriin ja kuinka sitovaa se on.  Digiohjausta simuloidaan maakuntien simulointineuvotteluissa syyskaudella.

Keskustelussa korostettiin myös prosessien läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden tärkeyttä. Tuotiin esille, että kaikkien osapuolten pitäisi sitoutua arkkitehtuurimalleihin. Nyt luodaan hallintamekanismia valtavaan toimintojen ja prosessien määrään. Kaikkien valtioneuvoston ohjausmenetelmien sisällä on myös digiohjausta: strateginen ohjaus, normiohjaus, resurssien ohjaus ja informaatio-ohjaus vaikuttavat omalta osaltaan myös digitalisaation ja ICT-investointien kehittymiseen.

Hytönen kertoi julkisen talouden suunnittelun prosessista. Digimuutoksen prosessien kehittäminen on tärkeää myös talouden suunnittelun kannalta. Maakunnilta saadaan ajantasaista tietoa raportoinnin avulla. Tietojen esittämisen pohjia parannetaan, jotta kaikki tarpeellinen tieto tulisi kerättyä kerralla.

Kuusisto esitteli digimuutosohjelman riskikartoitusta. Kaikkiaan yhdeksää riskiä seurataan tarkemmin ja niihin liittyviä kuvauksia ja riskienhallinnan toimenpiteitä on päivitetty. Edellisen tarkastelun jälkeen kokonaisuuksien kokoaminen hankesalkkuihin on edistynyt ja sekä Vimanan että SoteDigi-yhtiön ohjaus on selkeytynyt. Digimuutoksen toteutuksen sektoroituminen on koettu suurimmaksi riskiksi. Osaamisen kasvattaminen ja yhtenäispolitiikka-asiakirjan laatiminen ovat tärkeitä toimia riskien vähentämiseksi. Myös viestinnässä ja ohjeistuksissa on parannettavaa.

Kuusisto ja Markku Heinäsenaho esittelivät hankesalkun tilanteen. Kansallinen tiekartta hankkeista on tehty. Ohjausryhmässä korostettiin viitearkkitehtuurityön ja maakuntien tiedolla johtamisen työn tärkeyttä.  Heinäsenaho esitteli sote-uudistuksen tietojärjestelmiin liittyvän sote-migraation aikataulun. Suurimmat haasteet ovat sote-tiedolla johtamisessa. SoteDigi-yhtiön hankesalkkua rakennetaan parhaillaan. Hytönen korosti, että toimenpiteitä projektoidaan nyt tiiviisti ja hankkeiden koordinaatiota rakennetaan aktiivisesti. Esimerkiksi pelastustoimen uudistukseen liittyvää digimuutoksen suunnittelu on edennyt. Ohjausryhmä toivoi digimuutoksen kokonaiskuvaan ja arkkitehtuuriin liittyviä strategisen tason ehdotuksia katselmoitavaksi ja keskusteltavaksi. Luottamus yhteistyön sujumiseen kaikilla tasoilla on tärkeää.

Lisätietoja

Tomi Hytönen, maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, VM, puh. 0295530279, [email protected]

Markku Heinäsenaho, erityisasiantuntija, STM, puh. 0295163158, [email protected] 

Maakuntauudistuksen valmistelu Sote-uudistuksen valmistelu