FI SV EN

Palveluntuottajien korvaukset

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017. Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan lakiluonnosta niin pian kuin mahdollista. Lakiluonnokseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Hallituksen ehdottamassa valinnanvapausmallissa sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan liikelaitos ja yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Mallin mukaan maakunta maksaa tuottajille palveluista korvauksen.

Palveluntuottajalle maksettavien korvausten on kannustettava tehokkaisiin palveluihin sekä edistettävä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä. Lähtökohtana on, että tuottajien odotetaan kilpailevan ensisijaisesti palvelujen laadulla. Sen vuoksi kunkin maakunnan maksamat korvaukset ovat pääsääntöisesti kaikille tuottajille samansuuruiset samasta palvelusta.

Hallituksen 9.5.2017 ehdottama valinnanvapausmalli ei etene sellaisenaan. Näin ollen tässä kuvattuihin korvausperusteisiin saatetaan tehdä vielä muutoksia.

Sote-keskusten korvaukset 

Hallituksen 9.5.2017 tekemän ehdotuksen mukaan maakunta maksaa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaasta kuukausittain vastuuaikaan sidotun kiinteän korvauksen (ns. kapitaatio). Korvaus perustuu kansallisiin tarvetekijöihin, joita ovat maakuntien asukkaiden ikä, sukupuoli, työssäkäynti ja muut sosio-ekonomiset tekijät.

Kiinteässä korvauksessa on huomioitava myös asiakkaiden henkilökohtaisen hoidon ja palvelujen tarve tai asiakassuunnitelman perusteella odotettavissa olevat kustannukset.  Tämän asiakkaiden määrään ja ominaisuuksiin perustuvan korvauksen osuus on vähintään 2/3 palvelun tuottajille maksettavista korvauksista.

Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa sote-keskukselle muita korvauksia, joita ovat

 • suoriteperusteiset korvaukset
 • kannustinperusteiset korvaukset (esim. hoidon laadun ja vaikuttavuuden perusteella) ja
 • muut korvaukset (esim. syrjäisyyden perusteella).

Suunhoidon yksikön korvaukset

Maakunta maksaa suunhoidon asiakkaasta kuukausittain vastuuaikaan sidotun kiinteän korvauksen (ns. kapitaatio). Korvaus perustuu kansallisiin tarvetekijöihin, joita ovat maakuntien asukkaiden ikä, sukupuoli ja sosio-ekonomiset tekijät.

Lisäksi kiinteässä korvauksessa on huomioitava asiakkaiden henkilökohtaisen hoidon ja palvelujen tarve tai asiakassuunnitelman perusteella odotettavissa olevat kustannukset.  Tämän ns. kapitaation osuus on vähintään 50 %.

Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa suunhoidon yksikölle muita korvauksia, joita ovat

 • suoriteperusteiset korvaukset
 • kannustinperusteiset korvaukset (esim. hoidon laadun ja vaikuttavuuden perusteella) ja
 • muut korvaukset.

Korvaukset maakunnan liikelaitoksen palveluissa

Hallituksen 9.5. ehdottaman valinnanvapausmallin mukaiset korvausperusteet on kuvattu alla. Niihin saattaa tulla muutoksia syksyn  2017 valmistelussa.

Maakunnan myöntämä asiakasseteli 

 • Maakunta korvaa palveluntuottajalle ennalta määrättyyn arvoon asti kustannukset palveluista, jotka asiakas on saanut maakunnan liikelaitoksen myöntämällä asiakassetelillä.
 • Koska asiakassetelipalveluissa ei ole laajalti yhtenäistä tuotteistusta, palvelujen sisältö ja setelin arvo ovat maakunnan päätettävissä.
 • Asiakassetelin on oltava samasta palvelukokonaisuudesta samansuuruinen eri tuottajille.
 • Asiakasseteliin voidaan liittää kannustinperusteinen osuus, jonka palvelun tuottaja saa silloin, kun annettu palvelu täyttää maakunnan etukäteen määrittelemät palvelun laadun ja onnistumisen kriteerit.
 • Asiakas maksaa asiakassetelillä annettavasta palvelusta asiakasmaksun maakunnalle.

Henkilökohtaisella budjetilla tarjottavat palvelut

 • Korvaus maksetaan suoraan asiakkaan valitsemille palveluntuottajille (ei siis rahana budjetin saajalle). Henkilökohtainen budjetti on maksusitoumus, joka on tarkoitettu henkilön palvelujen ja tuen yksilölliseen järjestämiseen.
 • Henkilökohtainen budjetti muodostetaan palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella. Henkilökohtaisen budjetin suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon eri palvelujen käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen maakunnan liikelaitoksessa maksaisi.
 • Asiakas vastaa itse palveluntuottajalle niiden palvelujen kustannuksista, jotka eivät sisälly henkilökohtaista budjettia koskevaan asiakassuunnitelmaan.

 

Liitteet

Lisätietoja

ylitarkastaja Piia Pekola, STM, p. 0295 163 694
ylitarkastaja Mikko Meuronen, STM, p. 0295 163 641