FI SV EN

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintä

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin suunniteltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ohjaavat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana on myös laajalti muita toimijoita. Valtakunnallisen viestinnän päävastuussa ovat VM ja STM siten, että sote- ja maakuntauudistus näkyy koko ajan valtioneuvoston yhteisenä reformina. VM vastaa viestinnän kokonaiskoordinaatiosta.

Hankkeella on yhteinen viestintäsuunnitelma (ks. liite), yhteinen ilme ja osin yhteiset perusviestit sekä yhteinen alueuudistus.fi -verkkoportaali. Ministeriöillä on myös omat hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat, sillä uudistusten kohteina ovat eri henkilöstö- ja asiakasryhmät.

Uudistuksen edellyttämät toimet tehdään muuttuvissa organisaatioissa ja tulevissa maakunnissa. Keskeisiä toimijoita ovat kunnat, kuntayhtymät ja valtion aluehallinto. Maakuntiin on nimetty sote-uudistuksen sekä maakunta-uudistuksen viestintävastaavat (SOMA-viestijät). Ministeriöt tarjoavat tuleville maakunnille ja muutoksessa oleville organisaatioille viestinnän tukea.

Viestinnän valmistelua varten on valtakunnallinen viestintäryhmä ja sähköinen työtila. Valtakunnallinen viestintäryhmä nimitetään elokuussa 2017 ja siinä linjataan esille nousevia viestintäkysymyksiä. Valtakunnallisesti on laadittu muun muassa yhteinen viestintäsuositus ja viestintäsuunnitelmapohja maakunnille. Lisäksi tuotetaan yhteisiä viestintäaineistoja henkilöstölle ja asukkaille viestimiseen.

Viestinnän tavoitteet 

Tärkein viestinnän tavoite on mahdollistaa se, että rakenteiden ja toiminnan muutos toteutuu suunnitellusti. Tavoitteena on:

  • Viestiä monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti muutoksen tavoitteista, perusteluista ja vaikutuksista sekä varmistaa yhteisymmärryksen syntyminen muutoksen tarpeellisuudesta ja keinoista.
  • Varmistaa, että maakuntien toimijoilla ja muilla sidosryhmillä on tarvittava, oikea-aikainen ja riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä.
  • Tukea valmistelun avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, hyvien käytäntöjen jakamista sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistumista.
  • Varmistaa, että maakuntien palvelukseen siirtyvällä henkilöstöllä on tarvittava tieto muutoksista, perusteluista sekä niiden vaikutuksista ja että he osaavat toimia uusien käytäntöjen mukaisesti.
  • Varmistaa, että ihmisillä on tarvittava tieto siitä, miten muutos vaikuttaa heidän palveluihinsa ja oikeuksiinsa ja miten palveluja jatkossa saa sekä mistä voi saada lisätietoja.
  • Varmistaa, että viestintä on asiakaslähtöistä ja ymmärrettävää. Uudistus tehdään ihmisiä varten.
     

Tutustu tarkemmin: 

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM p. 0295 530 516
tiedottaja Eeva-Kaisa Kivistö, VM p. 0295 530 387
v
iestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, STM p. 0295 163 133
projektitiedottaja Minna Rantala, STM, p. 0295 163 042