Alueidenkäytön suunnittelun ja rakennusvalvonnan edistäminen

Maakunta edistää kuntien alueidenkäytön suunnittelua ja rakennusvalvontatoimen järjestämistä.

Alueidenkäytön osalta tämä tarkoittaa asiantuntija-avun ja koulutuksen tarjoamista alueen kunnille sekä osallistumista ennakoivaan viranomaisyhteistyöhön ja kaavoituksen kehittämishankkeisiin.

Myös rakennusvalvontatoimen järjestämisen edistämisessä maakunnan rooliin kuuluu asiantuntija-avun ja koulutuksen tarjoaminen kunnille sekä rakennusvalvontojen yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen. Maakuntien tulee myös huolehtia alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.

Maakunnan ja kuntien välisen viranomaisyhteistyön lakisääteisiä välineitä ovat viranomaisneuvottelut, lausunnot ja keskustelu ajankohtaisista alueidenkäytön kysymyksistä. Yhteistyössä tärkeää on ratkaisuhakuisuus ja eri osapuolien tavoitteiden ennakoiva yhteen sovittaminen.

Tehtäväkokonaisuuksissa on useita yhtymäkohtia muihin kokonaisuuksiin, kuten maakunnan suunnitteluun ja maakuntakaavoitukseen, liikennetehtäviin, aluekehitykseen sekä luonnonsuojeluun. Alueidenkäytön edistämistehtävillä on myös kiinteä yhteys valtion viranomaisten tehtäviin. Keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa perustettava Luova, Liikennevirasto ja Museovirasto.